avatar-01@2x
Sepsání závěti
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Jak projít dědickým řízením bez obav

Rozloučení se zesnulým je emočně velmi náročná situace. A starosti tím bohužel nekončí, protože musí proběhnout dědické řízení, během něhož se dělí majetek zůstavitele mezi dědice. Poradíme vám, jak tuto obtížnou situaci co nejlépe zvládnout, co dělat v případě dluhů zůstavitele a jak předejít sporům a vypořádat se s ostatními dědici.

Rodina ve smutečním se loučí s pozůstalým a řeší dědictví
7 minut čtení
21. 9. 2021

Kapitoly článku:

Dědické řízení má za cíl stanovit, jaký majetek patřil zemřelé osobě a komu by měl připadnout či jakým způsobem by se měl rozdělit. Začíná poté, kdy dojde informace o úmrtí na soud, který následně zahajuje pozůstalostní řízení. A je to právě soud, kdo určí příslušného notáře a vedením řízení ho pověří. Dědicové jej tedy nemohou vybírat sami.

Zjišťování velikosti dědictví

Notář následně provádí šetření týkající se velikosti a obsahu majetku zůstavitele. Sám přitom kontaktuje osoby, se kterými potřebuje jednat, není nutné jej aktivně vyhledávat. Zásadní informací pro něj je, zda byla sepsána závěť , dědická smlouva či například listina o vydědění některého z dědiců. Proto také vždy nahlíží do Centrální evidence závětí kterou spravuje Notářská komora. Nemusí zde ale závěť najít ani v případě, že byla platně sepsána, neboť pro ni zákon nevyžaduje notářský zápis ani jinou obdobnou formu.

Další údaje může notář zjistit kontaktováním bankovních domů a pojišťoven, nahlédnutím do katastru nemovitostí, obchodního či živnostenského rejstříku a dalších obdobných evidencí. Toto šetření se může značně protáhnout za situace, kdy se nachází majetek zčásti v zahraničí. V takovém případě se z běžných několika měsíců dědického řízení může stát klidně rok nebo i více let. K prodloužení jeho délky může přispět i to, když je některý z dědiců nezletilý, neboť jeho úkony musí schvalovat opatrovnický soud.

Jak na neshody mezi dědici

V rámci řízení se zjišťuje cena majetku a také výše dluhů. Pokud je ale zřejmé, že majetek nedosahuje vysokých hodnot a mezi dědici panuje shoda, pak stačí, pokud se na ceně majetku shodnou. Hodnota děděného majetku se totiž primárně stanovuje ze společného prohlášení dědiců.

Panují-li ale mezi dědici naprosto odlišné představy o ceně majetku a ke shodě nelze dospět (případně pokud se shodnou na zjevně nesprávné hodnotě), přichází na řadu znalecké posudky od znalce vybraného notářem, kdy se provádí cenový odhad nemovitostí, ale i větších věcí movitých a dalších věcí spadajících do dědictví.

V rámci řízení o pozůstalosti mohou ale vyvstat i jiné sporné skutečnosti, které je nejprve třeba rozhodnout (např. pravost pohledávky, která by spadala do dědictví). V takovém případě ale notáři nepřísluší, aby v řízení o pozůstalosti zjišťoval a posuzoval skutkový stav, a proto se věc řeší v rámci samostatného řízení u soudu.

Zkomplikovat situaci v dědickém řízení mohou i významné dary, kterými zůstavitel v posledních třech letech před smrtí obdaroval některé dědice. Pak může dojít k tzv. kolaci, tedy spravedlivému rozdělení hodnot rozdaných za zůstavitelova života.

Tip: Komplikacím v dědickém řízení a speciálně kolaci jsme se věnovali v samostatném článku.

Předejděte sporům s ostatními dědici

Pokud panují mezi dědici neshody týkající se výše a rozdělení dědictví, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení s odborníkem a předejít tak konfliktům v rodině.

Zjistit, jak nejlépe postupovat

Závěrečné jednání

V závěru řízení se koná konečné jednání, na něž jsou pozváni všichni potencionální dědicové. Zde se čte případná závěť a soupis majetku. Pokud by se nějaký majetek objevil až později, projedná se v dodatečném řízení.

Dohoda o vypořádání dědictví

I v případě, že došlo na znalecké posudky, nebrání to uzavření dohody o rozdělení dědictví. Nezaměňujte ji ale s dědickou smlouvou, kterou uzavírá zůstavitel s dědicem. V tomto případě jde ovšem o dohodu dědiců na tom, jak se dědictví rozdělí. Rozhodně se jedná o rychlejší a lepší řešení než čekat na rozdělení dědictví dle podílů a následně se dohadovat na vzájemném vyplacení.

