Konkurenční doložka v obchodních vztazích

Konkurenční doložka nemusí být zdaleka spojená jen se vztahem zaměstnance a zaměstnavatele. Obecně jde totiž o jakýkoliv závazek, který omezuje konkurenční činnost jedné ze smluvních stran ve prospěch strany druhé. Můžete si tak pojistit například vztah s vámi nasmlouvaným živnostníkem či s některými členy vedení společnosti. Jakým předpisem a jakými pravidly se tento typ konkurenční doložky řídí?

Konkurenční doložka v obchodních vztazích

Kapitoly článku

Je zjevné, že pro uzavření konkureční doložky s někým, kdo s vámi není v pracovněprávním vztahu nelze využít zákoník práce. Pro tyto účely tedy slouží ustanovení § 2975 nového Občanského zákoníku, které upravuje konkurenční doložku v obchodních vztazích obecně, případně ustanovení § 2518 Občanského zákoníku, které ji upravuje v rámci vztahů obchodního zastoupení.
Konkurenční doložky jsou sice poměrně oblíbené, nicméně jejich vymáhání není vždy snadné. Často dochází smluvními stranami k odlišnému posouzení, zda došlo k porušení doložky, či ne a záleží pak hlavně na předložených důkazech. Mají-li obě strany zájem na jejich plnění, pak mohou být vhodným řešením. V opačném případě je ovšem poměrně těžké je vymáhat. Neexistuje-li totiž vůle zavázané strany k plnění doložky, může dojít k například k jejímu účelovému porušování skrze založenoou společnost s ručením omezeným.

Tip: Klasickou konkurenční doložkou uzavřenou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jsme se zabývali v našem samostatném článku na blogu.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Zakázaná konkurenční doložka

Zmíněné ustanovení § 2975 nového občanského zákoníku je právní úpravou obecnou a upravuje pravidla pro sjednání konkurenční doložky o něco šířeji než druhý z uvedených paragrafů. Vychází přitom z definice “zakázané konkurenční doložky”, tedy takové, která je již dle zákona nepřípustná. Tím jsou vymezeny mantinely pro její sjednávání.
Podle uvedeného ustanovení se nepřihlíží k takové konkurenční doložce, která neurčuje v ujednání zakazující jinému soutěžní činnost:

  • území (územní rozsah),
  • okruh činnosti (věcný rozsah), případně
  • okruh osob, jichž se zákaz týká (osobní rozsah).

Současně se zde uplatní i časové omezení, neboť konkurenční doložku nelze sjednat na dobu neurčitou ani na dobu delší než pět let. Pokud by to smluvní strany porušily a sjednaly doložku například sedmiletou, pak se uplatní fikce, že došlo k jejímu sjednání na dobu pěti let.

Zákon také připouští možné omezení, zrušení či prohlášení doložky soudem za neplatnou, pakliže by se toho oprávněná strana dožadovala z důvodu většího omezení, než je třeba pro ochranu druhé strany.

Právní úprava v novém občanském zákoníku nejprve vyvolala nejasnosti, zda je nezbytné, aby byly pro platnost konkurenční doložky splněny všechny tři formy rozsahu (tedy územní, věcný i osobní) současně, případně postačí jen jeden či dva typy vymezení. Odpovědi poskytl Nejvyšší soud, který v jednom ze svých judikátů v roce 2018 dovodil, že smyslem a účelem úpravy v občanském zákoníku je upravit ustanovení o konkurenční doložce méně striktně. Pro platnost konkurenční doložky postačí, pokud je z ní zřejmé, jaké činnosti nesmí zavázaná strana vykonávat a k tomu stanoví buď určité území anebo určený okruh osob. Časové omezení se přitom uplatní vždy.

Konkurenční doložka v rámci obchodního zastoupení

Speciální typ konkurenční doložky předpokládá občanský zákoník (NOZ) pro vztahy obchodního zastoupení. Podle NOZ si strany mohou ujednat, že obchodní zástupce po zániku obchodního zastoupení nesmí na určeném území nebo vůči určenému okruhu osob na určeném území vykonávat na vlastní nebo cizí účet činnost, která by měla soutěžní povahu ve vztahu k podnikání zastoupeného. Tím se myslí zejména totožná činnost, kterou v rámci obchodního zastoupení vykonával zástupce pro zastoupeného.

Pro platnost takto sjednané konkurenční doložky musí být tedy rovněž splněny podmínky:

  • území, na jak ém se zakazuje soutěžní činnost,
  • okruh činností, na které tento zákaz dopadá,
  • okruh osob, kterých se zákaz týká.

Časové omezení je v tomto případě umožněno maximálně na dva roky.

Konkurenční doložka, která by daným podmínkám odporovala, nebo která by byla ujednána na dobu delší než dva roky od zániku zastoupení, je neplatná. Pokud by omezovala obchodního zástupce více, než občanský zákoník dovoluje, může ji soud případně omezit.

