Kdy dojde k fikci doručení úředních zásilek?

Doručení fikcí je situace, kdy jste se sice reálně s nějakou zásilkou od soudu či úřadu neseznámili, ale zákon vytvoří fiktivní předpoklad, že k přečtení došlo a pošta je doručena. Týká se to jak doručování fyzickou, tak také elektronickou cestou a může to vést k řadě nepříjemných situací. Jak postupovat, aby to nebyl i váš případ?

doručení do schránky adresáta, fikce doručení
6 minut čtení

Kapitoly článku

Doručování dokumentů od soudů, policie či jiných úřadů se řídí přesným procesem. Ten musí počítat také s možností, kdy adresát zásilky přebírat nechce, případně není k zastižení. Někdy tento postup ale dopadne i na ty, kteří jsou v tom poměrně nevinně.

Potřebujete pomoct?

Došlo u vás k uplatnění fikce doručení, ale máte pádný důvod, kvůli kterému jste o zásilce nevěděli? Obraťte se na nás. Pomůžeme vám s napadením fikce doručení i s dalšími problémy, které mohly vzniknout.

Doručování fyzickým osobám

Základním pravidlem je, že fyzickým osobám se doručuje písemnost:

 • na adresu pro doručování,
 • na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na níž jí mají být doručovány písemnosti,
 • na adresu jejího místa trvalého pobytu,
 • ve věcech podnikání do místa podnikání,
 • případně i na její elektronickou adresu či do datové schránky.

Některé písemnosti (typicky rozhodnutí, předvolání) lze doručit pouze do vlastních rukou. Pak je musí převzít samotný adresát, případně někdo, koho adresát pověřil plnou mocí. Ta musí být písemná a s úředně ověřeným podpisem. Pokud neexistuje specifický požadavek na doručení dané písemnosti, pak stačí doručit vložením do poštovní schránky či na jiné vhodné místo. Je-li třeba potvrzení převzetí příjemcem, lze tuto podmínku splnit i předáním sousedovi, či jiné osobě, která bydlí či je zaměstnaná v tomtéž místě a souhlasí s tím, že zásilku předá.

Doručování právnickým osobám

Právnické osobě se písemnost doručuje typicky na adresu pro doručování či na adresu jejího sídla (zpravidla jde o tutéž adresu). V případě, že se řízení týká pouze její organizační složky, doručuje se do jejího sídla. Při doručování prostřednictvím veřejné datové sítě se doručuje na elektronickou adresu či do datové schránky právnické osoby.

Pokud jsou některé písemnosti určeny do vlastních rukou, nemůže je převzít kterýkoliv zaměstnanec, ale pouze osoby, které jsou k tomu zákonem určeny. Zpravidla se jedná o statutární orgány, případně osoby jimi písemně pověřené.

Nedoručuje-li se do vlastních rukou, postačí vložení do schránky adresáta, případně, pokud je vyžadováno potvrzení, pak lze doručit jakékoliv fyzické osobě, která je za adresáta oprávněna písemnost převzít (například jiné fyzické osobě bydlící, působící nebo zaměstnané v tomtéž místě nebo jeho okolí, která souhlasí s tím, že poštovní zásilku s písemností adresátovi předá).

Kdy lze zásilku uložit?

Někdy se přihodí, že zásilku nebylo možné adresátovi doručit. Například proto, že byl v nemocnici, na dlouhodobé služební cestě, nebo se třeba převzetí zásilky obával a zapíral se. V případě právnických osob může dojít například k situaci, kdy osoba využívá virtuální sídlo a není nikdo, kdo by poštu na dané adrese převzal.

Tip: Virtuální sídlo může být zpoplatněná služba, při níž poskytovatel sídla pronajímá právnické osobě určitou adresu, kterou si zapíše do obchodního rejstříku. Jedná se ale o sídlo fiktivní, které daná firma nijak nevyužívá a na jedné adrese jich tak mohou sídlit stovky. Ačkoliv to může zavánět nelegálními praktikami firmy, samotné využívání virtuálního sídla je dle českých zákonů legální a nelze jej pokutovat či jinak trestat.

V případě, kdy se nepodaří písemnost doručit dle výše uvedených postupů, pak se zásilka ukládá, a to například u správního orgánu, který ji vyhotovil, u obecního úřadu nebo na poště. Občanský soudní řád pro soudní řízení obecně připouští k doručení jakékoliv místo, v němž bude adresát zastižen. Pokud je zjevné, že bude docházet k průtahům k doručování, může soud vyzvat k ustanovení zástupce pro doručování. A pokud veškeré možnosti selžou, ukládá se zásilka rovněž na poště či u soudu.

