Ondřej Preuss
Řešení právního problému na míru
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

BOZP: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce

Pod pojmem „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ (BOZP) se skrývá celá řada problematik a pravidel. Mnozí zaměstnavatelé i zaměstnanci tyto oblasti vnímají spíše jako nutné zlo a jakousi formalitu. To se však může změnit v případě závažného úrazu, kontroly inspektorátu práce či pracovněprávního sporu. Jak se tedy připravit, aby vás jako zaměstnavatele tyto události nezaskočily?

Zaměstnanec uprostřed práce sedí na zemi se zraněním nohy
6 minut čtení
16. 6. 2022

Kapitoly článku:

Co znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci?

Pracoviště má být bezpečné nejenom pro zaměstnance, ale v podstatě pro jakoukoliv fyzickou osobu, která se zde pohybuje. To má zajistit a zaplatit zaměstnavatel a přeneseně pak za to odpovídají vedoucí zaměstnanci v rozsahu svých funkcí. Náplň této zákonné povinnosti se bude pochopitelně diametrálně odlišovat při práci v kanceláři, laboratoři, při práci ve výškách či například na stavbě. Přesto existují určité obecné principy, které by se měly dodržovat na všech uvedených pracovištích.

Základním pravidlem je, že pokud zaměstnavatel má v oblasti BOZP dostatečné znalosti a zaměstnává 25 či méně zaměstnanců, může si zajišťovat tuto oblast sám (v případě kancelářského provozu na to bezpochyby stačí každý). Pokud jde ale o nebezpečné provozy, či pracoviště s 25 a více zaměstnanci, měla by zde být ideálně nějaká osoba pro oblast BOZP vyčleněna.

Identifikace rizik

Pro každé pracoviště stanovuje zákon povinnost identifikovat rizika, která zde zaměstnancům hrozí. I ve zmíněné kanceláři se může přihodit nějaký ten pád, přivření prstů či zvrhnutí neupevněné skříňky. V rámci identifikace rizik by měl zaměstnavatel právě takové neupevněné skříňky či jiná rizika najít a minimalizovat je. O těch, která se nedaří zcela odstranit, je třeba zaměstnance předem informovat.

Identifikace rizik zahrnuje i zvážení, k obsluze jakých přístrojů je třeba zaměstnance speciálně proškolit, případně jim poskytnout alespoň návod a k čemu je třeba využívání ochranných prostředků.

Pro většinu provozů již existují sepsané dokumenty na toto téma, takže stačí nějaký podobný dokument sehnat třeba od profesionálů v oblasti BOZP a porovnat jej s reálným provozem na pracovišti. Zpravidla v něm najdeme popis rizika – tedy co se může stát (např. bodnutí infikovanou jehlou, pořezání apod.), dále pravděpodobnost rizika a závažnost následků a opatření, která lze přijmout. Tento dokument by se měl stát nedílnou součástí vaší agendy zaměstnavatele.

Potřebujete vypracovat dokumentaci v oblasti BOZP?

Můžete to nechat na profesionálech. Zkontrolujeme vaši dokumentaci, případně vám ji připravíme kompletně na klíč.

Chci využít právní radu

Kategorizace prací

Každá vykonávaná práce na pracovišti by měla být zařazena do některé ze čtyř kategorií. Podmínky pro zařazování prací do kategorií stanoví vládní vyhláška, která určuje celkem třináct rizikových faktorů, které se při této příležitosti posuzují – jsou jimi prach, chemické látky, hluk, vibrace, neionizující záření, fyzická zátěž, pracovní poloha, zátěž teplem, zátěž chladem, psychická zátěž, zraková, zátěž, práce s biologickými činiteli a práce ve zvýšeném tlaku vzduchu. Ve vyhlášce jsou jasně popsána kritéria pro kategorizaci.

