Vše, co potřebujete vědět o výpovědi | Dostupný advokát

Pracovněprávní odpovědnost a co to všechno znamená?

Vše, co potřebujete vědět o výpovědi

11. 6. 2019 / autor: Ondřej Preuss

Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou zaměstnavateli pouze omezeně. Jaká jsou omezení této odpovědnosti? Jak je to se škodou způsobenou úmyslně či po zahnání žízně chmelovým nápojem během pracovní doby? Může se předem zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout na uhrazení vzniklé škody? A v jakém případě hradí odškodné zaměstnanci zaměstnanec?


Zákoník práce v souvislosti s odpovědností vždy hovoří o zaměstnanci a zaměstnavateli. Nenechte se tím, ale zmást, jelikož za zaměstnance je považována i fyzická osoba, která uzavře se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce. Proto ani v tomto případě není vyloučena náhrada škody.

Jak bylo uvedeno výše, zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou zaměstnavateli pouze omezeně. Vždy musí jít o škodu způsobenou zaviněně a v souvislosti s pracovními úkony.

Např. pokud zaměstnanec na stavbě svým vlastním nedopatřením překopne důležitý optický kabel, jeho zaměstnavatel musí poškozenému uhradit plnou škodu, případně i ušlý zisk. Po zaměstnanci však může vymáhat maximálně 4,5 násobek jeho průměrného měsíčního výdělku, ať je škoda jakkoli vysoká.

Není to však vždy tak jednoduché a jsou jisté výjimky. Například omezení čtyřapůlnásobkem neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po užití jiných návykových látek (např. marihuany). Zaměstnavatel to však musí prokázat. To lze učinit třeba i předvoláním svědků tzv. z mokré čtvrti, když se zaměstnanec večer po šichtě před kolegy přizná, že kabel přesekl schválně, aby zaměstnavateli „zavařil“. V tom případě pak je zaměstnanec zodpovědný za celou výši škody.

Naopak zaměstnanec neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví, jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si přitom způsobem přiměřeným okolnostem. Zde však také doporučujeme zvýšenou opatrnost. Zaměstnanec má totiž povinnost majetek zaměstnavatele chránit. Pokud by tedy např. zaměstnanec spěchající domů viděl podivný kouř nad skladem řeziva a nic neudělal, nenahlásil, jen se o tom večer zmínil v hospodě, mohl by jej zaměstnavatel nepřímo vinit za škodu způsobenou požárem (zde odpovídá do tříapůlnásobku svého průměrného měsíčního výdělku).

Způsobil-li škodu také zaměstnavatel, hradí zaměstnanec jen poměrnou část škody podle míry svého zavinění. Odpovídá-li za škodu více zaměstnanců, hradí každý z nich poměrnou část škody podle míry svého zavinění.

Další výjimky jsou dány dohodami upravujícími tzv. hmotnou odpovědnost resp. odpovědnost za svěřené předměty. O těch pojednáváme níže.

Jak se však vypočte výše škody, kterou může zaměstnavatel požadovat? Škodu v režimu zákoníku práce představuje skutečné zmenšení majetku zaměstnavatele, kterému byla škoda způsobena.

Je tak například možné, aby zaměstnavatel nárokoval po zaměstnanci náklady na opravu poškozeného stroje nebo zařízení, ale to pouze v případě, že takové náklady by zaměstnavateli – nebýt škodné události – nevznikly. Například pokud pravidelně dochází údržbář na opravu daného stroje, pak zaměstnavatel po zaměstnanci náklad na tohoto údržbáře vyžadovat nemůže.

Škoda způsobená zaměstnanci

I zaměstnavatel odpovídá za škodu, která by mohla vzniknout zamětsnanci při plnění pracovních úkolů či nějakým jiným úmyslným jednáním. Stejně tak i odpovídá za škodu, která byla zaměstnanci způsobena jinými zaměstnanci, jednajícími jménem zaměstnavatele při porušení právních povinností. Výjimkou je škoda na dopravním prostředku, kterého zaměstnanec použil při plnění pracovních úkolů bez souhlasu zaměstnavatele. Totéž se týká nářadí, zařízení a předmětů zaměstnance potřebných pro výkon práce, použitých bez souhlasu zaměstnavatele.

