avatar-01@2x
Rozdělení spoluvlastnictví
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Jaké má spoluvlastnictví výhody a nevýhody?

Vlastníte nějakou věc společně  s někým dalším? Co vše spoluvlastnictví obnáší, jaká máte v tomto vztahu práva a povinnosti, jaké druhy spoluvlastnictví známe a jak lze společnou věc spravovat? Na to se zaměříme v tomto článku.

chata na venkově ve spoluvlastnictví
6 minut čtení
10. 11. 2022

Kapitoly článku:

Pojem spoluvlastnictví

Jak už je z názvu zřejmé, spoluvlastnictví je vlastnický vztah více osob k jedné věci. Spoluvlastníky mohou být fyzické i právnické osoby a dokonce i stát. Často jsou spoluvlastníci v příbuzenském vztahu, ale může jít i obchodní partnery, přátele, případně i zcela cizí lidi. Je třeba zdůraznit, že pokud je jedním ze spoluvlastníků právnická osoba, například společnost s ručením omezeným či družstvo, nepůjde zde o (spolu)vlastnictví jejích členů či společníků, ale skutečně pouze samotné právnické osoby.

 Zdědili jste podíl na domě či chatě?

Vlastníte část pozemku společně s ostatními sourozenci a přemýšlíte o vypořádání spoluvlastnictví? Připravíme pro vás rychlé a efektivní vypořádání spoluvlastnictví tak, aby to bylo pro všechny zúčastněné, a především pro vás, co nejvýhodnější.

Chci se poradit

Vznik spoluvlastnictví

Patrně nejčastějším způsobem vzniku spoluvlastnictví je dědictví. Jako příklad si můžeme představit rodiče, který zemře, zanechá po sobě jako jediný majetek svůj dům. Dědici jsou jeho tři děti. Ty se pak s velkou pravděpodobností stanou spoluvlastníky onoho domu (záleží samozřejmě na existenci závěti a dalších okolnostech, které ovlivňují dědictví). Ke vzniku spoluvlastnictví dědictvím dochází rovněž v případě, že zůstavitel vlastnil spoluvlastnický podíl, který je předmětem dědictví.

Dalšími způsoby vzniku spoluvlastnictví je například na základě kupní či jiné smlouvy, na základě rozhodnutí soudu či vydržením.

Týká-li se spoluvlastnictví nemovitosti, nesmíme zapomínat, že vlastnické právo k nemovitosti nevzniká účinností smlouvy či jiného právního úkonu, ale až okamžikem zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tip: Jaké jsou nevýhody spoluvlastnictví a jak postupovat, pokud zvažujete rozdělení spoluvlastnictví? Tomu jsme se věnovali v našem samostatném článku.

Druhy spoluvlastnictví

České právní předpisy rozlišují spoluvlastnictví:

 • bezpodílové – kdy každý ze spoluvlastníků je vlastníkem celé věci. V našem právu existuje v podobě společného jmění manželů, které může vzniknout pouze za existence manželství.
 • podílové – spoluvlastníkovi je určen vlastnický podíl. Tím se ovšem nemyslí konkrétní část dané věci.

Právní teorie dále rozlišuje spoluvlastnictví:

 • ideální – v němž spoluvlastník nevlastní žádnou konkrétní část. Principem spoluvlastnictví dle českého práva je představa, že spoluvlastníci mají věc dohromady, mají tedy práva k celé věci a každý z nich má na této věci tzv. ideální podíl.
 • reálné – každý spoluvlastník má vlastnické právo k určité části věci. V českém právu ovšem toto pojetí vlastnictví neexistuje.

Práva a povinnosti vyplývající ze spoluvlastnictví

Každý spoluvlastník má především právo s předmětem spoluvlastnictví libovolně nakládat. Může tedy společnou věc držet, užívat a nakládat s ní. Může z ní brát plody a užitky. Má-li souhlas ostatních spoluvlastníků, pak může věc třeba i zničit. Jeho práva jsou však omezena právy ostatních spoluvlastníků.

Všichni spoluvlastníci jsou společně a nerozdílně oprávněni a povinni z právního jednání, které se týká společné věci jako celku vůči třetím osobám.

