Vázaná živnost – podmínky a obory

Vázaná živnost zahrnuje celou řadu různorodých oborů – od geologie, přes výrobu nebezpečných chemických látek až po provozování solária. Celkem je těchto oborů 33 a pro každý musíte splnit jinou sadu podmínek. Na to, jaké podmínky je třeba splnit, se podíváme v tomto článku.

Kapitoly článku

Co je to živnost

Živnost je forma podnikání, kterou živnostenský zákon charakterizuje jako pravidelně vykonávanou, nezávislou činnost, kterou jedinec provozuje na vlastní riziko, svým jménem a s cílem vydělat peníze, přičemž musí dodržovat pravidla určená živnostenským zákonem. Živnost tak umožňuje lidem pracovat na sebe bez nutnosti mít zaměstnavatele. Také to ale znamená, že živnostníci nemají určité výhody, které mají zaměstnanci, jako je například pevně nastavená pracovní doba či nárok na dovolenou.

Živnostníci si také musí sami hradit sociální a zdravotní pojištění a sami se starat o placení daní, což zahrnuje povinnost každoročně podávat daňové přiznání. Lidé vykonávající živnost se označují jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Existují dvě základní kategorie živností: ohlašovací a koncesované živnosti. Ohlašovací živnosti se dále dělí na volné, řemeslné a vázané. V tomto textu se zaměříme specificky na vázanou živnost.

Tip: Pokud si chcete přečíst i o volné živnosti a řemeslné živnosti, pak vám nesmí ujít naše další články.

Živnost ohlašovací vázaná

Abyste si mohli vyřídit vázanou živnost, musíte splnit konkrétní kritéria pro daný obor živnosti. Nejčastěji se tyto kritéria týkají odborného vzdělání, praxe, specifických kvalifikací, certifikace od příslušných státních úřadů, delší praxe v daném oboru, zápis do profesních rejstříků a podobně.

Je to z toho důvodu, že povolání provozována v rámci vázané živnosti s sebou nesou vyšší riziko poškození zdraví, bezpečnosti nebo majetku klientů, a proto je nutné, aby jejich provozovatelé vyhovovali určitým normám a požadavkům. Na konkrétní požadavky pro jednotlivé profese se podíváme v následující kapitole.

Řešíte právní problém týkající se vázané živnosti a splnění podmínek?

Rádi vám s ním pomůžeme. Váš případ posoudíme a do 24 hodin vypracujeme návrh právních služeb vedoucích k jeho vyřešení. Pokud se pak rozhodnete svěřit jeho řešení do našich rukou, máte vypracování návrhu zdarma.

Podmínky a seznam oborů vázané živnost

Vázaná živnost zahrnuje celkem 33 oborů. Pro každý z těchto oborů přitom existují jiné podmínky pro jejich výkon. Tyto najdete shrnuté v příloze živnostenského zákona. My se pojďme ve stručnosti podívat na obory vázané živnosti a podmínky pro jejich výkon:

 • Geologické práce: K nim je potřeba osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem životního prostředí.
 • Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků: Je potřeba vzdělání v oboru zaměřeném na potravinářskou chemii a zemědělství a praxe jejíž délka závisí na dosaženém stupni vzdělání.
 • Výroba a prodej nebezpečných chemických látek: V případě výroby je potřeba mít vzdělání ve studijním oboru zaměřeném na chemii, hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví, elektrotechniku, požární ochranu, potravinářství, lékařství, veterinární lékařství, farmacii, přírodní vědy, zemědělství nebo lesnictví a praxi dle stupně dosaženého vzdělání. V případě prodeje stačí doložit určitou délku praxe v oboru.
 • Výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, ortéz a bandáží: Je potřeba mít vzdělaní v oboru ortotik – protetik a případně také praxi.
 • Oční optika: Je třeba mít vzdělání pro povolání optometristy, očního optika nebo očního technika. V případě rekvalifikace je třeba mít také 4 roky praxe v oboru.

Tip: Nejste spokojeni s vaším dočasným zaměstnáním? Cítíte se vyhořelí nebo máte problém najít si práci ve vašem oboru? Přesně pro tyto případy existuje rekvalifikace. Tu si přitom můžete zařídit sami nebo využít nabídku rekvalifikace od úřadu práce. Přečtěte si, jak to přesně funguje.

 • Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady: Musíte mít vzdělání v přírodovědeckém nebo technickém oboru a praxi dle dosaženého vzdělání.
 • Projektová činnost ve výstavbě: Musíte mít vzdělání v oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a délku praxe dle dosaženého vzdělání. Dále musíte mít také autorizaci nebo zápis do seznamu registrovaných osob.
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování: I v tomto případě musíte mít vzdělání v oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu, délku praxe dle dosaženého vzdělání a autorizaci nebo zápis do seznamu registrovaných osob.
 • Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací: Pro výkon těchto povolání potřebuje mít osvědčení o odborné způsobilosti. Pro jeho získání musíte být starší 18 let, mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, být plně svéprávný, být bezúhonný a být zdravotně způsobilý.
 • Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty: Musíte mít vzdělání v oboru zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství, dějiny umění, konzervátorství, výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu nebo obchodování se starožitnostmi a délku praxe dle dosaženého vzdělání.
 • Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy: Musíte mít vzdělání v oboru zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární lékařství a odpovídající praxi.
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence: Musíte mít vzdělání v oboru a praxi.
 • Realitní zprostředkování: Musíte mít vzdělání v oboru zaměřeném na právo, ekonomii, finance, marketing, obchod, stavitelství a realizace staveb. Dle dosaženého studia můžete potřebovat také praxi.
 • Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí: V tomto případě vám stačí střední vzdělání s maturitní zkouškou bez ohledu na obor.
 • Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí: Musíte mít vysokoškolské vzdělání nebo i nižší vzdělání. V tomto případě je ale potřeba mít také praxi.
 • Oceňování majetku pro věci movité, nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a obchodní závod: Pro oceňování movitých a nemovitých věcí je potřeba mít vzdělání v oboru zaměřeném na oceňování majetku a případně také praxi. Pro oceňování nehmotného majetku, finančního majetku a obchodního závodu pak musíte mít vysokoškolské vzdělání v oblasti oceňování majetku a případně také praxi.
 • Výkon zeměměřických činností: Musíte mít vzdělání v oboru zaměřeném na zeměměřičství a praxi dle stupně dosaženého vzdělání.
 • Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu: Musíte získat osvědčení vydané drážním správním úřadem.
 • Restaurování děl z oboru výtvarných umění: Musíte absolvovat studium zaměřené na restaurátorství, výtvarné umění nebo uměleckořemeslný obor. Podmínkou je také splnění odpovídající délky praxe.
 • Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace: Ve všech případech je třeba mít odborné a praktické znalosti v oboru a mít platné osvědčení o odborné způsobilosti.
 • Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace: Musíte mít odbornou způsobilost.
 • Průvodcovská činnost horská: Je třeba mít maturitu a profesní kvalifikaci pro průvodcovskou činnost nebo rekvalifikaci pro danou činnost a 4 roky praxe.
 • Vodní záchranářská služba: Je třeba mít kvalifikaci pro činnost záchranáře na volné vodě, nebo pro činnost mistra plavčího.
 • Technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany: Musíte mít vzdělání v oboru zaměřeném na požární ochranu nebo osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra, nebo rekvalifikaci a 2 roky praxe.
 • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví: Je třeba doložit vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a odpovídající praxi.
 • Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb: Musíte mít vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport. Je také možné absolvovat rekvalifikaci. Praxe nutná není.
 • Provozování autoškoly: Potřebujete profesní osvědčení vydané příslušným krajským úřadem a rok praxe.
 • Péče o dítě do tří let věku v denním režimu: Musíte mít odbornou způsobilost k výkonu povolání určitých zdravotnických či sociálních profesí, učitele mateřské školy nebo profesní kvalifikaci pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky.
 • Psychologické poradenství a diagnostika: Je třeba absolvovat vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru psychologie. V případě jednooborového studia musíte mít také 1 rok praxe v oboru a v případě víceoborového studia 3 roky praxe v oboru.
 • Drezúra zvířat: Musíte mít vzdělání v oboru zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární lékařství a odpovídající délku praxe.
 • Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže: Musíte mít odbornou způsobilost k výkonu určitých zdravotnických profesí. Případně vzdělání v oboru kosmetička a osvědčení o odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže.
 • Masérské, rekondiční a regenerační služby: Je třeba mít způsobilost k výkonu určitých zdravotnických povolání nebo k výkonu povolání fyzioterapeuta či maséra. Dále můžete mít také vysokoškolské vzdělání v oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření nebo profesní kvalifikaci pro klasickou masáž nebo sportovní masáž.
 • Provozování solárií: Musíte mít odbornou způsobilost k výkonu určitých zdravotnických profesí nebo vysokoškolské vzdělání v oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport či speciální osvědčení o kvalifikaci pro provoz solária.

Shrnutí

Vázaná živnost je specifická forma podnikání definovaná živnostenským zákonem, která vyžaduje splnění konkrétních kritérií jako odborné vzdělání, praxe, zápis do registru apod. Tyto požadavky jsou zavedeny kvůli vyššímu riziku poškození zdraví, bezpečnosti nebo majetku klientů. Existuje 33 oborů vázaných živností, mezi které patří například výroba a prodej nebezpečných chemických látek, realitní zprostředkování, provozování autoškol, masérské služby nebo provozování solárií.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Michal D.

před 7 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Luboš Kulhánek, Praha

před 3 roky

Fantastická zkušenost. Chtěli jsme jen revidovat smlouvu, ale sami přišli s mnoha důležitými podněty. Nadmíru splnili očekávání. Vše online. Dobrá cena. Takto si představuji služby v 21. století!

Recenze služby

Filip Rufer, Praha

před 3 roky

Dostupný advokát aktualizoval smluvní podmínky našeho webového portálu studentino.cz, aby byly plně v souladu GDPR. Všechnu komunikaci jsme zvládli online a za rozumnou cenu.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024