Zaměstnavatel ale také odpovídá zaměstnanci za škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce a které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů. Právo na náhradu škody musí ale zaměstnanec uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl.

Zajíamvý případ řešil před časem soud, šlo o krádež auta zaměstnankyně, která ho jako obvykle použila pro cestu do práce a zaparkovala v areálu zaměstnavatele. Klíče od automobilu spolu s ostatními osobními věcmi vložila do přidělené uzamykatelné šatní skříňky v šatně, která sloužila k převlékání. Ta byla vykradena. Soud dospěl k tomu, že z hlediska odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou na odložených věcech nelze za věc, která se obvykle nosí do zaměstnání, považovat osobní auto. Za osobní vůz, který zaměstnankyně umístila v objektu zaměstnavatele na nehlídaném parkovišti, odpovídá pouze do částky 10 000 Kč, ledaže škodu na tomto automobilu způsobil jeho jiný zaměstnanec.

Zaměstnavatel je povinen uhradit zaměstnanci skutečnou škodu. V případě odložených věcí, pokud si zaměstnanec nese do zaměstnání věci, které obvykle nenosí a zaměstnavatel je nepřevezme do zvláštní úschovy, odpovídá zaměstnavatel za škodu do částky 10 000,- Kč. To byl právě případ onoho osobního vozu. Pokud je zjištěno, že škodu na této věci způsobil jiný zaměstnanec nebo byla věc poškozena ve zvláštní úschově zaměstnavatele, i zde je zaměstnavatel povinen uhradit zaměstnanci škodu v plné výši. Nestačí zde však jen vrátný u vjezdu do areálu či kamery na pracovišti. To se za zvláštní úschovu nepočítá.

Pokud však zaměstnanec neohlásí zaměstnavateli vznik škody bez zbytečného odkladu do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl, toto právo na náhradu škody zaniká.

Dohody o odpovědnosti

Jedním ze způsobů, jak vyřešit odpovědnost zaměstnance na pracovišti je uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti. Co to znamená, když se něčemu takovému zaměstnanec upíše a jaké to pro něj může mít následky?

Stručně můžeme říct, že případě, kdy bude mít zaměstnanec podepsanou smlouvu a způsobí škodu, může po něm zaměstnavatel vymáhat pouze částku odpovídající 4,5 násobku jeho platu. Pokud ale zaměstnanec podepíše dohodu o hmotné odpovědnosti nebo dohodu o odpovědnosti za svěřené předměty, žádný finanční strop jej už nechrání. Pokud tedy neprokáže, že škodu nezpůsobil, zaplatí ji v plné výši. Rozlišujeme dvě takové dohody - dohodu o hmotné odpovědnosti a dohodu odpovědnosti za ztrátu věcí.

Dohoda o hmotné odpovědnosti

Uzavře-li zaměstnanec dohodu o hmotné odpovědnosti (správně “dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty”), odpovídá zaměstnavateli za ztrátu na svěřených hodnotách, jako jsou peníze v pokladně, zboží ve skladu a podobně. Zaměstnavatel po něm v takovém případě může náhradu škody požadovat, aniž by předtím musel prokázat, že ztrátu zavinil. Povinnosti škodu nahradit se tedy může zaměstnanec zbavit jen tehdy, pokud sám prokáže, že ji nezpůsobil: například označí viníka nebo doloží, že se svěřeným zbožím (penězi) nepracoval.

Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku. Byla-li svéprávnost zaměstnance omezena, nesmí za něj zástupce uzavřít dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty.

V praxi dochází k tomu, že podepíše dohodu o společné hmotné odpovědnosti více zaměstnanců. Stejně tak, se dá i předpokládat, že podíl na náhradě škody u vedoucího pracovníka bude vyšší než u ostatních zaměstnanců.