Každý ze spoluvlastníků má právo podílet na správě společné věci, případně tuto činnost mohou svěřit správci. Pokud o věci rozhodují, pro běžné rozhodnutí by měla existovat shoda většiny hlasů. V případě významné změny (např. změna účelu věci či změny typu dostavění patra k domu) je nezbytné mít souhlas dvou třetin spoluvlastníků. A při podstatném omezení užívání věci (zřízení zástavního práva) je potřeba souhlasu všech spoluvlastníků. Jestliže se příslušné většiny nedosáhne, lze podat žádost na soud, aby ve věci rozhodl on.

V případě právních úkonů se zde uplatní tzv. princip solidarity, jehož obdobu vyznávali i tři mušketýři. Jedná se o známé “jeden za všechny, všichni za jednoho”. V praxi je tedy zavázán úkony, o nichž hlasovali ostatní, i ten, který svůj souhlas nedal. V případě, kdy je vyzván jeden ze spoluvlastníků k určitému plnění, je na něm, aby je poskytl a zpětně je může požadovat po ostatních. Dluh budou opět hradit podle velikosti svých podílů, nemají-li uzavřenu jinou dohodu.

Příklad:

Bytový dům vlastní sourozenci Helena s polovičním podílem, Václav se čtvrtinovým podílem a Marta rovněž se čtvrtinovým podílem. V domě je šest bytových jednotek, které se pronajímají. Celkový zisk z nájmu činí měsíčně 90 000 Kč. Helena tedy získá měsíčně 45 000 korun a Václav s Martou každý 22 500 korun. Z uvedeného vyplývá, že podíl z plodů a užitků si dělí spoluvlastníci podle poměrů spoluvlastnických podílů.

Úprava fasády domu bude stát 500 000 Kč. Na to Helena plánuje přispět dle dohody 250 000 korun a Marta s Václavem každý 125 000 korun. Ve chvíli, kdy stavební firma požádala pana Václava o zaplacení faktury, ten ji zaplatí a následně může požadovat zaplacení příslušných částek po svých sestrách.

Ochrana spoluvlastnictví

Spoluvlastníci mohou vůči třetím osobám, které by chtěly do jejich práva na nějakým způsobem zasahovat, použít stejné prostředky ochrany, jako využívá výlučný vlastník.

Je-li vlastnické právo nějakým způsobem narušováno (například u nemovitosti nadměrným hlukem či jinými imisemi), stačí, když podá případnou žalobu jediný ze spoluvlastníků. A to dokonce i v případě, že ostatní spoluvlastníci narušení svého práva nepociťují.

Spoluvlastnický podíl

Jak bylo výše uvedeno, pod spoluvlastnickým podílem si nemůžeme představit, že má například každý ze spoluvlastníků domu vymezeno patro, které vlastní. Česká právní úprava vychází z ideálního podílového spoluvlastnictví, kdy jednotliví spoluvlastníci jsou vlastníky ideálních podílů na celé věci. Co tedy v praxi jednotlivé podíly znamenají, pokud svým způsobem každý vlastní vše? Podíly nám určují míru účasti na právech a povinnostech, které vyplývají ze spoluvlastnictví, nikoliv tedy konkrétní část věci.

Příklad: Zahrada je ve spoluvlastnictví dvou bratrů, z nichž každý má poloviční spoluvlastnický podíl. V praxi se sice mohli dohodnout, že Waldemar bude spravovat jižní část, kde si pěstuje rajčata, dýně a bylinky. Karel má pak na starosti severní část, kde vysadil ovocné stromy. Stále ale podle práva platí, že každý z bratrů má (spolu)vlastnické právo k celé zahradě. Proto se nemůže Waldemar rozhodnout, že “svou” jižní část prodá sousedovi. Může buď prodat svůj ideální podíl, případně může dojít ke zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a k faktickému rozdělení zahrady na jižní a severní část. Rozhoduje však soud, pokud se bratři nedohodnou a tak hrozí třeba rozdělení na západní a východní část.

Spoluvlastníci mohou s podíly nakládat podle své vůle. Nemohou však způsobit újmu právům ostatních spoluvlastníků. Má se za to, že podíly jsou stejné, pokud si spoluvlastníci nesjednali něco jiného.

Předkupní právo

V dřívější právní úpravě bylo zakotveno pro prodej podílu na nemovitosti předkupní právo ostatních spoluvlastníků. V současné době toto právo existuje pouze pro případ, kdy vzniklo spoluvlastnictví děděním, případně jinou skutečností, při níž spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit. Podstatné je omezení tohoto práva na dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví. Po uplynutí této doby zaniká.

