Co je to franchising a jak funguje v ČR

Chcete mít vlastní pobočku McDonald’s nebo Trdlokafe? V tomto článku se podíváme na podstatu franchisingu a jeho fungování v České republice. Prozkoumáme klíčové komponenty, výhody, nevýhody a právní aspekty tohoto obchodního modelu. Zjistíte, zda je pro vás franchising vhodnou volbou a jakým způsobem může ovlivnit váš podnikatelský úspěch.

Kapitoly článku

Franchising neboli počeštěně franšízing (případně frančíza) můžeme definovat jako obchodní model, který umožňuje jednotlivcům nebo podnikatelům (nabyvatelům franšízy – franšízantům) vlastnit a provozovat své vlastní podniky s využitím licence, značky, produktů a systémů zavedené společnosti (franšízora). Poskytovatel franšízy tak nabyvateli franšízy uděluje právo používat jeho licenci, obchodní model, ochranné známky a podpůrné služby výměnou za poplatky nebo provizi.

Tip: Nevíte si rady s licenční smlouvou? Nechte si pomoci od profesionála. Smlouvu s vámi sepíše nebo zkontroluje váš stávající dokument.

Základní komponenty franchisingu

 • Franšízor: Toto je zavedená společnost, která vlastní licenci, značku a obchodní model. Poskytovatel franšízy poskytuje nabyvateli franšízy potřebné nástroje, školení a trvalou podporu, aby mohl podnikat pomocí své značky.
 • Franšízant: Nabyvatel franšízy je jednotlivec nebo obchodní subjekt, který zakoupí práva k provozování franšízové jednotky. Jsou odpovědní za řízení každodenního provozu svého franšízového podnikání.
 • Poplatek za licenci: Franšízant obvykle platí počáteční poplatek poskytovateli franšízy za právo používat značku a obchodní model. Tento poplatek se přitom může značně lišit v závislosti na franšíze.
 • Průběžné poplatky: Nabyvatelé franšízy často platí franšízorovi průběžné poplatky, které se obvykle vypočítávají jako procento z jejich příjmů z prodeje (tedy provize). Tyto licenční poplatky podporují další používání značky a přístup k podpůrným službám poskytovatele franšízy.
 • Školení a podpora: Franšízoři nabízejí školicí programy a trvalou podporu, aby pomohli franšízantům naučit se a efektivně implementovat obchodní model.
 • Normy značky: Od franšízantů se očekává, že budou dodržovat stanovené standardy poskytovatele franšízy pro kvalitu produktů, služby zákazníkům a celkové obchodní fungování.
 • Územní exkluzivita: Franšízantům může být udělena územní exkluzivita, což znamená, že mají výhradní právo působit s danou franšízou v konkrétní geografické oblasti.
 • Marketing a reklama: Franšízoři často koordinují národní nebo regionální marketingové úsilí k propagaci značky a franšízanti mohou k tomuto úsilí přispívat prostřednictvím reklamních poplatků.
 • Nezávislost podnikání: I přesto, že nabyvatelé franšízy působí pod značkou a musí dodržovat pokyny poskytovatele franšízy, stále se jedná o nezávislé podnikatele a jenom oni jsou proto zodpovědní za svůj úspěch nebo neúspěch.

Právník pro podnikání

Poskytneme vám zkušeného právníka pro vaše podnikání. Ať už budete jeho pomoc potřebovat nárazově, nebo třeba celý rok, bude vám vždy k dispozici. Při objednávce platíte pouze cenu za první měsíc služby, dále probíhá úhrada v měsíčních intervalech.

Výhody a nevýhody franchisingu

Franchising má své výhody i nevýhody a zda je pro vás dobrým obchodním modelem, závisí na vašich cílech, zdrojích a preferencích. Zde jsou některé klíčové výhody a nevýhody franšízy:

