BOZP – kdy, jak často a koho školit?

Pod pojmem „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ (BOZP) se skrývá celá řada problematik a pravidel, od hodnocení rizik, ochranné pomůcky, řešení pracovních úrazů po školení zaměstnanců.

Skupina lidí na školení poslouchá přednášejícího
5 minut čtení

Kapitoly článku

Mnozí zaměstnavatelé i zaměstnanci tyto oblasti vnímají spíše jako nutné zlo a jakousi formalitu. To se obvykle změní v případě závažného úrazu, kontroly inspektorátu práce či pracovněprávního sporu. Jak se tedy připravit, aby vás jako zaměstnavatele tyto události nezaskočily?

Zaměstnavatel musí zajistit bezpečnost nejen pro své zaměstnance

Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance bezpečnost a ochranu zdraví. Ochrana života a zdraví je však natolik podstatná, že se nevztahuje jen na vlastní zaměstnance zaměstnavatele. Pokud se na pracovišti zaměstnavatele s jeho vědomím zdržují i jiní lidé, i jim je povinen zajistit bezpečnost. V případě, že jsou na jednom pracovišti zaměstnanci více zaměstnavatelů, jsou tito zaměstnavatelé povinni spolupracovat, vzájemně se informovat o hrozících rizicích a o přijatých opatřeních. Za tím účelem by spolu měli i uzavřít písemnou dohodu.

Jak BOZP v praxi zajistit?

Právní předpisy nám mnohdy přesně neříkají, jak konkrétně bezpečnost osob na pracovišti zajistit. Není to ani možné, protože každé pracoviště má svá specifika a svá hrozící rizika. Zjednodušeně lze říct, že každý zaměstnavatel by měl na svém pracovišti identifikovat možná nebezpečí a následně přijmout taková opatření, aby minimalizoval vznik úrazů a nemocí z povolání. Je potřeba pamatovat na všechny oblasti, v nichž zaměstnavatel podniká a vyhledat rizika ve vztahu ke každé jednotlivé pracovní pozici. Je žádoucí vytvořit si v podstatě vlastní manuál, na co se z pohledu bezpečnosti zaměřovat, co pravidelně kontrolovat, kdy, jak a koho školit apod.

V praxi ale pro většinu provozů již existují sepsané dokumenty na toto téma, takže stačí nějaký podobný dokument sehnat třeba od profesionálů v oblasti BOZP a porovnat jej s reálným provozem na pracovišti a poupravit jej na míru svému konkrétnímu provozu. Zpravidla v něm najdeme popis rizika – tedy co se může stát (např. poranění elektrickým proudem, pořezání apod.), dále pravděpodobnost rizika a závažnost následků a opatření, která lze přijmout. Tento dokument by se měl stát nedílnou součástí vaší agendy zaměstnavatele.

Tip: Pod pojmem „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ (BOZP) se skrývá celá řada problematik a pravidel. Mnozí zaměstnavatelé i zaměstnanci tyto oblasti vnímají spíše jako nutné zlo a jakousi formalitu. To se však může změnit v případě závažného úrazu, kontroly inspektorátu práce či pracovněprávního sporu. Jak se tedy připravit, aby vás jako zaměstnavatele tyto události nezaskočily?

Potřebuji „bezpečáka“?

Preventivní činnost v podobě vyhledávání rizik a stanovení strategie, jak zabránit nebezpečí může zaměstnavatel za určitých podmínek provádět sám (a to pokud má maximálně 25 zaměstnanců a sám má k tomu potřebné znalosti), anebo si může najmout tzv. odborně způsobilou osobu neboli bezpečnostního technika. Bezpečnostní technik může být zaměstnancem zaměstnavatele, nebo to může být i externí poradce.

Informování a školení zaměstnanců

Jak název napovídá, v tomto článku se zejména zaměříme na školení jako jednu z forem, jak bezpečnost zajistit. Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit svým zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. O jaké předpisy se jedná? Školení by se měla týkat hlavně předpisů hygienických, technických, stavebních, dopravních, o požární ochraně. Každý zaměstnanec pak musí být proškolen ohledně nebezpečí, která se vztahují k jím vykonávané práci a s kterými může právě na svém pracovišti přijít do styku.

Právník pro podnikání

Poskytneme vám zkušeného právníka pro vaše podnikání. Ať už budete jeho pomoc potřebovat nárazově, nebo třeba celý rok, bude vám vždy k dispozici. Při objednávce platíte pouze cenu za první měsíc služby, dále probíhá úhrada v měsíčních intervalech.

Jakou formou školit?

Školení může probíhat osobní formou, přes externího školitele či třeba formou e-learningu. Důležité je, že školení proběhlo a že o tom má zaměstnavatel záznam.

Kdy musím zaměstnance školit?

  • při nástupu do práce
  • při změně pracovního zařazení nebo druhu práce
  • při zavedení nové technologie, výrobních a pracovních prostředků nebo nových pracovních postupů,
  • v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (např. po závažném pracovním úrazu, havárii).

Kromě výše uvedeného by se školení měla pravidelně opakovat. Zákoník práce opět nestanoví, jak často, ale vyžaduje po zaměstnavateli, aby sám s ohledem na možná rizika stanovil, kdy a u jakých pozic se budou školení opakovat.

Vše poctivě dokumentujte

Abyste jako zaměstnavatel mohli při případné kontrole prokázat, že jste své zaměstnance opravdu proškolili, je nutné vést si svědomitě záznamy. Ideální je mít sepsán název školení, stručnou osnovu, čeho se školení týkalo, kdy proběhlo, jak dlouho trvalo a kdo se ho zúčastnil (včetně podpisů zaměstnanců).

Zaměstnanec by měl školení skutečně porozumět

Častým nešvarem je situace, kdy školení probíhá jen formálně. Není žádoucí, aby zaměstnanec přišel, ve spěchu podepsal pár papírů, aniž by si je přečetl a vrhal se do práce. Právě v případě sporů se inspektorát práce či soud zaměřují na to, zda školení probíhá tak, jak má, zda jsou předpisy zaměstnancům vysvětlovány, zda mají čas na to si vše prostudovat a pochopit. A je odpovědností zaměstnavatele, aby to vše zajistil, nebo alespoň prokázal. Další povinností zaměstnavatele je také soustavné kontrolování, že jsou předpisy dodržovány. Zaměstnavatel by měl provádět prověrky podle svého manuálu o BOZP a vést dokumentaci o tom, jak kontroly probíhají.

Máte k BOZP dotazy? Nejste si jisti, zda postupujete správně, či se právě potýkáte s kontrolou nebo pracovněprávním sporem? Rádi vám poradíme, zkontrolujeme podklady a v případném sporu vás zastoupíme.

Tip: Práce z domova se během uplynulých dvou let velmi rozšířila, někteří pracovníci se už de facto do kanceláří nevrátili, jiní se tam vyskytují jen občas. Co je bráno jako benefit pro zaměstnance, může být lehkou noční můrou pro personalisty, kteří některé situace řeší poprvé. Jaké jsou v takových případech povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance? A jak si počínat, dojde-li v domácnostech zaměstnanců k (pracovnímu) úrazu?

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Právník pro podnikání

Poskytneme vám zkušeného právníka pro vaše podnikání. Ať už budete jeho pomoc potřebovat nárazově, nebo třeba celý rok, bude vám vždy k dispozici. Při objednávce platíte pouze cenu za první měsíc služby, dále probíhá úhrada v měsíčních intervalech.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Michal D.

před 3 měsíce

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 6 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Martin Bartoš

před 1 rokem

Ověřil jsem si, jak postupovat při ukončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024