Podíl náhrady vzniklého schodku se jednotlivým zaměstnancům určí podle poměru jejich dosažených hrubých výdělků, přičemž výdělek vedoucího a jeho zástupce se započítává dvakrát. Podíl náhrady nesmí u jednotlivých zaměstnanců, s výjimkou vedoucího a jeho zástupce, přesáhnout částku rovnající se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku před vznikem schodku.

Zjistí-li se, že schodek nebo jeho část byla zaviněna některým ze společně odpovědných zaměstnanců, hradí schodek tento zaměstnanec podle míry svého zavinění.

Zbývající část pak hradí společně všichni odpovědní zaměstnanci. Před uzavřením dohody o hmotné odpovědnosti musí nicméně proběhnout inventura, stejně pak při ukončení dohody z důvodu převedení na jiné pracoviště, na jinou práci nebo ukončení pracovního poměru. Pokud zaměstnanec při svém odchodu o inventuru nepožádá a ta neproběhne, odpovídá zaměstnanec za případný schodek, na který se přijde při nejbližší inventuře na jeho původním pracovišti.

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu věcí

Podobná situace nastává i u dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. Pokud na základě této dohody převezme zaměstnanec určité předměty (služební notebook, telefon...), odpovídá za jejich ztrátu nebo poškození, pokud neprokáže, že je nezavinil. Kromě finančních důsledků mu může hrozit i výpověď nebo v krajních případech okamžité zrušení pracovního poměru.

Ani tato dohoda o odpovědnosti nesmí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku. Byla-li svéprávnost zaměstnance omezena, nesmí za něj zástupce takovou dohodou uzavřít.

Jak ideálně ochránit obě strany? Zaměstnavatele i zaměstnance? Určitým řešením je samozřejmě dobrá pojistka, která může pomoci škody omezit na minimum a vyhnout se dlouhým sporům o náhradu škody. Někdy je však nahradí spor o pojistné plnění, takže doporučujeme pojistné smlouvy dobře promyslet.


Rychlá konzultace s právníkem – specialistou na problém, který potřebujete vyřešit

Úvodní konzultace je nejúčinnější způsob řešení jakékoli právní záležitosti. Během 30-60 minut pro vás najdeme vhodný právní postup a navrhneme vám řešení. Podklady nám pošlete jednoduše elektronickou cestou, a do druhého dne se s vámi spojíme a celou věc probereme.

Rychlou úvodní konzultací vám dokážeme poradit s 90 % toho, s čím se jako běžný občan nebo firma setkáte. Nejčastěji to bývají tyto případy:

  • obrana práva z uzavřené smlouvy (včetně uplatnění smluvních pokut),
  • dohody a spory ohledně koupě nemovitostí a nájmů bytů (včetně zápisu do katastru nemovitostí),
  • rozvody a výživné,
  • spory ohledně náhrady škody,
  • neoprávněné exekuce a zastupování v insolvenčním řízení,
  • neoprávněná výpověď ze zaměstnání, včetně nároku na odstupné,
  • reklamace vad a záruky za provedené práce,
  • ochrana osobnosti,
  • pokuty uložené za provoz automobilu,
  • převody automobilů a motocyklů.

Vše s námi můžete vyřídit telefonicky, e-mailem nebo přes Skype, ať už bydlíte kdekoliv. Jednoduše a skutečně účinně. Bez zbytečného chození do advokátní kanceláře. Radíme běžně i přes 8 časových pásem klientům, kteří právě surfují na Bali.

Každý měsíc poradíme na dálku nejméně 200 lidem. Osobně nebo při soudním řízení pak další stovce.