Majetek lze v dohodě konkrétně vymezit a rozdělit jednotlivým dědicům. Stejně tak zde lze určit, kdo dědictví odmítá. Pokud takto nelze majetek spravedlivě rozdělit, může zde být určeno, že dědic majetku hodnotnějšího než určuje jeho podíl, vyplatí v určité lhůtě své sourozence či jiné dědice a je zde stanovena částka, kterou jim vyplatí.

Aby byla dohoda o vypořádání dědictví platná, je třeba ji uzavřít před notářem nebo před soudem a je k ní nezbytný souhlas všech dědiců. Musí být vázána k celému majetku zůstavitele.

Usesení o rozdělení dědictví

Jestliže se však dědici nejsou schopni dohodnout, vydává notář usnesení o rozdělení dědictví dle zákonných podílů jednotlivých dědiců. Tím dědické řízení končí.

Když se dědí dluhy

Jistá míra dluhů se v rámci dědictví vyskytuje často a i o ně se dědicové dělí. Nedoplacený spotřebitelský úvěr či hypotéka nemusí být na překážku, pokud hodnota majetku zůstavitele dluhy převyšuje. Dědicové ovšem nejsou povinni dědictví přijmout (ať už s dluhy či bez). V zásadě se jim nabízí tři varianty takového postupu.

 • Odmínutí dědictví – dědicové se mohou dědictví zřeknout, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy je soud o dědickém řízení vyrozuměl. Odmítnutí je ale následně nevratné.
 • Vzdání se dědictví ve prospěch třetí osoby – ta s takovou situací samozřejmě musí souhlasit.
 • Uplatnění výhrady soupisu pozůstalosti – jedná se tedy o mírnější variantu než je plné zřeknutí se dědictví. Dědic, který tuto výhradu soupisu uplatnil, má povinnost hradit dluhy společně s ostatními dědici, avšak věřitel po něm může požadovat plnění jen do výše odpovídající jeho dědickému podílu. Jakkoliv jde o na první pohled vstřícnou variantu pro dědice, vyplatí se ji uplatnit pouze, pokud předpokládáme opravdu enormní výši dluhů. Soupis pozůstalosti totiž také přináší určité náklady a za určitých okolností je celé může hradit právě dědic, který výhradu soupisu uplatnil.

Tip: Detailně jsme problematiku odmítnutí dědictví rozebírali v našem dřívějším článku.

Dědicové na pohřbu řeší dědictví

Náklady spojené s dědictvím

Základní výdaj spojený s úmrtím nějakého člověka jsou výdaje na pohřeb. Dědicové by se o ně měli podělit v takovém poměru v jakém si rozdělili dědictví.
Dále je třeba počítat s odměnou pro notáře. Ta se stanovuje procentuálně, odvíjí se z hodnoty majetku zemřelého a stanovuje ji vyhláška. Nejnižší poplatek stanovuje vyhláška na 2000 Kč, resp. 1000 Kč v případě žádného či nepatrného majetku.

Odměna notáře vychází z hodnoty dědictví:

 • Z prvních 500 000 se platí poplatek 2 % (minimálně 2000 Kč)
 • Z částky nad 500 000 Kč do 1 000 000 se platí 0,9 %
 • Z částky nad 1 000 000 Kč do 3 000 000 Kč se platí 0,5 %
 • Z částky nad 3 000 000 Kč do 20 000 000 Kč se platí 0,1 %
 • Z částky nad 20 milionů korun se už nic dalšího neplatí.

Mimo to má notář nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s prováděním svých úkonů (např. telefony, opisy, fotokopie, poštovné atd.) ve výši 300 Kč.

Hodně nejasností stále panuje ohledně daně v rámci dědického řízení. S tou je to opravdu prosté, neboť dědická daň z nemovitostí i movitých věcí byla již před mnoha lety zrušena. A nabyté dědictví je u fyzických osob osvobozeno i od daně z příjmu.

Dědění nemovitostí

Některé části dědictví nečiní notáři ani dědicům žádné problémy. V případě finančního zůstatku na účtu stačí znát dědice a jejich podíly a rozdělení je snadné. Vrásky na čele přibývají zúčastněným často až s děděním nemovitostí. Je nutné nemovitost prodat a rozdělit se o zisk z prodeje, nebo ji snad společně sdílejí? A jak je to s dědictvím družstevního bytu? To jsou dotazy, které na které se často ptáte.

