Odvolání, aneb když nesouhlasíte s rozhodnutím soudu

Neuspěli jste se svou žalobou v civilním řízení? Nebo jste byli žalovaní a s rozhodnutím soudu nesouhlasíte? Využijte možnost odvolání. Jedná se o řádný opravný prostředek, pomocí kterého se může kterákoliv ze stran občanskoprávního řízení pokusit zvrátit soudní rozhodnutí.

Podání odvolání proti rozhodnutí soudu
5 minut čtení

Kapitoly článku

Odvolání je obecný opravný prostředek, který bývá umožněn ve velké části správních a soudních řízení. V našeho článku se věnujeme výhradně odvolání v občanskoprávním (neboli civilním) řízení. Takové řízení se může snadno týkat kohokoliv z nás. Soudy v něm rozhodují například otázky majetkového vypořádání, dědictví nebo obchodních a smluvních vztahů a typicky také spory týkající se rodiny (rozvod, výživné dítěte). Zpravidla zde figuruje žalobce a žalovaný, kteří mezi sebou svůj soudní spor řeší.

Odvolací řízení může být úspěšné, pokud vaše odvolání bude po právní stránce pečlivě vyargumentované a lidově řečeno neprůstřelné. Neponechávejte proto nic náhodě a využijte advokátních služeb. Provedeme pečlivou analýzu případu a postaráme se o přípravu odvolání i zastupování u soudu, kde budeme tvrdě vymáhat vaše práva.

Která rozhodnutí lze napadnout?

Každé soudní rozhodnutí by vás mělo informovat o možnosti či nemožnosti je napadnout. Součástí poučení by měla být lhůta, kdy lze odvolání (event. jiný opravný prostředek) uplatnit, a orgán, ke kterému se odvolání podává. Přitom platí, že většinu rozhodnutí civilního soudu můžete napadnout. Existují ovšem i taková, u nichž zákon výslovně odvolání nepřipouští. Typicky se nedovoluje v takzvaných bagatelních věcech, v nichž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím částku 10 000 Kč bez ohledu na výši příslušenství této pohledávky.

Řádné opravné prostředky lze použít za podmínky, že rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. Konkrétně hovoříme o:

 • odvolání proti rozsudku
 • odporu proti platebnímu rozkazu
 • námitce proti směnečnému nebo šekovému platebnímu rozkazu.

Pokud je rozhodnutí soudu už pravomocné, lze za určitých podmínek využít mimořádné opravné prostředky.

Tip: Zajímáte-li se rovněž o možnost podání odvolání ve správním řízení, nastudujte si náš článek.

Lhůty pro podání odvolání

Ze zákona máte lhůtu 15 dní pro podání odvolání. Jak jsme již zmiňovali, o lhůtě a dalších náležitostech podání opravných prostředků musíte být soudem informováni. Pokud by k tomu ve výjimečném případě nedošlo, nebo jste byli poučeni nesprávně, lze podat odvolání do tří měsíců od doručení předmětného rozhodnutí.

Při počítání lhůty pro podání odvolání mějte na paměti, že se do ní nezapočítává den, kdy bylo rozhodnutí účastníkovi doručeno.
Zákon připouští existenci výjimečných situací, za nichž může soud zmeškání lhůty prominout. Jestliže jste napřiklad utrpěli po vydání rozsudku náhlý úraz nebo onemocněli vážnou nemocí, můžete požádat o prominutí zmeškání lhůty do 15 dnů poté, kdy vám odpadla překážka pro níž nebylo možné odvolání podat. Taková výjimka ale není přípustná, jde-li o odvolání proti rozsudku, kterým bylo vysloveno, že se manželství rozvádí, nebo že je neplatné.

Tip: Soustava soudů České republiky se může zdát poměrně přehledná a jasná, přesto se ale v souvislosti s ní setkáváme s celou řadou dotazů. Chcete najít v Praze okresní soud? Přemýšlíte, který soud je civilní a který trestní? A víte, jak se liší Nejvyšší a Ústavní soud? To se dozvíte v článku na téma: Na který soud se obrátit.

Jak napsat odvolání proti rozhodnutí soudu?

Chystáte-li se napsat odvolání na soud, musíte respektovat určité formální i obsahové náležitosti. Určitým vodítkem může být i vzor odvolání stažený z internetu. Vzhledem k tomu, že takové vzory nabízí pouze velmi obecný rámec toho, co má odvolání obsahovat, je k využití spíše nedoporučujeme. Odvolání by mělo zahrnovat promyšlenou a přesnou právní argumentaci, aby mělo naději na úspěch.