Co pro vás uděláme:

Varianty naší nabídky Rychlá konzultace Prémiová konzultace
Délka konzultace s advokátem30 minut
Konzultace proběhnetelefonicky, Skypetelefonicky,
Skype, e-mail
Jak rychle konzultace proběhnedo 24 hodindle vaší potřeby
Konečná cena včetně DPH690570,22 Kč bez DPH13001074,32 Kč bez DPH

Jako advokáti samozřejmě zachováváme soukromí a mlčenlivost. Cokoli si řekneme nebo napíšeme, zůstane pouze mezi námi. I proto máme zabezpečený systém, přes který nám posíláte citlivé podklady. Vše je tak bezpečnější než přes e-mail.

Rychlé představení služby

Děkujeme klientům, kteří nám dovolili sepsat své příběhy, a sdílet tak s dalšími z vás své zkušenosti:

Ing. Lucie Proroková, Ostrava (překladatelka): „S jednorázovou konzultací jsem byla velice spokojena. Získala jsem zpětnou vazbu ke smlouvě a navíc jsem z celé konzultace získala zápis. A to vše v krátkém termínu - do druhého dne od objednání.“
Michal Vrátný, Praha (podnikatel): „Děkuji za rychlou a precizní radu. Musím se přiznat, že jsem byl původně k přínosu advokáta skeptický. Nakonec jsem však rád, že jsem do toho šel. Navíc mám jasno v tom, kam se příště ohledně právního poradenství pohodlně obrátit.“
MDDr. Pavla Kramolišová, Nový Jičín (zubařka): „Oceňuji, jak rychle a pro mě jako laika srozumitelně pracujete. Ušetřilo mi to čas, nervy a obavy s neznámého. Už nikdy do bezplatné právní poradny.“
Lukáš Řezníček, Praha (řízení letového provozu): „Web i odvedenou službu hodnotím rozhodně pozitivně. Advokátní kancelář Dostupný advokát odhalila v mé smlouvě o převodu bytu „nenápadné“ riziko, které by mě stálo hodně peněz.“
Štěpán Mičunek, Rožnov p. R. (podnikatel): „Na Dostupného advokáta jsem se obrátil s prosbou o pomoc s neplatičem. Advokáti mi poradili, jak dále postupovat. Náš spor se dostal až před soudy, kde byl Dostupný advokát můj právní zástupce. Soudy jsem vyhrál, služby tohoto webu mohu vřele doporučit.“
Tomáš Hrdlička, Nové Strašecí (servisní technik): „Jít osobně za právníkem mně přišlo dost nepříjemné. Zde jsem ale všechno vyřídil bez toho, abych se s ním musel setkat a hledat ho v seznamu advokátů. Koupil jsem u něj právní konzultaci, protože mě zaměstnavatel vyslal na dlouhodobou pracovní cestu a já jsem ani nevěděl, na co mám nárok. S právníkem jsem mluvil online přes skype, byl příjemný, služba rychlá, můžu jen doporučit.“
Pavel Kasal, Praha (provozovatel webu): „Při předčasném odstoupení od operativního leasingu mi byla vyúčtována nesmyslně vysoká částka za to, že se vůz údajně prodal za nižší cenu, než byla jeho tržní hodnota. To se mi nezdálo, a tak jsem se obrátil na online právní poradnu Dostupného advokáta, který se velice rychle seznámil s celým případem a následně mi doporučil možné varianty, jak se bránit. Samozřejmě mi pomohli připravit potřebné podklady. Díky nim jsem musel uhradit pouze zlomek původní částky a tím ušetřil desetitisíce korun.“
Mgr. Vojtěška Kupcová, Otrokovice: „Chci poděkovat za výborné služby, které jste mi poskytli. Jsem důchodkyně a nesplacená směnka ve výši 100.000 Kč pro mne představovala ztrátu finanční rezervy, kterou v mém věku považuji za důležitou. Ztrácela jsem naději. "Dostupný advokát" kvalifikovaně záležitost vyřešil bez toho, abych někam musela chodit či se dokonce účastnit soudních jednání! Mnohokrát děkuji, vaší práce si velice vážím a přeji hodně úspěšných řízení.“
Další reference našich zákazníků naleznete v záložce Reference.

Napsali o naší službě:


Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: