Hrozí vám nemoc z povolání?

Pod pojmem nemoc z povolání si každý představí něco trochu jiného. Může se jednat o nemoc, kterou trpíme měsíc či dva? Nebo by ji měly provázet nevratné následky? A lze chápat jako nemoc z povolání třeba bolest zad či hlavy, kterými vždy večer po práci trpíme? Na některé nejasnosti, s nimiž se u tématu nemocí z povolání setkáváme, jsme se zaměřili.

muž trpící bolestí z nemoci z povolání
6 minut čtení

Kapitoly článku

Co definujeme jako nemoc z povolání a jaké nemoci sem řadíme?

Definice říká, že se jedná o nemoc vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Přitom jde o nemoc, kdy chorobné změny na zdraví, které z ní plynou, jsou v přímé souvislosti s výkonem povolání. Jinými slovy se dá výkon daného povolání označit za jednoznačnou příčinu této nemoci.
Zmíněný seznam stanovený nařízením vlády tedy jednak vyjmenovává nemoci uznané jako nemoci z povolání a rovněž charakteristiku toho, jak daná nemoc vzniká.

Pro ilustraci uveďme jednu z mnoha desítek položek, které nařízení zahrnuje: Rakovina plic z radioaktivních látek. Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková inhalační expozice radioaktivním látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.

Častým mýtem je, že pro naplnění definice musí jít o chronickou, doživotní nemoc, ale nemoc z povolání může mít stejně tak i dočasný charakter, kdy dojde ke zlepšení stavu buď při změně daného povolání, nebo po zvolení vhodné léčby. Každopádně v obou případech by měl nemocný zaměstnanec zvážit skončení rizikové práce, která onemocnění způsobila.

Nemoc z povolání nemusí být ani nutně takového charakteru, který vyžaduje léčbu doma a pobírání nemocenské, setkáváme se i s nemocemi z povolání, se kterými nadále lidé práci vykonávají.

Server www.bozp.cz jako nejčastější příklady nemoci z povolání v dekádě 2010 – 2020 uvedl následující:

 • Syndrom karpálního tunelu,
 • kontaktní alergický ekzém,
 • svrab (sarkoptóza),
 • zánět průdušek (Astma bronchiale),
 • pneumokonióza uhlokopů prostá.

Následují diagnózy přetížení různých částí těla (např. klouby ruky), artrózy, různá onemocnění kůže i plic.

Máte pochybnosti, zda může být vaše nemoc charakterizovaná jako nemoc z povolání?

Pokud si nejste jisti, zda naplňuje vaše nemoc právní definici nemoci z povolání, obraťte se na nás se svým dotazem. Naši advokáti vypracují do 48 hodin písemné stanovisko k vašemu dotazu.

V posledních dvou letech se opakoval dotaz, zda může být brán covid jako nemoc z povolání. Přikláníme se k variantě, že za určitých okolností a u určitého typu povolání jej bylo možné takto chápat, byla-li nemoc u daného zaměstnance prokazatelně diagnostikována a bylo-li zřejmé, že k došlo v rámci pracoviště k úzkému kontaktu s jinou osobou, které byla rovněž daná diagnóza potvrzena. Týkalo se to ale typicky lékařů, sester či pracovníků v laboratoři, nikoliv běžných kanceláří.

Od ledna příštího roku bude možné jako nemoc z povolání nahlašovat snad nejčastější problém dnešní doby: bolest zad, resp. chronickou bolest bederní páteře. Taková diagnóza by se typicky měla týkat osob vykonávajících náročnou fyzickou práci, zahrnující zvedání těžkých předmětů (zdravotní sestry, skladníci), kdy se udává vyšší pravděpodobnost daných problémů o 40 – 60 % oproti běžné populaci. Úředníci, kteří využívají malý notebook namísto obrazovky v úrovni svých očí, následkem čehož se hrbí, by se ovšem spíše než na možné odškodnění měli zaměřit na ergonomii pracoviště.

Domnívám se, že mám nemoc z povolání…

Domněnka vám k žádnému nároku nepostačí. Existenci nemoci z povolání může prohlásit pouze lékař, a dokonce pouze specializované pracoviště zaměřené na pracovnělékařské posudky. Potvrdí-li dané pracoviště nemoc z povolání, můžete se obrátit na svého zaměstnavatele.

