Kdy porušujete kamerou na domě zákon?

Odjíždíte na dovolenou a rozhodli jste se podpořit zabezpečení svého obydlí instalací kamery? Jde o rozumný krok. Ohlídejte si ale, za jakých okolností můžete porušovat zákon.

kamery na domě a v domě
7 minut čtení

Kapitoly článku

Pro instalaci kamery neexistují jednotná pravidla. Je třeba rozlišovat, zda ji chcete mít na rodinném či bytovém domě a také, zda umožňuje kamera záznam či ne. Pozornost musíte pochopitelně věnovat tomu, kam je nasměrovaná a co vše může snímat. V některých případech totiž můžete instalováním kamery porušit právo na soukromí chráněné občanským zákoníkem. Někdy podléhá kamerový systém režimu zpracování osobních údajů. Pojďme si probrat základní pravidla, která platí.

Vy si chcete ochránit svůj majetek, což je legitimní, ale většina osob naopak nestojí o to, být vámi natáčeni. A to rovněž nelze rozporovat. Tato dvě práva na sebe narážejí a je třeba je vzájemně respektovat a vybalancovat. Slovy zákona může být pořizování záznamu obydlí současně zásahem do soukromí, upravený v občanském zákoníku, kde stojí, že nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod.

Máte pochybnosti, zda je vaše pojetí ochrany obydlí v souladu s ochranou osobních údajů a GDPR?

Popište nám online, jaké problémy v této souvislosti řešíte a do 48 hodin dostanete vypracované právní stanovisko od některého z našich advokátů.

Bez svolení člověka nelze především:

 • sledovat jeho soukromý život a pořizovat o něm jakýkoliv záznam
 • dále takto zhotovené záznamy využívat či šířit.

Tip: Soukromé sledování fyzických osob, různé slídění, nabourávání se do počítačů a skryté kamery v bytě dotyčného, nebo naopak ve svém bytě, kam si vodíte návštěvy, je zcela za hranou zákona a zásadně porušuje právo na soukromí. V takovém případě se oběť takového jednání může obrátit na soud s žalobou na ochranu osobnosti a domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Uvedené jednání ale není předmětem našeho článku.

Ochrana rodinného domu

Drzost některých zlodějů nezná mezí. Pozdvižení vyvolal nedávný případ “kulhavého zloděje”, který ani nečekal, až rodiny odjedou na dovolenou a domy vykrádal za jejich přítomnosti. Vrcholem bylo, když se v noci posadil na lůžko spícího devítiletého dítěte. Veřejnost se o jeho jednání mohla dozvědět díky kamerám nainstalovaným v domech i okolo nich.

Pokud chcete chránit svůj rodinný dům, podle zákona můžete kamery použít. Musíte ale splnit několik podmínek:

 1. Instalujete-li kamery vevnitř v domě, měly by o nich všechny zúčastněné osoby (i případné návštěvy) vědět a souhlasit s nimi. Není třeba souhlas nikterak formalizovat, stačí, když to návštěvě oznámíte a ta nebude mít žádné námitky.
 2. Venkovní kamera by měla primárně sledovat samotný dům, případně váš pozemek. Váš kamerový systém by neměl nepřiměřeně zabírat veřejný prostor, tedy nikoli například celou šíři chodníku o délce mnoha (desítek) metrů, ale například pouze samotný vchod do domu. Vyjímkou by mohly být případy, kdy dojde opakovaně k poničení vašeho domu vandaly a je třeba zabírat i část ulice s fasádou domu. Stejně tak u rodinného domu smí kamery směřovat pouze na váš vlastní pozemek; grilování a opalování sousedů je již zcela mimo vaše filmařské kompetence.
 3. Pokud takto pořídíte spolu se záznamem svého domu i záznam kolemjdoucích, nesmíte jej nikde používat. Výjimkou je využití důkazů v případě krádeže, vandalství apod.
 4. Záznamy musíte chránit proti zneužití cizími osobami.
 5. Lhůta pro uchovávání záznamů by měla činit maximálně několik dní – právě dostatečně dlouho na to, abyste mohli prověřit některý z výše zmíněných činů. Výjimkou pak může být například období vaší dovolené, kdy necháte záznam uchovaný déle. Monitorování okolí se záznamem většího rozsahu by již podléhalo povinnostem podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a bylo by přípustné pouze výjimečně (např. opakované závažné útoky proti obydlí provozovatele kamery z veřejného prostranství).

Kamerový systém a GDPR

Při splnění výše uvedených podmínek (tj. kamera pro soukromé účely zabírající pouze vlastní dům či pozemek, maximálně s přiměřeným záběrem na veřejném prostranství) není potřeba dále nic řešit (či dokonce registrovat). Provozování takkového kamerového systému není považováno za zpracování osobních údajů, jež by podléhalo režimu GDPR.

O zpracování osobních údajů se naopak jedná, pokud je

 • nahráván systematicky veřejný prostor,
 • nahrávka může sloužit k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním.

V takovém případě bude nahrávání podléhat povinnostem podle obecného nařízení o GDPR. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že dřívější povinná registrace zpracování podle zákona o ochraně osobních údajů již byla ukončena a nyní není třeba kamerový systém registrovat. Přesto zde určité povinnosti nadále přetrvávají.

Takzvaný správce (což je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů a odpovídá za jejich zpracování) má povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. Na rozdíl od dřívější právní úpravy se záznam nezasílá Úřadu na ochranu osobních údajů.

Zpracování osobních údajů v rámci kamerového systému musí splňovat následující pravidla:

 • Nezasahuje nadměrně do soukromí (zabírat vstupy do bytů osob lze v krajním případě s výslovným souhlasem jejich obyvatel, natáčení ryze soukromých prostor, jako jsou převlékací kabiny, sprchy či toalety, je striktně zakázané).
 • Předem je jednoznačně stanoven účel pořízení záznamů, který vyjadřuje důležité zájmy správce, právem chráněné. Pouze v této souvislosti smí být následně záznamy využity.
 • Účelu použití kamerového systému nelze dosáhnout jinou cestou (pokud má chránit proti krádeži a současně je používán snadno prolomitelný zámek, je takový postup nevhodný).
 • Subjekty, které se mohou pohybovat v dosahu kamer, jsou o jejich instalaci informovány (není potřeba výslovný souhlas, postačuje například informační tabulka).
 • Kamerový systém i datové nosiče jsou řádně zajištěny proti zneužití cizí osobou.
 • Doba uchovávání dat má přesně stanovenou (přiměřenou) lhůtu, zpravidla v rámci několika dní.

Zmíněný záznam o zpracování má následující podobu:

 • Označení správce (běžná identifikace správce, tj. subjektu, který provádí zpracování).
 • Účel zpracování (např. ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému).
 • Popis kategorií subjektů údajů (např. obyvatelé domu, návštěvy, zaměstnanci apod.).
 • Popis kategorií osobních údajů (podoba a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob).
 • Příjemci osobních údajů a informace o případném předání osobních údajů do třetích zemí (např. orgány činné v trestním řízení či pojišťovna).
 • Lhůta pro výmaz (obecná doba uchování záznamu je X dní, případný záznam zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytnou pro projednání).
 • Technická a organizační bezpečnostní opatření proti zneužití údajů.

Kamerový systém v bytovém domě

Výše uvedený režim zpracování osobních údajů naplňuje i kamerový systém instalovaný v bytovém domě.

V souvislosti s instalací kamer v bytovém domě padá nejčastěji dotaz, zda je nezbytný souhlas shromáždění vlastníků jednotek, či zda se tomu lze vyhnout. Podle řady právních názorů je třeba vycházet ze zákonných důvodů zpracování osobních údajů, na jejichž základě má být kamerový systém nainstalován. Samo nařízení o GDPR připouští jako důvod (kromě souhlasu subjektů údajů) také splnění právní povinnosti správce údajů (kam lze zahrnout povinnosti spojené se správou domu a pozemku).

Pokud zde tedy zásadní důvod zpracování údajů existuje, pak souhlas všech obyvatel/vlastníků k instalaci není třeba (vyžadování souhlasu subjektů údajů tam, kde jsou nadbytečné považuje naopak Úřad pro ochranu osobních údajů za porušení pravidel GDPR). Tento souhlas by navíc bylo možné kdykoliv odvolat, obyvatelé domu se také často střídají a celá situace by byla značně nepřehledná.

Tip: Ačkoliv zde v případě jiného zákonného důvodu zpracování údajů není souhlas vlastníků potřeba, nic nebrání jejich informování na shromáždění vlastníků. Informace může být doplněna i o následné zaslání informace či umístění informační cedulky v domě. Informační tabulka musí obsahovat alespoň informaci, že prostor je sledován kamerovým systémem, musí zde být uveden správce – provozovatel kamerového systému, resp. kontaktní osoba nebo sdělení, kde bude subjektu údajů poskytnuta kompletní informace o zpracování v rozsahu požadovaném zákonem.

Kamerový systém by ovšem mohl být v souladu s výše uvedenými pravidly použit za podmínky, kdy sledovaného účelu nelze účinně dosáhnout jinou cestou (např. bezpečnějšími dveřmi, kvalitnějším zámkem apod.) a v případě potřeby musí být správce schopen doložit jeho potřebnost a užitečnost.

Vzhledem k citlivosti celé problematiky a možného postihu ze strany jednotlivých obyvatel domu, je vhodné se před instalací systému poradit s advokátem.

Kamerou se připouští sledovat prostory jako jsou:

 • vstupní dveře do domu a prostory kolem schránek,
 • vstupy k výtahům a schodištím,
 • bezprostřední okolí domu,
 • půdy a vchody do nich,
 • garáže,
 • kočárkárny a kolárny, vstupní prostor ke sklepům.

Nelze ovšem nastavit kamery tak, aby zasahovaly do soukromí lidí a například zabíraly vchody do bytů apod.

Tip: Pokud nepodezíráte z krádeží v domě některé majitele či nájemníky, pak svůj účel (odradit náhodné zloděje zvenčí) může splnit umístění falešné kamery na dům. Řada z nich je k nerozeznání od těch skutečných a někdy dojde ke zmatení i příslušníků policie, kteří žádají SVJ o záznamy z kamer. V takovém případě stačí naopak jen informovat majitele bytů, že ve skutečnosti nahráváni nejsou a jedná se pouze o atrapu.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.6
hodnoceno: 8 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reviews of the Dostupný advokát service

Recenze služby

Jitka Salačová, Praha 6 – Řepy

před 3 roky

Naše Společenství vlastníků zhruba na začátku roku 2016 muselo nepředvídaně řešit mimořádné záležitosti, u nichž posléze vznikla potřeba právní porady. Výbor poptal tým „Dostupný advokát“ – právní služby online, v čele s JUDr. Ondřejem Preussem, který byl nakonec vybrán pro stálou spolupráci s naším Společenstvím vlastníků. V jeho prospěch hovoří garance dostupnosti v podstatě v (zobrazit více) kteroukoli dobu bez navýšení odměny za kontakt mimo pracovní dobu, dostupnost na telefonu či mailu i na Skypu a velmi seriózní vystupování. Jednoznačně můžeme potvrdit kvalitu služeb, serióznost i dostupnost online.

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 3 měsíce

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Michal D.

před 4 týdny

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2023