Fikce doručení

Po uložení zásilky je adresát upozorněn, že si má písemnost vyzvednout ve lhůtě deseti dnů a současně získá i informace, kde a kdy přesně lze zásilku získat a co se stane, pokud tak neučiní. Po uplynutí této doby se zpravidla vhazuje zásilka do schránky (pokud to správní orgán nevyloučil). Zvyšuje se tak pravděpodobnost, že se s ní adresát přece jen seznámí. Fikce doručení se začíná počítat podle správního řádu den následující po upozornění adresáta a nastává desátý den poté. K fikci doručení ovšem nemůže dojít ve svátek či o víkendu. V takovém případě by nastala až první všední den, který bude následovat.

Obdobně u datových schránek je dokument považován za doručený desátým dnem ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky. Považuje se přitom za doručený i v případě, kdy se daná osoba do datové schránky nepřihlásí. Toto pravidlo se přitom od roku 2022 uplatňuje i pro komunikaci mezi fyzickými a právnickými osobami, tedy nejen v oficiální komunikaci se soudy a úřady. Dochází tak ke sjednocení okamžiku doručení veřejnoprávních a soukromoprávních dokumentů. Cílem úpravy je mimo jiné zamezení obstrukcím při doručování soukromoprávních dokumentů, kdy se adresát například záměrně nepřihlašoval do datové schránky.

Několik příkladů, jak spočítat fikci doručení poštou i datovou schránkou:

 • V pondělí 4. 4. 2022 byla doručena do poštovní schránky výzva k doručení zásilky. Fikce doručení nastane ve čtvrtek 14 .4. 2022.
 • Ve středu 1. června 2022 byla doručena do poštovní schránky výzva k doručení zásilky. Doručení fikcí by mělo nastat 11. června 2022. Jde ale o sobotu, takže doručení nastane až v pondělí 13. června 2022.
 • V úterý 5. 4. 2022 byla doručena informace o nové datové zprávě. Doručeno fikcí by mělo sice být 15. 4. 2022, jedná se ale o svátek (Velký pátek), a proto bude doručeno až nejbližší všední den, kterým je úterý 19. 4. (pondělí je rovněž sváteční).

Z advokátní praxe: Obrátila se na nás paní Marcela s prosbou o radu. V minulém půlroce utrpěla vážnou dopravní nehodu, v jejímž důsledku strávila téměř tři měsíce v nemocnici. Po návratu zjistila, že jí byl fikcí doručen rozsudek ve sporu o náhradu škody s jejím bývalým zaměstnavatelem, a vzhledem k tomu, že se nestihla odvolat, nebude jí přiznáno to, co požadovala. Paní Marcele jsme poradili, že při tak vážných okolnostech, jako je pobyt v nemocnici, lze fikce doručení napadnout (je samozřejmě nutné vše u soudu či správního orgánu řádně vysvětlit i doložit). Paní Marcele jsme rovněž pomohli s odvoláním proti rozhodnutí, s nímž nakonec uspěla.

Lze se bránit proti fikci doručení?

Jak uživatel datové schránky, tak také běžný občan, kterému je doručována nějaká písemnost, má právní ochranu proti fikci doručení. Může žádat o určení neúčinnosti doručení fikcí. Dle správního řádu i občanského soudního řádu je však nutné prokázat, že si adresát pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění datovou zprávu či zásilku např. na poště v desetidenní lhůtě vyzvednout.

Typickým důvodem neúčinnosti doručení zásilky může být zmíněná hospitalizace v nemocnici, která neumožnila vyzvednutí písemnosti.

Tip: Na další možné problémy s datovou schránkou a jak jim předejít jsme se zabývali v našem článku na téma tipy pro využívání datové schránky.

Jak takovým situacím předcházet?

Předně by měl každý dbát o svou poštovní schránku tak, aby byla snadno identifikovatelná a dostupná.

Pokud jste účastníky nějakého soudního či správního řízení a víte, že odjíždíte na delší dobu, informujte o tom příslušný úřad a dohodněte se na efektivní formě doručení. Lze si například zřídit datovou schránku.

Ani datová schránka nás ovšem plně před fikcí doručení neochrání. Naopak, je třeba do ní pravidelně nahlížet. Pokud víte, že na to budete zapomínat, zřiďte si upozornění na doručené zprávy, které vám může chodit na mobil či na e-mailovou adresu.

Tip: Povinnost vlastnit a využívat datovou schránku se týká všech živnostníků. Není však určená jen pro ně. V mnohém ji oceníte i v případě, že živnostníky nejste. V našem dalším článku vám poradíme, jak si zřídit datovou schránku.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 3 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Michal D.

před 7 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 10 měsíců

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024