Pokud vaše zdravotní potíže nespadají v danou chvíli do seznamu nemocí z povolání, ale jste si jisti, že v této souvislosti nastaly, vyplatí se sledovat novelizace daného nařízení vlády. Lékař totiž jako nemoc z povolání může uznat i nemoc vzniklou před jejím zařazením do seznamu nemocí z povolání, a to od jejího zařazení do seznamu a za dobu nejvýše 3 let před jejím zařazením do seznamu.

Pro uznání nároku není nutné pracovat v danou chvíli pro zaměstnavatele, u něhož nastaly podmínky, za nichž daná nemoc vzniká. Na dotyčného zaměstnavatele se můžete obrátit i zpětně. Pokud jste vystřídali více zaměstnavatelů, u nichž dané podmínky nastaly, obraťte se na toho posledního, u něhož jste za těchto podmínek pracovali.

Tip: Dávejte pozor na to, že byť se nárok na odškodnění jako takový nepromlčuje, jednotlivá práva na plnění se promlčují v obecné tříleté lhůtě. Ta se počítá zpravidla po uplynutí 1 roku, kdy je již nesporné, že došlo k trvalému poškození zdraví, a že nedojde ke zlepšení zdravotního stavu zaměstnance.

Povinnosti zaměstnavatele týkající se nemoci z povolání

Zaměstnavatelé mají v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci ze zákona povinnost jednak:

 • vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a dále
 • uplatnit taková opatření na pracovišti, která odstraní či alespoň minimalizují rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání.

Na co mám nárok, pokud mám nemoc z povolání?

Zaměstnavatel je povinen stejně jako u pracovního úrazu poskytnout náhradu za:

 • věcnou škodu – tou může být například poplatek, který musel postižený zaplatit za lékařský posudek,
 • účelně vynaložené náklady spojené s léčením – léky, zdravotní pomůcky nehrazené pojišťovnou,
 • ztrátu na výdělku – jde o výplaty jakési “renty” ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po zjištění nemoci z povolání. Náhrada přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo do data přiznání starobního důchodu,
 • bolest a ztížení společenského uplatnění.

Pokud zaměstnanec na nemoc z povolání zemřel, mají pozůstalí nárok na léčebné výdaje a náklady spojené s pohřbem, náklady na výživu pozůstalých, na nemajetkovou újmu pozůstalým a na náhradu věcné škody dědicům.

Tip: Detailně jsme jednotlivé nároky rozebírali v článku, který se věnoval pracovním úrazům.

Zaměstnavatelé jsou povinni být pojištění, takže odškodnění následně zpravidla vyplácí pojišťovna.

Bolestné se stejně jako u pracovního úrazu počítá podle tabulky. Počítá se přitom až po určité době poté, kdy byla nemoc zjištěna, aby zde byl předpoklad ustálení zdravotního stavu nemocného zaměstnance. Hodnota jednoho bodu činí 250 Kč. Například u nejčastější nemoci z povolání, tj. poškození karpálních tunelů se vyplácí bolestné ve výši zhruba 150 bodů na jednu ruku. Vše záleží ale na konkrétním posudku lékaře.

Výpověď z důvodu nemoci z povolání

Pokud zaměstnanec pozbyl zdravotní způsobilost pro výkon dosavadní práce v důsledku nemoci z povolání a není možné převedení zaměstnance na jinou práci a je mu zaměstnavatel oprávněn dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru.

V takovém případě je ovšem povinen poskytnout zaměstnanci odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného platu. Stejná povinnost se týká zaměstnavatele v případě, že pracovní poměr bude ukončen dohodou ze stejných důvodů.

A co když se cítím pouze ohrožen nemocí z povolání?

Jestliže se váš zdravotní stav v důsledku podmínek na pracovišti zhoršuje, nicméně zhoršení nedosahuje takového stupně, aby mohlo být uznáno za nemoc z povolání, můžete požadovat s ohledem na svůj zdravotní stav převedení na jinou práci. Současně požadujte doplatek mzdy do průměrného výdělku, kterého jste dosahovali před tímto převedením.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Martin Bartoš

před 1 rokem

Ověřil jsem si, jak postupovat při ukončení pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou.

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 6 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 4 měsíce

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024