Na co nezapomenout ve smlouvě o spolupráci mezi OSVČ, abyste se nedostali do problémů?

Nadšení ze zisku prvních klientů záhy střídá komplikované řešení kvůli nedostatečné, nebo dokonce neexistující smlouvě o spolupráci mezi OSVČ. Vztahy s klienty ovšem nemají mnohdy správně ošetřeny ani podnikatelé – matadoři. Jak jste na tom vy? Zkontrolujte si dle našeho článku, zda jste ve své smlouvě o externí spolupráci na nic nezapomněli. Ne nadarmo se říká, že dobrá smlouva se pozná, až když nastane problém.

Podepsaná smlouva o spolupráci mezi OSVČ

Kapitoly článku

Co chápeme pod pojmem „smlouva o spolupráci“?

Při podnikání se můžete setkat i s jinými označeními smlouvy o spolupráci – nejčastěji to bývá smlouva o rámcové spolupráci nebo rámcová smlouva. Občanský zákoník ukládá u každého smluvního typu náležitosti, bez jejichž sjednání nelze považovat smlouvu za platnou. Co se podnikatelských vztahů týče, platí, že si mohou obsah smlouvy a s tím spojená práva a povinnosti upravit a definovat jinak, než uvádí zákoník. Stejně to platí u smlouvy o spolupráci pro OSVČ. I tato lehká benevolence mnohdy v důsledku způsobuje nedostatečnost a s ní spojené problémy. Na druhou stranu je to právě důvod, proč je tento smluvní typ tak vyhledávaný.

Co by měla obsahovat smlouva o externí spolupráci?

Každá smlouva by měla odpovídat na základní otázky = kdo smlouvu uzavírá, co je předmětem, jakým způsobem, kdy a kde bude poskytnuto plnění a za jakou cenu. Pojďme se ale konkrétně zaměřit na hlavní body smlouvy o spolupráci mezi OSVČ a probrat si, na co byste neměli zapomenout.

1. Vymezení smluvních stran

Ač je to úplný základ, musíme ho zmínit. V praxi se totiž setkáváme s tím, že některé smlouvy o spolupráci obsahují nedostatky už v tomto bodě. V každé smlouvě o spolupráci uveďte, kdo jsou smluvní strany. Pokud smlouvu uzavíráte s právnickou osobou, neměly by chybět ani její identifikátory (název společnosti a její forma, sídlo společnosti, IČ, DIČ, zastupující osoba, zápis v obchodním rejstříku). Smlouva o spolupráci OSVČ nemusí být jen dvoustranná – zapojeno může být hned několik osob najednou.

Ideální také je, aby ji podepsal statutární zástupce uvedený za právnickou osobu v obchodním rejstříku. Jinak hrozí v případě problému spor o oprávnění dané osoby vůbec takové závazky podepisovat.

2. Předmět spolupráce

Jde o stěžejní část rámcové smlouvy a v případných sporech se z ní často vychází. Spolupráce by tak měla být co nejpřesněji vymezena. V tomto případě doporučujeme pečlivě a podrobně promyslet každý detail. Široce sjednaný předmět zvyšuje odpovědnost živnostníka a někdy je tak vhodné se přidržet bližšího určení až v konkrétní objednávce. Není to však pravidlem. Po internetu sice koluje celá řada bezplatných vzorů smluv o spolupráci, ve finále by vás ale jejich použití mohlo stát spoustu bezesných nocí. Nikdy totiž nemohou obsahovat precizní vymezení předmětu vaší spolupráce.

3. Základní podmínky spolupráce

Pro minimalizaci problémů je vhodné specifikovat jednotlivé kroky, které povedou ke splnění předmětu smlouvy. Nezapomeňte uvést potřebné činnosti obou stran. S tím jsou spojené i ostatní povinnosti, které mají vůči sobě všechny zúčastněné smluvní strany. Nejčastěji se do smlouvy specifikuje, co se musí učinit před zahájením spolupráce nebo při jejím ukončení (například trvající ochrana důvěrných informací). Doporučujeme také lpět na „reportingu“, zejména když je odměna založena na výkonu. Pak by měl dodavatel mít možnost např. ověřit počet získaných zakázek, ke kterým svou marketingovou činností přispěl. Tím spíše to platí u různých druhů affiliate spolupráce.

4. Odpovědnost

Každá obchodní spolupráce obsahuje prvek právní odpovědnosti za dodávané služby nebo jiné výkony. Jasně si tak definujte, kam sahá odpovědnost živnostníka coby dodavatele a kde už začíná odpovědnost klienta coby adresáta. Tato hranice je velmi individuální pro každý smluvní vztah a rozhodně nedoporučujeme ji podcenit. Často se v právnické praxi setkáváme s případy, kdy nejasné definování způsobuje značné právní problémy. Doporučujeme zejména věnovat zvýšenou pozornost úpravě smluvních pokut, viz níže.

