Inspektorát práce aneb jak probíhá inspekce práce

Inspekce práce zní pro mnoho zaměstnavatelů opravdu děsivě. Má však své důležité místo a v některých situacích může nejen šetřit peníze, ale dokonce i zachraňovat životy. V tomto článku se podíváme na, co vlastně inspektorát práce dělá, jaké má pravomoci, a jak probíhá samotná inspekce.

7 minut čtení

Kapitoly článku

Co je to inspektorát bezpečnosti práce

Inspektorát práce neboli Státní úřad inspekce práce (SUIP) je orgán spadající pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Má decentralizovanou soustavu – celkem v ČR působí osm inspektorátů práce na krajské úrovni. Jeho hlavním cílem je kontrola dodržování povinností, které stanovují pracovněprávní předpisy a předpisy k zajištění bezpečnosti práce (BOZP). Jeho fungování upravuje především zákon o inspekci práce, zákon o zaměstnanosti a zákon o péči o dítě v dětské skupině.

Co inspektorát práce dělá

Jak už jsme řekli výše, inspektorát práce kontroluje dodržování pravidel práce a bezpečnosti práce. Konkrétně se jedná o pravidla týkající se:

 • odměňování zaměstnanců, náhrady mzdy nebo platu a náhrady výdajů zaměstnancům,
 • dodržování maximální pracovní doby a doby odpočinku,
 • zajištění bezpečnosti práce,
 • zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a pravidla týkající se bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,
 • zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti a zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),
 • výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi,

Tip: Práci dětí jsme řešili v našem dalším článku na téma Zákaz dětské práce. Dozvíte se v něm, kdy je pomoc rodičům či jiným příbuzným žádoucí a v pořádku a kdy se lze dostat za hranici zakázané dětské práce.

 • dodržování vyhlášení a průběhu veřejné výzvy nebo výběrové řízení na obsazení místa úředníka nebo na obsazení místa vedoucího úředníka územního samosprávného celku,
 • péče o dítě v dětské skupině
 • ochrany oznamovatelů,
 • kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních i vnitřních předpisů,
 • vnitřních předpisů v případě, že zakládají práva zaměstnanců.

Inspektorát práce kontroluje také dodržování právních předpisů upravujících právní postavení zaměstnanců vyslaných k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb. Dále má pak na starosti také kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti, tedy zejména plnění povinného podílu, agenturního zaměstnávání a práce na černo.

Inspektorát práce není ale jen kontrolorem, nabízí také poradenství. To poskytuje zaměstnancům a zaměstnavatelům v oblasti ochrany pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti. Poradí vám např. jaké náležitosti má mít pracovní smlouva nebo kdy máte nárok na odstupné. O rady můžete žádat osobně, telefonicky nebo mailem.

Tip: Spousta lidí neví, že poradenství nabízí spousta státních úřadů. Jedním z nich je třeba úřad práce, který poskytuje celou řadu poradenských služeb zcela zdarma. Více se dozvíte v našem článku na téma Co dokáže nabídnout pracovní úřad.

Jaké má inspektorát práce pravomoci

Inspektoři práce mají právo:

 • Vykonávat kontrolu. Při jejím zahájení musí být přítomna sama kontrolovaná osoba nebo její zástupce (např. člen statutárního orgánu či zaměstnanec kontrolované osoby). Zároveň má inspektor právo ověřit totožnost těchto osob.
 • Vstupovat do objektů, zařízení a výrobních prostorů kontrolované osoby.
 • Požadovat poskytnutí pravdivých a úplných informací.
 • Požadovat předložení originálních nebo úředně ověřených kopií dokladů, a dalších písemností, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky materiálů, látek nebo výrobků potřebné ke kontrole.
 • Pořizovat kopie části dokladů nebo výpisy z dokladů pro potřebu doložení nedostatečného plnění povinností zjištěných při výkonu kontroly. Za tímto účelem může inspektor použít zhotovit fotodokumentaci nebo videozáznam.
 • V určitých případech (kdy např. hrozí nebezpečí z prodlení), může inspektor zajišťovat písemnosti, materiály apod.
 • Dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby bez přítomnosti dalších osob na záležitosti související s vykonávanou kontrolou.
 • Nařídit, aby místo, kde se stal úraz zůstalo v původním stavu až do skončení šetření o pracovním úrazu nebo dokud nebude místo dostatečně zdokumentováno.

Tip: Přihodil se vám v pracovní době úraz? Na co máte nárok, co je to bolestné a jak se postupuje při jeho stanovení? Liší se postup, pokud jste si úraz částečně zavinili sami porušením svých povinností? A proč vám smí dát zaměstnavatel v souvislosti s pracovním úrazem výpověď? To vše se dočtete v našem dalším článku na téma Co všechno znamená pracovní úraz.

 • Vydat rozhodnutí o zákazu používání pracovišť, prostředků zařízení, látek materiálů apod. Dále může zakázat vykonávání prací nebo činností, které bezprostředně ohrožují bezpečnost zaměstnanců nebo dalších fyzických osob, a to až do doby odstranění závady.
 • Uložit kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a stanovit přiměřené lhůty k jejich odstranění.
 • Seznamovat se s utajovanými skutečnostmi.
 • Posuzovat projektové dokumentace vybraných staveb a uplatnit požadavky bezpečnosti práce při uvádění staveb do provozu
 • Kontrolovat příčiny pracovních úrazů.