V odvolání byste měli označit sebe, coby odvolatele, dále soud, k němuž odvolání podáváte, a pochopitelně také přesně vymezit rozhodnutí, proti němuž se odvoláváte, a to uvedením spisové značky a soudu, který rozhodnutí vydal. Připojte také datum a podpis.

Tip: odvolání se podává na soud, který rozhodnutí vydal, nikoliv na ten, který o něm bude rozhodovat. Tento soud pak předá vaše odvolání se svým spisem a zprávou odvolacímu soudu.

Klíčovou součástí odvolání je:

 • rozsah, v němž rozhodnutí napadáte – rozhodnutí zpravidla mívá více výroků. Přitom s některými částmi můžete souhlasit (například, že máte zaplatit peněžní obnos určité osobě), ale s jinými ne (například se stanovenou výší částky). Teoreticky se můžete také odvolat proti výroku o nákladech řízení (a to i u bagatelních sporů či v případě smíru, kde je jinak odvolání nepřípustné) Současně lze ale ve vztahu k rozhodnutí o nákladech řízení jen zřídka uplatnit některý ze zákonem stanovených odvolacích důvodů.
 • důvody nesprávnosti rozhodnutí (například nebyly zohledněny či provedeny některé důkazy, jichž jste se domáhali).
 • čeho se domáháte (například opravy výroku, podle které byste měli zaplatit nižší částku).

Zákonné důvody pro podání odvolání

Zákon připouští pouze určité důvody, pro něž můžete odvolání proti rozhodnutí soudu podat. Jsou jimi:

 • nesplnění podmínek řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát,
 • nepřihlédnutí k odvolatelem tvrzeným skutečnostem nebo k jím označeným důkazům,
 • jiná vada, jíž je postiženo řízení, a která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci,
 • neúplné zjištění skutkového stavu věci, případně nesprávným skutkovým zjištěním,
 • dosud zjištěný skutkový stav neobstojí, neboť tu jsou další skutečnosti nebo jiné důkazy, které nebyly dosud uplatněny,
 • nesprávné právní posouzení věci,

Vyžaduje-li váš případ hlubší právní rozbor a vy nemáte ve lhůtě 15 dnů přesně analyzované důvody pro odvolání, využívá se této situace pro podání takzvaného blanketního či blanketového odvolání, tedy odvolání bez odvolacích důvodů, které bezprostředně poté doplníte. Dáváte tím najevo především vůli se odvolat a rozsudek pozměnit.

Účinky odvolání

Podáním odvolání oprávněnou osobou a ve stanovené odvolací lhůtě dochází k odkladu právní moci a vykonatelnosti napadeného rozhodnutí. Existují ovšem rozsudky, které jsou přímo ze zákona předběžně vykonatelné, např. o výživném, a proto podání odvolání na jejich vykonatelnost nemají vliv. Dokud nebylo o odvolání rozhodnuto, je možné jej vzít zpět.

Jak může odvolací soud rozhodnout?

Odvolací soud rozhodne jedním z následujících způsobů:

 • Odmítne pozdě podané odvolání.
 • Odmítne odvolání proti rozhodnutí, proti kterému není přípustné se odvolat.
 • Odmítne odvolání osoby, která není oprávněná odvolání podat.
 • Potvrdí rozhodnutí soudu prvního stupně.
 • Změní rozhodnutí soudu prvního stupně.
 • Zruší rozhodnutí a vrátí věc soudu prvního stupně k novému projednání (v případě, že odvolací soud sám nemůže zajistit další důkazy).

Tip: připravte se, že za odvolání budete platit další soudní poplatek, ačkoliv jste již za žalobu poplatek platili. Jeho výše se řídí zákonem o soudních poplatcích.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Odvolání, ústavní stížnost či dovolání

Rozhodl soud ve váš neprospěch a chcete se proti tomu bránit? Posoudíme vaše šance na úspěch a postaráme se o přípravu odvolání, dovolání či ústavní stížnosti podle toho, o jaké řízení jde a v jaké fázi se nachází.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.8
hodnoceno: 12 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Václavík

před 11 měsíců

Všem vřele doporučuji. Profesionalita, ochota.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 12 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 8 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024