Každá pracovní pozice by měla být z hlediska jednotlivých faktorů a jejich kategorií posouzena. Pokud následně například pro některý z faktorů vyhodnotíte riziko na stupni tři, řadí se tato pracovní pozice do třetí kategorie, ačkoliv jsou všechny ostatní faktory vyhodnoceny na stupni č. 1.
Vyhodnocení by se mělo provádět pro každou pracovní pozici zvlášť.

Význam kategorizace pracovních pozic má mimo jiné pro pracovnělékařské prohlídky, jejich četnost a frekvenci opakování. Pakliže z kategorizace vyplývá alespoň jedna pozice v kategorii druhé a vyšší, zasílá se tato informace na Krajskou hygienickou stanici příslušnou dle místa pracoviště.

Zajištění ochranných prostředků

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) bývají zaměňovány s pracovními pomůckami či pracovními oděvy, nejde ale zdaleka o to samé. Pracovní pomůcky jsou třeba hrábě, počítač či váleček na malování.

Oproti tomu ochranným prostředkem je třeba pracovní přilba, pracovní rukavice či bezpečnostní postroj na výškové práce. Zaměstnavatel by přitom měl své zaměstnance v rizikových provozech ochrannými prostředky přímo vybavit a nespoléhat se, že si je zajistí sami. Stejně tak by je neměl dávat k úhradě při běžném opotřebování (jinou situací je například ztráta či zničení, k němuž došlo nesprávným použitím).

Pracovní obuv či pracovní oblečení může být ochranným prostředkem například, pokud jimi chráníte své zaměstnance před chladem. Jde-li ale o jednotné košile pro zaměstnance v pizzerii, nejedná se o ochranný prostředek.

Tip: Pracovními úrazy a nároky, které na jejich základě pro zaměstnance vyplývají, jsme se zabývali v našem článku.

Požární ochrana

I v této oblasti se se rozdělují provozované činnosti do některé z kategorií:

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí,
 • se zvýšeným požárním nebezpečím,
 • s vysokým požárním nebezpečím.

Kritéria by ovšem měla posoudit odborně způsobilá osoba.

Každé pracoviště by mělo být vybaveno hasicími přístroji, což ale většinou zajišťuje pronajímatel budovy. Přesto není od věci tuto skutečnost zkontrolovat a případně s ním dohodnout nápravu.

Pro případ požáru, jakož i jiných obdobných situací, by mělo být pracoviště vybaveno značením únikových cest (které bývá zelené) a červeným značením hasicích přístrojů.

Školení v oblasti bezpečnosti práce

Jak v oblasti požární ochrany, tak také v oblasti bezpečnosti práce by měla probíhat pravidelná školení (někdy dokonce i praktické nácviky). Mnohdy je školení, nebo pouze podepsání papíru o tom, že se uskutečnilo, jedinou činností, která v oblasti BOZP probíhá. Co vám ale v praxi nejspíš projde při kancelářské činnosti, může znamenat opravdu velký průšvih, pracují-li vaši zaměstnanci třeba u soustruhu nebo v laboratoři.

Školení by mělo probíhat nejpozději v den nástupu zaměstnance do práce ve formě vstupního školení a dále v přiměřených intervalech – především s ohledem na typ práce a změny v organizaci práci – opakované školení.

Školeními v oblasti BOZP se zabýval jeden z našich článků na blogu.

Evidence v oblasti BOZP

V oblasti BOZP se vyplatí nepodceňovat jak povinnosti jako takové (provádění pravidelných školení, přidělování ochranných prostředků), tak také vedení evidence o těchto činnostech. Pokud se stane například nějaký opravdu fatální pracovní úraz s následkem smrti, bude se vám špatně prokazovat, že jste se s kolegou domluvili, že bude používat ochranné brýle a helmu a že jste jej proškolili, když nebudete mít nic z toho doložené a pozůstalí si nárokují náklady na pohřeb a výživu nezletilých dětí, které po něm zůstaly.

