Ondřej Preuss
Řešení právního problému na míru
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Jak projít dědickým řízením bez obav

Rozloučení se zesnulým je emočně velmi náročná situace. A starosti tím bohužel nekončí, protože musí proběhnout dědické řízení, během něhož se dělí majetek zůstavitele mezi dědice. Poradíme vám, jak tuto obtížnou situaci co nejlépe zvládnout, co dělat v případě dluhů zůstavitele a jak předejít sporům a vypořádat se s ostatními dědici.

Rodina v černém se loučí s pozůstalým a řeší dědictví
7 minut čtení
21. 9. 2021

Kapitoly článku:

Dědické řízení má za cíl stanovit, jaký majetek patřil zemřelé osobě a komu by měl připadnout či jakým způsobem by se měl rozdělit. Začíná poté, kdy dojde informace o úmrtí na soud, který následně zahajuje pozůstalostní řízení. A je to právě soud, kdo určí příslušného notáře a vedením řízení ho pověří. Dědicové jej tedy nemohou vybírat sami.

Zjišťování velikosti dědictví

Notář následně provádí šetření týkající se velikosti a obsahu majetku zůstavitele. Sám přitom kontaktuje osoby, se kterými potřebuje jednat, není nutné jej aktivně vyhledávat. Zásadní informací pro něj je, zda byla sepsána závěť , dědická smlouva či například listina o vydědění některého z dědiců. Proto také vždy nahlíží do Centrální evidence závětí kterou spravuje Notářská komora. Nemusí zde ale závěť najít ani v případě, že byla platně sepsána, neboť pro ni zákon nevyžaduje notářský zápis ani jinou obdobnou formu.

Další údaje může notář zjistit kontaktováním bankovních domů a pojišťoven, nahlédnutím do katastru nemovitostí, obchodního či živnostenského rejstříku a dalších obdobných evidencí. Toto šetření se může značně protáhnout za situace, kdy se nachází majetek zčásti v zahraničí. V takovém případě se z běžných několika měsíců dědického řízení může stát klidně rok nebo i více let. K prodloužení jeho délky může přispět i to, když je některý z dědiců nezletilý, neboť jeho úkony musí schvalovat opatrovnický soud.

Jak na neshody mezi dědici

V rámci řízení se zjišťuje cena majetku a také výše dluhů. Pokud je ale zřejmé, že majetek nedosahuje vysokých hodnot a mezi dědici panuje shoda, pak stačí, pokud se na ceně majetku shodnou. Hodnota děděného majetku se totiž primárně stanovuje ze společného prohlášení dědiců.

Panují-li ale mezi dědici naprosto odlišné představy o ceně majetku a ke shodě nelze dospět (případně pokud se shodnou na zjevně nesprávné hodnotě), přichází na řadu znalecké posudky od znalce vybraného notářem, kdy se provádí cenový odhad nemovitostí, ale i větších věcí movitých a dalších věcí spadajících do dědictví.

V rámci řízení o pozůstalosti mohou ale vyvstat i jiné sporné skutečnosti, které je nejprve třeba rozhodnout (např. pravost pohledávky, která by spadala do dědictví). V takovém případě ale notáři nepřísluší, aby v řízení o pozůstalosti zjišťoval a posuzoval skutkový stav, a proto se věc řeší v rámci samostatného řízení u soudu.

Zkomplikovat situaci v dědickém řízení mohou i významné dary, kterými zůstavitel v posledních třech letech před smrtí obdaroval některé dědice. Pak může dojít k tzv. kolaci, tedy spravedlivému rozdělení hodnot rozdaných za zůstavitelova života.

Tip: Komplikacím v dědickém řízení a speciálně kolaci jsme se věnovali v samostatném článku.

Předejděte sporům s ostatními dědici

Pokud panují mezi dědici neshody týkající se výše a rozdělení dědictví, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení s odborníkem a předejít tak konfliktům v rodině.

Zjistit, jak nejlépe postupovat

Závěrečné jednání

V závěru řízení se koná konečné jednání, na něž jsou pozváni všichni potencionální dědicové. Zde se čte případná závěť a soupis majetku. Pokud by se nějaký majetek objevil až později, projedná se v dodatečném řízení.

Dohoda o vypořádání dědictví

I v případě, že došlo na znalecké posudky, nebrání to uzavření dohody o rozdělení dědictví. Nezaměňujte ji ale s dědickou smlouvou, kterou uzavírá zůstavitel s dědicem. V tomto případě jde ovšem o dohodu dědiců na tom, jak se dědictví rozdělí. Rozhodně se jedná o rychlejší a lepší řešení než čekat na rozdělení dědictví dle podílů a následně se dohadovat na vzájemném vyplacení.