Tip: Jakožto podnikatel nezapomínejte ani na vlastní odpovědnost a nechte se raději pojistit na blbost. Jak to přesně funguje se dozvíte v našem článku.

5. Platební podmínky

I u platebních podmínek platí, že musí být stanoveny co nejpřesněji. Ve smlouvě o externí spolupráci byste si měli upravit, jakým způsobem je vaše spolupráce hodnocena. Platí klient za čas, který prací pro něj strávíte, nebo jste odměněni za hotové produkty či služby? V případě, že vaše spolupráce trvá dlouhodobě, je nutné nastavit si též pravidelné výplatní termíny (například převodem na účet vždy k 20. dni následujícího měsíce či na základě faktury). V případě jednorázové spolupráce je naopak možné dohodnout se na zálohové faktuře, na jejímž základě uhradí klient sjednanou částku předem.

V některých spolupracích se můžete dohodnout i na výkonové odměně. V takovém případě nezapomeňte zmínit pravidlo, podle kterého se odměna bude vyplácet, nebo uveďte odkaz na podrobné specifikování tohoto bonusu.

Tip: Zůstaly vám na stole nezaplacené faktury kvůli špatně nastaveným platebním podmínkám? Přečtěte si náš článek jak probíhá vymáhání pohledávky.

Většina našich klientů řeší smlouvu až po problémech

Mějte jistotu, že je vaše smlouva o spolupráci právně v pořádku. Do 48 hodin vám ji zkontrolujeme nebo sepíšeme na míru vašemu případu. Stačí ji online poslat.

6. Smluvní pokuty

Pro případy porušení smluvních povinností, které jsou poměrně obvyklé, je nutné sjednat si smluvní pokuty. Pamatujte na to, že ve smlouvě by měly být ustanoveny pokuty pro obě (nebo případně všechny) zúčastněné strany. Nejčastěji se setkáváme se smlouvami, kde se pamatuje na pokuty pouze pro objednatele.

Zaznít by mělo stanovení pokut pro případ neuhrazené faktury (například zlomek procenta z dlužné částky za každý den prodlení), opožděného dodání služeb nebo bezdůvodného a předčasného ukončení spolupráce.

7. Ukončení smlouvy o spolupráci mezi OSVČ

Před započetím spolupráce zvažte, jak dlouho plánujete, aby smlouva trvala. Ať už se rozhodnete pro smlouvu na dobu určitou, nebo neurčitou, nezapomeňte jasně konkretizovat výpovědní lhůtu nebo podmínky pro okamžité ukončení smlouvy (případy, kdy nebudou poskytnuté služby uhrazeny nebo nebude dodáno smluvní plnění). Nezapomínejte na to, že ve smlouvě by měly být zakotveny způsoby odstoupení pro všechny zúčastněné strany.

Někdy však smlouva platí dál a již se podle ní nic „neděje“, tedy zejména neprobíhá žádná fakturace, i v těchto situacích doporučujeme smlouvu formálně ukončit.

8. Další a závěrečná ustanovení

Dost často budete muset vyřešit otázku nezneužití poskytnutých informací, patentů nebo licencí. Buď nakládání s nimi můžete vypsat přímo do smlouvy o spolupráci OSVČ, nebo se dá využít vedlejší ustanovení v podobě dohody o mlčenlivosti. Abyste získali všechny důležité informace, přečtěte si náš článek o NDA aneb na co si dát pozor při uzavírání smlouvy o mlčenlivosti.

Závěrečná ustanovení jsou pak shodná s jakoukoliv jinou smlouvou. Uveďte:

 • jak lze smlouvu změnit či doplnit,
 • kolik výtisků smlouvy je zhotoveno,
 • jakým způsobem lze od smlouvy odstoupit (pokud nebylo definováno v bodě ukončení smlouvy o spolupráci),
 • prohlášení smluvních stran o uzavření po svobodném projevu vůle.

Rychlý checklist před podpisem smlouvy o spolupráci

 • Zkontrolujte, že jsou ve smlouvě uvedena všechna fakta dostatečně podrobně a srozumitelně.
 • Nespoléhejte na vzory smlouvy o spolupráci zdarma a co nejpřesněji vymezte předmět spolupráce.
 • Jasně definujte odpovědnosti jednotlivých stran.
 • Dostatek času věnujte stanovení platebních podmínek – částky, způsobu vyplácení, specifikování bonusů. Tato část by měla obsahovat nastavení pravidelných výplatních termínů nebo podmínky zálohové faktury.
 • Ověřte si, že smlouva ustanovuje pokuty za porušení smluvních povinností oběma stranám. Stejně tak podmínky pro ukončení spolupráce.

