Jak se nedostat jako ručitel do problémů?

Poprosil vás kamarád, abyste ručili za jeho úvěr? Zvažte dobře, zda vám přátelská služba stojí za možné problémy. Pokud přece jenom myslíte, že ano, vše si pro jistotu předem nastudujte a smlouvu zkonzultujte s právníkem.

Přátelské vztahy díky dobře nastavené smlouvě o ručení
6 minut čtení

Kapitoly článku

Co je ručení a jak vzniká?

Ručení je jednou ze dvou nejčastějších variant zajištění dluhu. Dochází při něm k ujednání mezi ručitelem (kterým je zpravidla příbuzný či jiná blízká osoba dlužníka) a věřitelem. Ručitel se věřiteli zaručí že v případě nesplnění dluhu dlužníkem jej za něj uhradí sám. Prohlášení ručitele vyžaduje písemnou formu. Ručení je tedy de facto smlouvou mezi věřitelem a ručitelem, přičemž dlužník stranou smlouvy není.

Ručením si můžete zajistit také závazek, který teprve v budoucnu vznikne, případně je navázán na nějakou konkrétní podmínku.
Ručitel svým závazkem na sebe zpravidla bere břemeno na mnoho let, proto lze více než doporučit, aby veškerou právní dokumentaci konzultovat se zkušeným právníkem.

Výhody ručení

Ručení přináší věřiteli výrazně větší jistotu tím, že mu poskytuje další možnost uspokojení jeho dluhu. Také pro dlužníka je ručení výhodné, neboť snadněji projde procesem sjednání úvěru. Ručitele mnoho výhod nečeká, a proto by měl alespoň eliminovat nevýhody.

Řešíte problém související s ručením?

Váš případ posoudíme a do 24 hodin vypracujeme návrh právních služeb vedoucích k jeho vyřešení. Pokud se pak rozhodnete svěřit jeho řešení do našich rukou, máte vypracování návrhu zdarma.

Kdo může být ručitelem a jak postupovat v případě více ručitelů?

Ručitelem půjčky či hypotéky může být kdokoliv, kdo má způsobilost uzavřít smlouvu o ručení a koho věřitel přijme. Není tedy povinností věřitele akceptovat jako ručitele kohokoliv. V případě, že je věřitelem původního dluhu banka, pak ručitele prověřuje stejným způsobem jako dlužníka.

Dlužník si může domluvit záruku několika ručitelů, kteří se tak stanou spoluručiteli. Ti pak mohou ručit společně a nerozdílně za celý dluh, případně se může zaručit každý za určitou část. Pokud ale části nejsou v písemném prohlášení vymezeny, pak ručí všichni za celý dluh.

Pokud chce věřitel (po splnění předpsaných podmínek) splnit pohledávku (dluh), za kterou ručí více věřitelů, může se rozhodnout, po kterém z nich jej bude vymáhat, případě může oslovit i všechny současně.

Tip: Pokud jste alespoň párkrát v životě luštili křížovku, jistě jste se setkali se zadáním „směnečný ručitel“ na čtyři (aval). Aval je ovšem spíše samotný způsob směnečného ručení, které vzniká písemným prohlášením na směnce. Ručitel se v takovém případě nazývá avalista a účastník, za kterého se avalista zaručuje, se nazývá avalát.

Vztah ručitelského závazku k dluhu

Ručitelský závazek se odvíjí od původního dluhu (má tzv. akcesorickou povahu). Je-li původní závazkový vztah neplatný, pak bude i ručení neplatné. Pokud by byl důvod neplatnosti vyřešen, pak se vyřeší (zhojí) i neplatnost ručitelského závazku a zaniká-li původní závazek, zanikne i závazek ručitelský. Výjimku představuje situace, kdy je původní závazek neplatný z důvodu nesvéprávnosti dlužníka, o níž ovšem ručitel věděl.

Doba a zánik ručení

Jak jsme již výše uvedli, ručení vzniká písemným ručitelským prohlášením. Zpravidla není sjednané na konkrétní dobu, ale nic nebrání v tom jej takto sjednat. Časově neomezené ručení pak trvá po celou dobu existence původního závazku.

Ručení zpravidla zaniká zánikem hlavního závazku (tedy původního dluhu mezi věřitelem a dlužníkem), který zajišťuje. Jedinou výjimkou by bylo, pokud by dluh zanikl kvůli nemožnosti plnění dlužníka.

Ručení naopak nezaniká smrtí dlužníka. Ta nemá na povinnosti ručitele žádný vliv. Pokud není ručitelský závazek vázán na osobu ručitele, pak ani smrt ručitele neznamená zánik ručení. Závazek v takovém případě přechází na ručitelovy dědice.

Lze si ale představit určitou situaci, kdy by byl hlavní závazek vázán přímo na osobu ručitele. Pokud by například dlužník i ručitel byli vykonavatele určitého řemesla či dovednosti a dědicové ručitele by takovou schopností nedisponovali, pak smrtí ručitele jeho závazek zaniká.

Kdy musí ručitel splatit původní dluh?

Věřitel se může domáhat splnění dluhu vůči ručiteli, pokud dluh nebyl dosud splacen a nastala některá z níže uvedených podmínek.

  • Dlužník byl písemně vyzván k plnění dluhu, byla mu poskytnuta přiměřená lhůta k plnění, ve které svůj dluh nesplnil.

Tip: Pojem „přiměřená lhůta“ není občanským zákoníkem nijak definován. Posuzovala by se tedy případ od případu. Z toho důvodu je vhodné si délku lhůty stanovit přímo v ručitelském závazku.

  • Dlužník nemohl být vyzván, neboť výzvu nelze uskutečnit (například není známa dlužníkova adresa).
  • Dlužník byl k plnění vyzván, nicméně výzva nebude mít žádné účinky například z důvodů jeho insolventnosti. K tomu musí být ale objektivní důvody, nejde pouze o předpoklad.

Jak se můžete jako ručitel bránit?

Postavení ručitele není zrovna výhodné a pouhá liknavost dlužníka vám může způsobit nemalý problém. Nemusíte si ale nechat líbit úplně vše. Kdy se můžete jako ručitel bránit proti vymáhání zajištěného dluhu?

První situací je právo odepřít plnění, pokud dlužník nemůže plnit dluh kvůli věřiteli z důvodů, které způsobil věřitel.

Ručitel má i další možnou obranu, a tou je uplatnění námitek, které má proti věřiteli také dlužník. Tím se předpokládá například uplatnění neplatnosti, promlčení apod. Právní úprava v občanském zákoníku však oproti dřívějšku neobsahuje výslovnou možnost ručitele započíst pohledávku dlužníka proti věřiteli. Stejně tak neobsahuje výslovnou možnost ručitele odepřít plnění věřiteli, jestliže byl např. dlužník pasivní a sám pohledávku nezapočetl. Nejasnosti v chápání daného ustanovení ukončil Nejvyšší soud, který ve svém judikátu uvedl, že “podle občanského zákoníku z roku 2012 ručitel nemá vůči věřiteli právo započíst pohledávku dlužníka, kterou má za věřitelem.

Ručitel však může proti pohledávce věřitele započíst svou vlastní pohledávku, kterou má proti věřiteli.

Tip: Započtením pohledávky se myslí situace, kdy někomu něco dlužíte, ale on současně něco dluží vám. Namísto toho, abyste vy dotyčnému na účet posílal 100 tisíc korun a on vám posílal 80 tisíc korun, postačí, pokud si vzájemně vyrovnáte rozdíl, tedy vy pošlete na účet 20 tisíc korun. K započtení ovšem nedochází automaticky, je třeba druhé straně sdělit, že započtení provádíte.

Možnost vyvázat se z ručení

Pokud jste se zavázali jako ručitel a později si to rozmyslíte, není to sice zcela nemožné, ale rozhodně to není snadná záležitost. Nejprve je třeba se domluvit s dlužníkem a získat jeho souhlas. On se potom s věřitelem domlouvá na změnu ve smlouvě. Je-li věřitelem banka, pak zpravidla požaduje po dlužníkovi jinou záruku, tedy například jiného věřitele či zřízení zástavního práva k nemovitosti.

Proces není zrovna snadný a často se stává, že dlužník jej nechce podstupovat, případně ani nemá možnost zajistit jinou záruku. Dalším zádrhelem může být neochota věřitele měnit smlouvu. Nejlépe je tedy rozmyslet si vše předem, než se k ručení zavážete.

Co nastává po splnění dluhu ručitelem?

Tím, že ručitel dluh splní, nastupuje do pozice věřitele on. Následně tedy může požadovat po dlužníkovi to, co splnil původnímu věřiteli. Ten by měl dlužníkovi oznámit, že jeho dluh byl ručitelem splněn.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.3
hodnoceno: 3 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 10 měsíců

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 10 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 7 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024