Majetek lze v dohodě konkrétně vymezit a rozdělit jednotlivým dědicům. Stejně tak zde lze určit, kdo dědictví odmítá. Pokud takto nelze majetek spravedlivě rozdělit, může zde být určeno, že dědic majetku hodnotnějšího než určuje jeho podíl, vyplatí v určité lhůtě své sourozence či jiné dědice a je zde stanovena částka, kterou jim vyplatí.

Aby byla dohoda o vypořádání dědictví platná, je třeba ji uzavřít před notářem nebo před soudem a je k ní nezbytný souhlas všech dědiců. Musí být vázána k celému majetku zůstavitele.

Usesení o rozdělení dědictví

Jestliže se však dědici nejsou schopni dohodnout, vydává notář usnesení o rozdělení dědictví dle zákonných podílů jednotlivých dědiců. Tím dědické řízení končí.

Když se dědí dluhy

Jistá míra dluhů se v rámci dědictví vyskytuje často a i o ně se dědicové dělí. Nedoplacený spotřebitelský úvěr či hypotéka nemusí být na překážku, pokud hodnota majetku zůstavitele dluhy převyšuje. Dědicové ovšem nejsou povinni dědictví přijmout (ať už s dluhy či bez). V zásadě se jim nabízí tři varianty takového postupu.

 • Odmínutí dědictví – dědicové se mohou dědictví zřeknout, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy je soud o dědickém řízení vyrozuměl. Odmítnutí je ale následně nevratné.
 • Vzdání se dědictví ve prospěch třetí osoby – ta s takovou situací samozřejmě musí souhlasit.
 • Uplatnění výhrady soupisu pozůstalosti – jedná se tedy o mírnější variantu než je plné zřeknutí se dědictví. Dědic, který tuto výhradu soupisu uplatnil, má povinnost hradit dluhy společně s ostatními dědici, avšak věřitel po něm může požadovat plnění jen do výše odpovídající jeho dědickému podílu. Jakkoliv jde o na první pohled vstřícnou variantu pro dědice, vyplatí se ji uplatnit pouze, pokud předpokládáme opravdu enormní výši dluhů. Soupis pozůstalosti totiž také přináší určité náklady a za určitých okolností je celé může hradit právě dědic, který výhradu soupisu uplatnil.

Tip: Detailně jsme problematiku odmítnutí dědictví rozebírali v našem dřívějším článku.

Dědicové na pohřbu řeší dědictví

Náklady spojené s dědictvím

Základní výdaj spojený s úmrtím nějakého člověka jsou výdaje na pohřeb. Dědicové by se o ně měli podělit v takovém poměru v jakém si rozdělili dědictví.
Dále je třeba počítat s odměnou pro notáře. Ta se stanovuje procentuálně, odvíjí se z hodnoty majetku zemřelého a stanovuje ji vyhláška. Nejnižší poplatek stanovuje vyhláška na 2000 Kč, resp. 1000 Kč v případě žádného či nepatrného majetku.

Odměna notáře vychází z hodnoty dědictví:

 • Z prvních 500 000 se platí poplatek 2 % (minimálně 2000 Kč)
 • Z částky nad 500 000 Kč do 1 000 000 se platí 0,9 %
 • Z částky nad 1 000 000 Kč do 3 000 000 Kč se platí 0,5 %
 • Z částky nad 3 000 000 Kč do 20 000 000 Kč se platí 0,1 %
 • Z částky nad 20 milionů korun se už nic dalšího neplatí.

Mimo to má notář nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s prováděním svých úkonů (např. telefony, opisy, fotokopie, poštovné atd.) ve výši 300 Kč.

Hodně nejasností stále panuje ohledně daně v rámci dědického řízení. S tou je to opravdu prosté, neboť dědická daň z nemovitostí i movitých věcí byla již před mnoha lety zrušena. A nabyté dědictví je u fyzických osob osvobozeno i od daně z příjmu.

Dědění nemovitostí

Některé části dědictví nečiní notáři ani dědicům žádné problémy. V případě finančního zůstatku na účtu stačí znát dědice a jejich podíly a rozdělení je snadné. Vrásky na čele přibývají zúčastněným často až s děděním nemovitostí. Je nutné nemovitost prodat a rozdělit se o zisk z prodeje, nebo ji snad společně sdílejí? A jak je to s dědictvím družstevního bytu? To jsou dotazy, které na které se často ptáte.