Byty v osobním vlastnictví

U dědictví bytu v osobním vlastnictví situace nebývá příliš komplikovaná. Je třeba mít hlavně správný cenový odhad nemovitosti a musí být vyjasněno, zda byt spadal do společného jmění manželů, či ne. Poté již probíhá řízení stejným způsobem jako u jiného majetku.

Družstevní byty

U družstevních bytů bývá situace složitější, protože jeho vlastníkem je bytové družstvo a dědí se tedy jen družstevní podíl. Ideální stav je, pokud měl zůstavitel jen jednoho dědice. Na něj přechází družstevní podíl a tedy právo nájmu.

Situace se komplikuje, pokud je dědiců více a je třeba určit pouze jednoho, kdo bude členem družstva, neboť stanovy družstva jich více neuznávají. Přednost má opět dohoda. Má-li jeden z dědiců o byt větší zájem a ostatní se spokojí s jiným majetkem z pozůstalosti či vyplacením, mohou v tomto smyslu uzavřít dohodu.

Pokud taková dohoda není možná např. proto, že žádný jiný majetek v pozůstalosti není a nikdo z dědiců nemá dostatečné prostředky k vyplacení ostatních, lze se dohodnout v tom smyslu, že jeden z dědiců se stane nabyvatelem podílu a ostatní dědice vyplatí v určité lhůtě, během které svůj družstevní podíl prodá.

Další variantou je, pokud byl družstevní podíl ve společném jmění manželů. V takovém případě se podíl v pozůstalostním řízení se přímo neprojednává a přechází rovnou na druhého manžela. Jsou-li zde ještě jiní dědicové, projednává se tzv. „pohledávka za pozůstalým manželem z titulu společného členství v bytovém družstvu“, která činí jednu polovinu tržní hodnoty předmětného družstevního bytu.

Dědického řízení se nemusíte bát. Notář vás celým řízením provází a snaží se vést dědice k dohodě. Pokud byste ale měli pocit, že je pro vás dohoda nevýhodná a budete zkráceni na svých právech nebo některým situacím přece jen nerozumíte, neváhejte se zavčasu poradit.

img-hero-hp

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Sepsání závěti

Chcete rozhodnout o tom, kdo po vás bude dědit? Odkázat konkrétní část majetku konkrétní osobě? Mít jistotu, že bude vaše poslední vůle skutečně respektována? Sepíšeme pro vás závěť podle vašich požadavků. To vše do 5 dní od objednávky služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

průměrné hodnocení: 4.4
hodnoceno: 9 krát

Témata článku:

Autor článku

221103_dostupny-advokat_087

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Jana Vičanová

před 2 roky

Advokátní služby online – nejprve jsem si myslela, že servis využiju ke zodpovězení jednouchého právního dotazu. Záhy jsem však zjistila, že můžeme cestou telefonu, Skypu a internetu vyřešit naprosto vše. DA mi vytrhl trn z paty – coby matka dvou dětí s prací na plný úvazek jen stěží hledám čas, ušetřila jsem však čas i (zobrazit více) finance za cesty, a to za naprosto profi přístup. Vřele doporučuji!

Ing. Jana Filipová, Praha

před 2 roky

Nechali jsme si s přítelem zkontrolovat nájemní smlouvu na náš první byt a byli jsme rádi, že nám někdo řekl, jaká máme práva, a vysvětlil, co nás čeká.

Filip Rufer, Praha

před 2 roky

Dostupný advokát aktualizoval smluvní podmínky našeho webového portálu studentino.cz, aby byly plně v souladu GDPR. Všechnu komunikaci jsme zvládli online a za rozumnou cenu.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Důchodkyně sedí u stolu zahleděná do dálky, před sebou má fotografii zesnulého manžela

Jak je to se zděděným dluhem?

Ne vždy se dědictvím může něco získat, obzvláště v poslední době se čím dál tím víc řeší zděděné dluhy. Jak v takové situaci můžete postupovat?

25. 6. 2019
starší pár probírá situaci s advokáty

Co je to kolace

Dědické řízení se může zkomplikovat ve chvíli, kdy ho někdo napadne. Napadena může být závěť například z důvodu nepravosti, falešných podpisů.

6. 6. 2018
starší pár podepisuje dokumenty

Sepsání závěti a vypořádání dědictví

Jak řekl Epikuros, jsme-li, není smrti, je-li smrt, nejsme. Co se stane s naším majetkem, právy a povinnostmi poté, co už nejsme, je jedna z právních otázek. Jak se na…

6. 6. 2018

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2023