Co se týče záznamů, které by měl zaměstnavatel vést, jde především o knihu úrazů a požární knihu, které jsou ze zákona povinné, a dále deník kontrol BOZP (do něj by se nejméně jednou za rok měla zapsat tzv. prověrka BOZP, tedy důkladná kontrola všeho, co s BOZP souvisí). Zákon ovšem nestanovuje jejich závazné formy a připouští se tedy i elektronická forma.

Lékařské prohlídky

Zaměstnavatel by měl mít uzavřenu smlouvu se závodním lékařem a každý zaměstnanec by se měl minimálně před nástupem do práce podrobit lékařské prohlídce. Tu může v případě zařazení do nejméně náročné kategorie práce absolvovat i u svého obvodního lékaře. V určitých intervalech, které jsou dány opět kategorií pracovní činnosti a také věkem zaměstnance, by měly následovat periodické lékařské prohlídky.

Tip: Lékařskými prohlídkami na pracovišti, jejich dělením a pravidly jse se zabývali v samostatném článku.

Kdo na BOZP dohlíží?

Dozor nad bezpečnostní práce vykonává Státní úřad inspekce práce prostřednictvím svých inspektorátů. Opomíjet předpisy v této oblasti se příliš nevyplácí, protože pokuty mohou být opravdu vysoké – až 2 miliony korun. Inspektoři pochopitelně zohledňují obecnou nebezpečnost provozu, takže v případě, že se na porušení povinností přijde v účetní firmě, může očekávat spíše lhůtu na odstranění závad než pokutu ve výši milionu korun. Při prošetřování smrtelného úrazu u výškových prací by ale asi tak smířliví již nebyli.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

Zatím nehodnoceno

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Luboš Kulhánek, Praha

před 2 roky

Fantastická zkušenost. Chtěli jsme jen revidovat smlouvu, ale sami přišli s mnoha důležitými podněty. Nadmíru splnili očekávání. Vše online. Dobrá cena. Takto si představuji služby v 21. století!

Jan Vrátný, Veselí nad Lužnicí

před 2 roky

Orientuji se v prostředí, ve kterém dlouhodobě podnikám. Před nedávnem jsem se ale dostal do nepředvídatelných problémů a potřeboval jsem právní pomoc. Nechtěl jsem obvolávat právní kanceláře a pokoušet se domlouvat v kdovíjakých odborných termínech. Proto jsem zvolil vyhledání i výběr právní služby pomocí internetu. A mohu s klidným svědomím říci: „dobře jsem sáhnul“. Lidé (zobrazit více) z Dostupnyadvokat.cz na můj dotaz ihned reagovali a po upřesnění mého požadavku mi vypracovali smlouvu šitou na míru dané situaci. S prací i cenou jsem byl moc spokojen. Celý příběh.

Petr Medek

před 2 roky

Největší benefit spatřuji v tom, že nikam nemusíte, vše vyřídíte z domova nebo kanceláře. S Dostupným advokátem spolupracujeme už několik let a vždy jsme byli spokojeni.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

pacient u lékařky na pracovnělékařské prohlídce

Co očekávat od pracovnělékařské prohlídky?

Zaměstnavatel po vás vyžaduje lékařskou prohlídku. Má na takovou věc nárok? Lze prohlídku odmítnout a jaké informace o vašem zdravotním stavu smí lékař poskytnout? Na to vše jsme se zaměřili…

13. 6. 2022
Kolega ošetřuje zraněnou nohu zaměstnance

Co všechno znamená pracovní úraz?

Přihodil se vám v pracovní době úraz? Na co máte nárok, co je to bolestné a jak se postupuje při jeho stanovení? Liší se postup, pokud jste si úraz částečně…

14. 6. 2022
Seznámení s obchodními podmínkami

Co dělat při neoprávněné výpovědi z práce

Každému zaměstnanci se může stát, že mu bude jednoho dne doručena výpověď z pracovního poměru. Co můžete požadovat a jak postupovat v případě, že považujete výpověď za neoprávněnou?

28. 2. 2018

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022