Byty v osobním vlastnictví

U dědictví bytu v osobním vlastnictví situace nebývá příliš komplikovaná. Je třeba mít hlavně správný cenový odhad nemovitosti a musí být vyjasněno, zda byt spadal do společného jmění manželů, či ne. Poté již probíhá řízení stejným způsobem jako u jiného majetku.

Družstevní byty

U družstevních bytů bývá situace složitější, protože jeho vlastníkem je bytové družstvo a dědí se tedy jen družstevní podíl. Ideální stav je, pokud měl zůstavitel jen jednoho dědice. Na něj přechází družstevní podíl a tedy právo nájmu.

Situace se komplikuje, pokud je dědiců více a je třeba určit pouze jednoho, kdo bude členem družstva, neboť stanovy družstva jich více neuznávají. Přednost má opět dohoda. Má-li jeden z dědiců o byt větší zájem a ostatní se spokojí s jiným majetkem z pozůstalosti či vyplacením, mohou v tomto smyslu uzavřít dohodu.

Pokud taková dohoda není možná např. proto, že žádný jiný majetek v pozůstalosti není a nikdo z dědiců nemá dostatečné prostředky k vyplacení ostatních, lze se dohodnout v tom smyslu, že jeden z dědiců se stane nabyvatelem podílu a ostatní dědice vyplatí v určité lhůtě, během které svůj družstevní podíl prodá.

Další variantou je, pokud byl družstevní podíl ve společném jmění manželů. V takovém případě se podíl v pozůstalostním řízení se přímo neprojednává a přechází rovnou na druhého manžela. Jsou-li zde ještě jiní dědicové, projednává se tzv. „pohledávka za pozůstalým manželem z titulu společného členství v bytovém družstvu“, která činí jednu polovinu tržní hodnoty předmětného družstevního bytu.

Dědického řízení se nemusíte bát. Notář vás celým řízením provází a snaží se vést dědice k dohodě. Pokud byste ale měli pocit, že je pro vás dohoda nevýhodná a budete zkráceni na svých právech nebo některým situacím přece jen nerozumíte, neváhejte se zavčasu poradit.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 490 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 490 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 5 krát

Témata článku:

Autor článku

medailonek-preuss

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let. Rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s pracovními problémy, řeší za ně převod nemovitosti nebo poradí s autorskou licencí.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

MgA. Anna Leschingerová, Cvikov

před 1 rokem

Netušila jsem, že existuje online služba, kde za vás právník zařídí veškeré papírování a vy se můžete soustředit jen na radost z obdarování milované osoby.

Jana Vičanová

před 1 rokem

Advokátní služby online – nejprve jsem si myslela, že servis využiju ke zodpovězení jednouchého právního dotazu. Záhy jsem však zjistila, že můžeme cestou telefonu, Skypu a internetu vyřešit naprosto vše. DA mi vytrhl trn z paty – coby matka dvou dětí s prací na plný úvazek jen stěží hledám čas, ušetřila jsem však čas i (zobrazit více) finance za cesty, a to za naprosto profi přístup. Vřele doporučuji!

Monika Holcátová, Praha

před 1 rokem

S darovací smlouvou od vás jsem neměla na katastru nejmenší problém. Pracovnice u okénka se podívala na logo a poznamenala, že vaše smlouvy jsou vždy v pořádku. Dostupný advokát mi navíc telefonicky vysvětlil věci kolem věcného břemene, které by mne jako laika vůbec nenapadly. Nevím, co na službě zlepšit, jsem naprosto spokojená.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Důchodkyně sedí u stolu zahleděná do dálky, před sebou má fotografii zesnulého manžela

Jak je to se zděděným dluhem?

Ne vždy se dědictvím může něco získat, obzvláště v poslední době se čím dál tím víc řeší zděděné dluhy. Jak v takové situaci můžete postupovat?

25. 6. 2019
starší pár probírá situaci s advokáty

Co je to kolace

Dědické řízení se může zkomplikovat ve chvíli, kdy ho někdo napadne. Napadena může být závěť například z důvodu nepravosti, falešných podpisů.

6. 6. 2018
starší pár podepisuje dokumenty

Sepsání závěti a vypořádání dědictví

Jak řekl Epikuros, jsme-li, není smrti, je-li smrt, nejsme. Co se stane s naším majetkem, právy a povinnostmi poté, co už nejsme, je jedna z právních otázek. Jak se na…

6. 6. 2018

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022