Pokud chce v rámci této doby jeden ze spoluvlastníků svůj podíl převést na jinou osobu, musí jej nejprve nabídnout ke koupi ostatním. Výjimkou je pouze situace, kdy by spoluvlastník nabízel podíl jinému spoluvlastníkovi nebo svému blízkému příbuznému (manželovi, sourozenci, dítěti, rodičům, prarodičům či vnukům).

img-hero-hp

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Rozdělení spoluvlastnictví

Zdědili jste podíl na domě či chatě? Vlastníte část pozemku společně se zbytkem rodiny? Nebo jste podíl na nemovitosti koupili v dražbě a přemýšlíte o vypořádání spoluvlastnictví? Připravíme je pro vás tak, aby vše proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných a vás především.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

Zatím nehodnoceno

Témata článku:

Autor článku

221103_dostupny-advokat_087

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Michaela P.

před 2 roky

Vzhledem k tomu, že pro nás bylo rozhodnutí koupit nemovitost krokem do neznáma, obrátili jsme se na Dostupného advokáta. Byla to ta naprosto nejlepší volba. Provedl nás celým procesem, od rezervace nemovitosti až po poskytnutí úschovy finančních prostředků. Všechny dokumenty ke koupi byly překontrolány, přepracovány a doplněny tak, že jsme je mohli bez obav podepsat. (zobrazit více) Právník Mgr. Svobodný, který se nás ujal, byl vždy připraven obratem zodpovědět všechny naše dotazy, poskytnout rady jak dále postupovat a hlavně vnesl do celé záležitosti pocit jistoty, že bojuje za nás. Až se opět dostaneme do situace, ve které budeme potřebovat právní radu, tak pro nás není jiná volba než Dostupný advokát. Děkujeme.

Ing. Jana Filipová, Praha

před 2 roky

Nechali jsme si s přítelem zkontrolovat nájemní smlouvu na náš první byt a byli jsme rádi, že nám někdo řekl, jaká máme práva, a vysvětlil, co nás čeká.

Kateřina Petrašová

před 2 roky

Dobrý den, dnes jsem obdržela kladné „Vyrozumění o provedeném vkladu do KN“. Chtěla bych tímto velice poděkovat za neskutečně výbornou službu absolutnímu laikovi, který má pouze jasnou představu co chce. Jednalo se o převod vlastnického práva nemovitosti z otce na dceru a syna, vč. věcného břemene – bezúplatné doživotní užívání. S takto dobře postavenou službou (zobrazit více) Dobrý den, dnes jsem obdržela kladné „Vyrozumění o provedeném vkladu do KN“. Chtěla bych tímto velice poděkovat za neskutečně výbornou službu absolutnímu laikovi, který má pouze jasnou představu co chce. Jednalo se o převod vlastnického práva nemovitosti z otce na dceru a syna, vč. věcného břemene – bezúplatné doživotní užívání. S takto dobře postavenou službou jsem se opravdu dlouho nesetkala, neskutečně jasné a rychlé jednání za přesně stanovených podmínek. Průběh celého řízení proběhl bez jediného zaváhání, ač jsme měli obavy ohledně opakovaného podáním návrhu na vklad do KN s tím, že „něco“ není v pořádku. Opravdu chválím – za 1!!! Moc děkuji a přeji Vám mnoho úspěchů ve Vašem podnikání!


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

vlastník společnosti

Já jsem vlastník a nemusím nic!

Být vlastníkem neznamená mít pouze práva, ale někdy také povinnosti. Zdaleka neplatí, že si se svou věcí můžeme dělat, co chceme, zejména, když tím obtěžujeme okolí. Co vše vlastnictví obnáší,…

6. 5. 2022
partneři společné bydlení družstevní

Spoluvlastnictví u družstevního bytu

Plánujete s partnerem či partnerkou koupi bytu a uvažujete mimo jiné o družstevním bydlení? Jak je to s pořízením družstevního bytu a lze mít družstevní podíl ve spoluvlastnictví?

13. 10. 2022
Nádraží Vyšehrad, objekt možného vyvlastnění

Může stát vyvlastnit váš majetek?

Možná jste se domnívali, že pojem vyvlastnění náleží do právního řádu bývalého režimu a v současnosti k němu nemůže dojít. Ale opak je pravdou. Vyvlastnění náleží k nejzávažnějším zásahům do…

18. 4. 2022

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2023