Tip: Ať už jste odběratel, nebo dodavatel, díky nám máte jistotu, že se absolutně vyhnete právním rizikům. Dokážeme sepsat smlouvu na míru vaší spolupráce nebo zkontrolovat existující smlouvu, ve které odhalíme i riziková ustanovení, kterých byste si sami nevšimli.

Potřesení rukou nad správně sepsanou smlouvou o spolupráci OSVČ

Smlouva o spolupráci „zneužívaná“ švarcsystémem

Již delší dobu se kvůli úsporám na odvodech na sociálním a zdravotním pojištění řada zaměstnavatelů uchyluje ke smlouvě o spolupráci mezi OSVČ místo klasické pracovní smlouvy. U švarcsystému, jak se tento jev nazývá, nejde ovšem o standardní vztah dvou nezávislých subjektů v roli dodavatele a odběratele. Jejich spolupráce má totiž znaky pracovního poměru.

Jaké jsou klasické znaky švarcsystému?

 • Mezi spolupracujícími stranami panuje vztah nadřízenosti a podřízenosti (šéf jasně velí).
 • Práce je vykonávána jménem zaměstnavatele, který za ni nese odpovědnost.
 • K práci se využívají prostředky zaměstnavatele (např. notebook).
 • Práce probíhá ve stanovené pracovní době na pracovišti zaměstnavatele.

Pokud vaše spolupráce vykazuje znaky výše, mohla by být klasifikována jako švarcsystém. Nutno ale podotknout, že Státní úřad inspekce práce vždy posuzuje konkrétní situaci = hodnotí uzavřenou smlouvu o spolupráci, posuzuje nadřízenost/podřízenost a další parametry výkonu práce.

Za švarcsystém zaplatí obě strany

Inspekce může zaměstnavateli uložit pokuty v řádu statisíců až několika milionů korun, které se ještě mohou navýšit zpětným doměřením daně a odvodů na pojistném. Postihu se ovšem nevyhne ani zaměstnanec, který pracuje na IČO. Tomu může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

Jak se vyhnout švarcsystému?

Důležité je, abyste při podnikatelské spolupráci udržovali vztahy na čistě obchodní bázi a vyhnuli se znakům typickým pro role zaměstnanec a zaměstnavatel. Dobrá smlouva o spolupráci tomu může pomoci.

Pokud pracujete na IČO pro klienta, měli byste si ideálně sami rozhodovat o pracovních postupech, nebýt v podřízené roli vůči klientovi a vykonávat převážnou část práce na vlastním nebo neutrálním pracovišti. Nemusí být samozřejmě splněna všechna tato kritéria, a jak je uvedeno výše, dobře nastavená smlouva o spolupráci pomůže riziko snížit. Jedním z nejdůležitějších znaků je ovšem to, že budete pracovat pro jiné klienty, klidně i na menších zakázkách a že vás hlavní klient nebude plně omezovat v takové práci. Důležité je ovšem říct, že pokud švarcsystém neprovozujete úmyslně, nemáte se čeho zásadně obávat.

Pokud si nejste jisti, že je vaše smlouva o spolupráci právně zcela v pořádku, využijte našich služeb. Stačí ji online zaslat a do 48 hodin ji můžete mít zkontrolovanou.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Smlouva o spolupráci

Ať už potřebujete sepsat novou smlouvu o spolupráci, nebo zkontrolovat tu současnou, jsme tu pro vás. Zajistíme, aby vaše obchodní spolupráce proběhla bez právních problémů. Vše vyřídíme za vás, rychle a bezchybně. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 3 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Recenze služby

Jan Vrátný, Veselí nad Lužnicí

před 3 roky

Orientuji se v prostředí, ve kterém dlouhodobě podnikám. Před nedávnem jsem se ale dostal do nepředvídatelných problémů a potřeboval jsem právní pomoc. Nechtěl jsem obvolávat právní kanceláře a pokoušet se domlouvat v kdovíjakých odborných termínech. Proto jsem zvolil vyhledání i výběr právní služby pomocí internetu. A mohu s klidným svědomím říci: „dobře jsem sáhnul“. Lidé (zobrazit více) z Dostupnyadvokat.cz na můj dotaz ihned reagovali a po upřesnění mého požadavku mi vypracovali smlouvu šitou na míru dané situaci. S prací i cenou jsem byl moc spokojen. Celý příběh.

Recenze služby

Jiří Dušil

před 2 roky

Potřeboval jsem poradit s odstoupením od již podepsané smlouvy. Zadal jsem poptávku, druhý den se mi ozval advokát, který se mnou vše probral a doporučil postup. Na základě doporučeného postupu firma odstoupila od smlouvy a já dostal svoje peníze zpět. Mockrát děkuji a přeji firmě Dostupný advokát ať se Vám daří.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024