Výhody franchisingu

 • Zavedená značka: Těžíte z uznání a důvěry spojené se zavedenou značkou, což vám snižuje čas a úsilí potřebné k vybudování zákaznické základny od nuly.
 • Osvědčený obchodní model: Franšízoři mají dobře zdokumentovaný a osvědčený obchodní model, který zvýší vaše šance na úspěch ve srovnání se zahájením podnikání od základů.
 • Školení a podpora: Franšízoři často poskytují komplexní školicí programy a průběžnou podporu a pomáhají franšízantům se vším – od provozu až po marketing.
 • Úspory: Jako součást větší sítě máte obvykle přístup k lepším cenám dodávek, vybavení a marketingových materiálů díky kolektivní kupní síle franšízového systému.
 • Marketing a reklama: Mnoho franšíz provozuje národní nebo regionální marketingové kampaně z čehož těžíte i vy. Kromě toho můžete od poskytovatele franšízy obdržet marketingové materiály a pokyny.
 • Územní exkluzivita: V závislosti na franšízové smlouvě vám může být udělena územní exkluzivita čímž se sníží přímá konkurence ze strany jiných franšízantů stejné značky.
 • Nižší riziko: Ve srovnání se zahájením nezávislého podnikání je franšíza méně riziková, protože působíte pod osvědčeným modelem a značkou.

Nevýhody franchisingu

 • Náklady: Poplatky za franšízu, licenční poplatky a další průběžné platby poskytovateli franšízy mohou být značné a potenciálně snížit vaši ziskovost.
 • Nedostatek nezávislosti: I přesto, že provozujete vlastní firmu, musíte dodržovat pravidla a standardy poskytovatele franšízy, což značně omezuje vaši kreativní kontrolu a flexibilitu.
 • Omezený potenciál růstu: Poskytovatel franšízy může uvalit omezení na vaši schopnost rozšiřovat nebo diverzifikovat vaše podnikání mimo jeho značku.
 • Sdílená pověst: Pokud se ostatní nabyvatelé franšízy nebo samotný poskytovatel franšízy setkají s negativní publicitou nebo problémy, může to ovlivnit pověst vaší firmy, i když si vedete dobře.
 • Smluvní závazky: Franšízové smlouvy jsou právně závaznými smlouvami a porušení podmínek může mít závažné důsledky.
 • Průběžné náklady: Kromě licenčních poplatků můžete být povinni přispívat na marketingové a reklamní prostředky a další průběžné výdaje, jak je definováno ve vaší smlouvě.
 • Omezené inovace: Některé franšízové systémy mají pevné standardy, které mohou omezit vaši schopnost zavádět nové produkty nebo služby nebo se přizpůsobovat podmínkám místního trhu.

Jak funguje franchising v ČR

Česká republika nemá pro franchising zvláštní právní úpravu a neexistuje proto ani oficiální franchisingová smlouva. Na franchsingovou smlouvu se proto aplikují různé právní předpisy dle toho, co všechno tato smlouva obsahuje. Obvykle se jedná o ustanovení o kupní smlouvě, mandátní smlouvě a licenční smlouvě. Uplatňují se také různé části občanského zákoníku, konkrétně se jedná například o odpovědnost za škodu, smluvní pokuty či mlčenlivost o důvěrných informacích.

Tip: Chcete uzavřít dohodu o mlčenlivosti? Nechte si pomoci od našeho právníka, který pro vás smlouvu zpracuje či zkontroluje tu stávající. Pokud se nacházíte na straně druhé, a někdo po vás chce podpis dohody o mlčenlivosti, pak vás ochráníme před nepřirozeně vysokými sankcemi.

Dále se na franchisingové smlouvy vztahuje právo Evropské unie hospodářské soutěže, které se věnuje duševnímu vlastnictví a autorskému právu. V neposlední řadě u franchisingová smlouvy platí obecná předsmluvní informační povinnost, která má zajistit, že jsou si obě smluvní strany vědomi všech okolností.

Tip: V našem článku vám poradíme, jak si ochránit autorské právo v licenční smlouvě.

Co by měla franchisingová smlouva obsahovat

Jak už bylo řečeno, oficiální franchisingová smlouva neexistuje, a proto si obsah této smlouvy částečně volí smluvní strany sami. Ustanovení, která by měla obsahovat každá franchisingová smlouva stanovuje Evropský kodex etiky franchisingu. Kromě toho, ale existují další části, které by ve franchisingové smlouvě neměly chybět:

 1. Definice: Jasné definice klíčových pojmů použitých ve smlouvě.
 2. Práva a povinnosti obou stran: V případě franchisingové smlouvy se obvykle jedná o povinnost franšízora poskytnout licenci, ochranné známky, obchodní model a další součásti franšízy. Franšízant má zase povinnost dodržovat pravidla a hradit poplatky.
 3. Franchisingový koncept: Ve smlouvě by měla být rozvedena specifika dané franšízy.
 4. Dobu, na kterou se smlouva uzavírá: Smlouva by měla mít jasně stanovenou dobu platnosti, která může být určitá i neurčitá. Také by měla určovat za jakých podmínek je možná její obnova nebo ukončení.
 5. Poplatky: Smlouva by měla jasně udávat výši počátečního poplatku a jakým způsobem se budou hradit další poplatky (například zda se bude jednat o provize nebo neměnné roční poplatky).
 6. Marketing: Franšízor dává franšízantovi práva k jeho marketingovým strategiím, zatímco franšízant může mít předepsány standardy a požadavky, které musí dodržovat, pokud jde o kvalitu produktu, zákaznický servis, provozní dobu a další.
 7. Školení: Přehled školících a podpůrných služeb poskytovaných poskytovatelem franšízy, včetně doby trvání a umístění školících programů.
 8. Územní exkluzivita: Popis geografického území, na kterém může franšízant působit, včetně jakékoli exkluzivity nebo omezení hospodářské soutěže.
 9. Kontrola: Franšízor si může stanovit právo na kontrolu práce franšízanta.

Tip: Stáhnout si vzor franchisingové smlouvy z internetu se nevyplatí, může obsahovat chyby, a navíc každý smluvní vztah mezi franšízantem a franšízorem se bude kvůli zmiňovaným volným pravidlům výrazně lišit. Raději zvolte odbornou pomoc od našeho právníka, který zváží specifika vaší situace

Které firmy nabízí franchising

Nejběžnější franšízové příležitosti spadají do několika klíčových kategorií a odvětví. Tato odvětví mají tendenci mít vysokou prevalenci franchisingu kvůli jejich zavedeným obchodním modelům, známosti značky a spotřebitelské poptávce. Zde jsou některé z nejběžnějších typů franšíz:

 • Mezi nejznámější a nejběžnější franšízy patří pohostinství. Nejčastěji zde narazíte na franšízy rychlého občerstvení jako McDonald’s, Subway, Ugo a Burger King. Nechybí ale ani množství kaváren, kam patří například Starbucks, Kofi Kofi nebo Trdlokafe.
 • Večerky, čerpací stanice a maloobchodní prodejny jako je síť maloobchodů Flop, trafik Relay nebo síť čerpacích stanic OMV.
 • Hotely a motely, včetně značek jako Hilton či Pytloun Hotels, nabízejí možnosti franšízy.
 • Fitness řetězce jako například BodyBody, Body Express nebo Contours fitness pro ženy.
 • Také některé realitní kanceláře a společnosti spravující nemovitosti nabízejí franšízové příležitosti. V Česku je to třeba RE/MAX nebo Century 21.

Franchising je zajímavý obchodní model s výhodami i nevýhodami. Na jedné straně získáte přístup k etablované značce a osvědčenému obchodnímu modelu. Na druhé straně však může franšíza znamenat vysoké náklady a omezenou nezávislost. Kromě toho, je třeba brát zřetel na to, že v Česku chybí specifická právní úprava franšízingu, a proto je klíčové, aby franšízová smlouva obsahovala jasná ustanovení týkající se práv a povinností obou stran, poplatků a dalších aspektů. Při rozhodování o franchisingu je také důležité pečlivě zvážit své cíle a zdroje. Každý franšízový systém je unikátní, a proto je nutné pečlivě prověřit, zda je pro vás tou správnou volbou.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Právník pro podnikání

Poskytneme vám zkušeného právníka pro vaše podnikání. Ať už budete jeho pomoc potřebovat nárazově, nebo třeba celý rok, bude vám vždy k dispozici. Při objednávce platíte pouze cenu za první měsíc služby, dále probíhá úhrada v měsíčních intervalech.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Luboš Zeman

před 8 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Zuzana Marková, Praha

před 3 roky

Nechali jsme si pro naši tělocvičnu sepsat obchodní podmínky a jsme za to moc rádi. Jasné vztahy dělají přátele, v businessu to platí desetinásob.

Recenze služby

Tomáš Klein

před 2 roky

Využil jsem služby Dostupného advokáta pro revizi a úpravu obch. smluv pro svou společnost a celý proces byl velmi rychlý a výstup byl dle mých představ.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024