Co v praxi obnáší inspekce práce

Inspekce práce jsou předem plánovány na základě ročního programu. Mohou však být i neplánované, obvykle na základě podnětu nebo v důsledku zranění na pracovišti. Kontrolu přitom inspektor hlásí obvykle předem. Samotná kontrola pak zahrnuje vše, co je třeba. To, co může zahrnovat, jsme rozebírali v předchozí kapitole. Celková délka kontroly se liší případ od případu. Obecně by se ale dalo říct, že nejčastěji trvá hodinu až celý den.

Po proběhlé kontrole vám bude doručený protokol, a to do obvykle do 30 dnů (do 60 dnů u zvlášť složitých případů). V protokolu naleznete výsledek kontroly – tedy, kde máte nedostatky a jakým způsobem dochází k porušení pravidel. Následně vám může být uložen plán opatření k odstranění zjištěných nedostatků a lhůta pro jejich nápravu. Průběh jejich implementace pak může inspektor kontrolovat. Je také možné, že vám bude uložena pokuta.

Odvolejte se

Proti rozhodnutí se můžete odvolat. Rádi vám s odvoláním pomůžeme. Popište nám váš případ a my jej do 24 hodin posoudíme a vypracujeme návrh právních služeb vedoucích k jeho vyřešení. Pokud se pak rozhodnete svěřit jeho řešení do našich rukou, máte vypracování návrhu zdarma.

Pokud se jedná o porušení pravidel, které způsobuje bezprostřední ohrožení života nebo zdraví, může inspektor zakázat nebo omezit běžnou funkci pracoviště. Nejčastěji se přitom jedná o vyřazení různých strojů a zařízení z provozu.

Jak podat podnět na inspektorát práce

Pokud máte podezření z porušování pracovněprávních předpisů či bezpečnosti práce, pak máte možnost na inspektorát práce podat podnět ke kontrole. K tomu je třeba jednoznačně uvést zaměstnavatele, kterého se podnět týká. Je tedy třeba uvést název firmy či jméno zaměstnavatele, IČO, a místo výkonu práce. Je dobré podat také důkazní materiál (např. pracovní smlouvu porušující pravidla).

Podnět můžete podat elektronicky skrz email nebo datovou schránku, poslat poštou, telefonicky či osobně. Využít můžete také elektronické podání přímo na stránkách SUIP. V případě, že chcete být informováni o výsledku kontroly, pak k podnětu připojte také své jméno, adresu a telefonický či jiný kontakt. Nemusíte se přitom bát, že by se o vašem podnětu kontrolovaná osoba dozvěděla. Inspektorát práce má totiž povinnost zachovávat mlčenlivost.

Tip: Nejedná váš zaměstnavatel podle pracovněprávních předpisů? Chcete podat žalobu a nejste si jisti, zda vyhrajete? Posoudíme vaše šance na úspěch u soudu a navrhneme takové řešení, které povede k požadovanému výsledku.

Je ale třeba počítat s tím, že ne všechny problémy v pracovněprávním prostředí spadají pod inspektorát práce. Tyto problémy inspektorát práce neřeší:

 • Platební neschopnost zaměstnavatele. Tato oblast spadá do působnosti Úřadu práce.
 • Nesrovnalosti v sociálním či zdravotním pojištění. To spadá do působnosti správy sociálního zabezpečení a vaší zdravotní pojišťovny.
 • Uznání pracovního úrazu. V případě sporu se zaměstnavatelem spadá konečné rozhodnutí do působnosti příslušného soudu.
 • Uznání nemoci z povolání. Tato záležitost spadá do působnosti zdravotnických zařízení a krajských hygienických stanic.

Tip: Hrozí vám nemoc z povolání? Pod pojmem nemoc z povolání si každý představí něco trochu jiného. Může se jednat o nemoc, kterou trpíme měsíc či dva? Nebo by ji měly provázet nevratné následky? A lze chápat jako nemoc z povolání třeba bolest zad či hlavy, kterými vždy večer po práci trpíme? Na některé nejasnosti, s nimiž se u tématu nemocí z povolání setkáváme, jsme se zaměřili v našem dalším článku.

 • Stížnosti na hygienu v pracovním prostředí (osvětlení, větrání, teplota, hluk, poskytování ochranných nápojů na pracovišti, váhové limity při ruční manipulaci). Toto spadá do působnosti krajských hygienických stanic.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Martin Bartoš

před 1 rokem

Ověřil jsem si, jak postupovat při ukončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou.

Recenze služby

Petr Medek

před 3 roky

Největší benefit spatřuji v tom, že nikam nemusíte, vše vyřídíte z domova nebo kanceláře. S Dostupným advokátem spolupracujeme už několik let a vždy jsme byli spokojeni.

Recenze služby

Štěpán Mičunek, okres Vsetín

před 3 roky

Na Dostupného advokáta jsem se obrátil s prosbou o pomoc s neplatičem. Dostupný advokát mi poradil, jak dále postupovat. Náš spor se dostal až před soudy, kde mne Dostupný advokát zastupoval. Soudy jsem vyhrál, služby tohoto webu mohu vřele doporučit.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024