Příklad neplatné konkurenční doložky

Na kancelář Dostupného advokáta se obrátil pan Michal, který coby realitní makléř podepsal s realitní kanceláří smlouvu o obchodním zastoupení, včetně konkurenční doložky. Ta panu Michalovi zakazovala se po dobu jednoho roku od ukončení spolupráce působit jako realitní makléř v oblasti jižní Moravy buď na vlastní pěst nebo i jako zástupce pro jinou společnost. Současně ale neupravovala žádné zvýhodnění či kompenzaci takto přísného omezení. Pan Michal chtěl vědět, zda by bylo možné danou doložku zpětně nějakým způsobem zrušit, případně jak si může počínat, pokud by jí porušil a dotčená realitní kancelář uplatňovala zaplacení smluvní pokuty. Ujistili jsme pana Michala, že takto sjednaná konkurenční doložka je neplatná, neboť na jednu stranu poměrně široce obchodního zástupce omezuje, ale současně mu neposkytuje žádnou kompenzaci. Pan Michal by se mohl teoreticky domáhat její neplatnosti u soudu, ale to by pro něj znamenalo jen další výdaje a čas, které jsme mu chtěli ušetřit. Ubezpečili jsme tedy pana Michala o tom, že se vymáhání smluvní pokuty obávat nemusí.

Realitní kancelář z Brna se ovšem následně dozvěděla, že pan Michal doložku “porušil”, když začal pracovat u jejich konkurence, a uplatňovali vůči němu pokutu v řádu desítek tisíc korun. Proto jsme na její adresu poslali právní stanovisko naší advokátní kanceláře, v němž jsme popsali důvody neplatnosti doložky a poukázali rovněž na judikáty, jež se danou problematikou zabývaly. Vysvětlili jsme realitní kanceláři, že pan Michal smluvní pokutu dobrovolně platit nebude a pokud by došlo k jejímu soudnímu vymáhání, jsou šance realitky na výhru v podstatě nulové. To postačilo k uklidnění situace a pan Michal se mohl v klidu a nerušeně zabývat svou prací.

Reciprocita konkurenční doložky

Pro konkurenční doložku platí, že nemůže klást pouze jednostranně povinnosti jedné straně a druhou stranu nijak nezavazovat. Vždy je třeba, aby byl vztah vzájemný a vyrovnaný. Jedině tak lze konkurenční doložku považovat za platnou.

Konkurenční doložku proto tvoří na jedné straně závazek jedné strany nevykonávat činnost vymezenou dle výše uvedených kritérií a dále pokutu pro případ porušení takového závazku, současně by zde ale měla být zakotvena i povinnost druhé strany zaplatit obchodnímu zástupci, jednateli či jinému členu vedení společnosti přiměřené peněžité vyrovnání za dodržování či plnění konkurenční doložky, tj. určité protiplnění. V opačném případě se rovněž nejedná o vztah vzájemnosti.

Zákaz konkurence

Příbuzným právním institutem jako je konkurenční doložka, je zákaz konkurence, který rovněž upravuje občanský zákoník. Podle něj je zakázáno osobám, které vystupují jako zástupce určitého podnikatele, aby na vlastní či cizí účet činily jednání, které obecně spadá do oboru daného podnikatele. Pokud by k takovému jednání došlo, může se daný podnikatel domáhat, aby se jeho zástupce zdržel daného jednání, event. lze jednání zástupce na vlastní účet nechat prohlásit za učiněné na účet podnikatele, či za určitých okolností požadovat i náhradu škody. Uplatní se zde přitom promlčecí lhůta, která činí tři měsíce od chvíle, kdy se podnikatel o jednání dozvěděl a nejdéle jeden rok od doby, kdy k němu došlo.

Příkladem může být například účetní u firmy, která poskytuje účetní služby. Pokud by jí kontaktoval klient dané firmy a paní účetní by mu nabídla zvýhodněný tarif v rámci osobních účetních služeb, jedná se o právě zmíněnou zakázanou konkurenci, proti níž se může daná společnost bránit. O zcela jinou situaci by šlo ovšem v případě, kdy účetní pracuje pro advokátní kancelář, současně poskytuje své služby kadeřnictví a také realitní kanceláři.

Zasadním rozdílem zákazu konkurence oproti konkurenční doložce je, že se týká činnosti po dobu výkonu určité funkce či činnosti, nikoli tedy období dvou až pěti let po jejím ukončení.

Tip: Ochranu před zneužitím a využitím u konkurence si zaslouží nejen vaše výrobní procesy a obchodní postupy, ale rovněž autorská díla, k nimž máte práva. Jakým způsobem se domáhat ochrany autorských děl jsme rozebrali v našem článku.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.7
hodnoceno: 3 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 7 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Filip Rufer, Praha

před 3 roky

Dostupný advokát aktualizoval smluvní podmínky našeho webového portálu studentino.cz, aby byly plně v souladu GDPR. Všechnu komunikaci jsme zvládli online a za rozumnou cenu.

Recenze služby

Robin MěPřeciZnáte

před 2 roky

Objednal jsem si revizi NDA pro naši službu a musím přiznat, že Dostupný Advokát je spolehlivá, docela levná a příjemná služba. Navíc jsem vše vyřešil z obýváku.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024