Vydržení pozemku: kdy na něj máte nárok?

Vydržení pozemku je jednou z forem nabytí vlastnictví. Pro jeho posouzení či prokázání u soudu je ovšem nutné se poradit s odborníkem. Jeho vznik totiž není tak zřejmý, jako je tomu třeba u kupní smlouvy. Kdy k vydržení dochází a jak se liší vydržení řádné a mimořádné? Tomu se věnujeme v našem textu.

vydržení pozemku
5 minut čtení

Kapitoly článku

Právo na vydržení pozemku

Vydržení pozemku je právní mechanismus, který umožňuje držiteli získat vlastnictví k věci (často právě pozemku), na základě jeho poctivého a řádného užívání. Tento právní institut je známý již stovky let. Princip vydržení je založen na myšlence, že právo na vlastnictví by mělo odrážet reálné užívání majetku. Řeší tak situace, kde se formální právní tituly a realita na místě rozcházejí. Vydržet se dá nejenom právo vlastnické, ale rovněž právo odpovídající věcnému břemeni (např. právo cesty přes cizí pozemek nebo právo vedení inženýrských sítí).

Příklad z praxe:

Na kancelář Dostupného advokáta se obrátil pan Miloš, který vlastnil domek s pozemkem v jižních Čechách. Domek byl od hlavní komunikace vzdálen asi dvě stě metrů. Asi 40 metrů z toho vedlo ovšem přes sousedův pozemek. S tím nebyl po dlouhá desetiletí problém, cestu si takto krátili již rodiče pana Miloše. Soused ale zemřel a jeho potomci měli se svým pozemkem jiné plány. Panu Milošovi zakazovali přes pozemek jezdit a všemožně se mu v tom snažili zabránit.

Vzhledem k tomu, že cesta byla tímto způsobem využívaná již bezmála třicet let, vše nasvědčovalo tomu, že by mohlo dojít k vydržení, a to dokonce k tzv. vydržení mimořádnému, u něhož není třeba prokazovat poctivou držbu, ale pouze absenci nepoctivých úmyslů. Vydržení se v daném případě netýkalo vlastnictví pozemku, ale práva cesty k němu. Vydržení věcného břemene musí být rozhodnuto soudem. Bez něj katastr nemovitostí nemůže vydržení. Soud musí posoudit, zda tu byla oprávněná držba práva odpovídajícího věcnému břemeni. Podali jsme proto za pana Miloše návrh na soud, aby stanovil, že v daném případě došlo k vydržení práva cesty. To se podařilo s pomocí svědků prokázat a tento postup byl úspěšný.

Tip: Vztahy majitelů pozemků jde vypořádat i jinak než jejich prodejem či darováním, a to jejich směnou. Nejedná se sice o častou variantu, ale čas od času se s ní setkáváme. Třeba když dědicové zdědí různé pozemky, či jejich části, které by rádi scelili a uspořádali efektivněji.

Co je podmínkou vydržení?

Specifikem držby, která vede k vydržení, je, že se jedná o užívání bez právního titulu. To znamená, že nedošlo například k uzavření kupní či darovací smlouvy.

Na druhou stranu k vydržení, a tedy nabytí vlastnictví, nedojde například u kradené věci. Podmínkou totiž je, že daná osoba užívá pozemek v dobré víře a (což se u zloděje vylučuje) a dále veřejně a nepřetržitě po dobu určenou zákonem. Za této situace může dojít k přechodu vlastnických práv od původního vlastníka k uživateli. Délku potřebného období užívání stanovuje zákon.

Jak ale může dojít k tom, že někdo drží a užívá pozemek, který mu nepatří? Může se jednat jen o malou část pozemku například v situaci, kdy je nesprávně postaven plot, nebo hranice vyznačená v katastru nemovitostí se rozchází s přirozenou hranicí pozemku, jako je například okraj lesa, řeka apod.

Vydržení vyvolává mnoho právních, etických a sociálních otázek, především v kontextu ochrany vlastnických práv a spravedlnosti. Na jednu stranu poskytuje možnost legalizace stavů, které vznikly dlouhodobým užíváním, na druhou stranu může být vnímáno jako nástroj, který umožňuje obejít tradiční požadavky na převod vlastnictví. V praxi je proces vydržení často komplexní a vyžaduje pečlivou přípravu důkazů a argumentaci před příslušnými orgány nebo soudy. Vyplatí se nenechat nic náhodě a situaci konzultovat s advokátem.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Řádné a mimořádné vydržení pozemku

Řádné a mimořádné vydržení jsou dva základní typy vydržení pozemku, které se odlišují především podmínkami, jež musí být splněny pro úspěšné uplatnění. Řádné vydržení se týká situace, kdy osoba užívá pozemek po požadovanou dobu deseti let. Je však nutné prokázat i další okolnosti, zejména že je držba řádná a zakládá se na právním důvodu (tím může být i neplatná smlouva, o níž je držitel přesvědčený, že je platná. Držitel musí poctivě věřit, že mu věc náleží. K držbě přitom nedošlo na základě lstivého vloudění či vetření.

U mimořádného vydržení není potřeba splnění podmínky, kdy se držba zakládá na právním důvodu. Stačí uplynutí 20 let v případě nemovitosti. Jedinou podmínkou je neexistence nepoctivého úmyslu držby.

Obě formy vyžadují pečlivou dokumentaci a důkazní břemeno ze strany osoby, která se vydržení domáhá. Pokud se vydržení chcete domoci, je třeba rozhodnutí soudu.

Vydržení obecního pozemku

Při vydržení obecního pozemku se setkáváme oproti soukromým pozemkům s unikátní situací. Vydržení tak v tomto případě může vyžadovat striktnější podmínky ve srovnání s vydržením pozemků v soukromém vlastnictví. Základní podmínky, tedy řádná a poctivá držba v dobré víře po určitou dobu, zůstávají stejné, avšak ze samé podstaty je princip a způsob užívání obecních pozemků odlišný.

Na obecní pozemky vstupuje, spravuje je a užívá řada osob. Jen samotná skutečnost, že procházím cestou v parku, uklízím jej nebo v něm spravuji osvětlení, není výkonem oprávnění tvořícího součást vlastnického práva.

Pozemek typu městského parku je považován za veřejný statek, který nelze běžným užíváním vydržet, a to ani kdyby k němu docházelo průběžně po dobu dvaceti let. Veřejný statek totiž neumožňuje, a to s ohledem na povahu obecného užívání, vydržení nemovitosti. Vyplývá to z jeho samotného charakteru.

To ale neznamená, že by byl proces vydržení obecního majetku nemožný. Žadatel by se měl obrátit na příslušný obecní úřad a předložit důkazy podporující jeho nárok. To může zahrnovat fotografie, svědectví svědků, historické mapy nebo jiné dokumenty prokazující dlouhodobé užívání. Důležitou součástí je také prokázání, že užívání pozemku nepřerušilo práva ostatních a bylo prováděno veřejně a otevřeně, což umožnilo obci nebo státu zasáhnout, pokud by to považovalo za vhodné. V praxi může být proces žádosti o vydržení obecního pozemku náročný a vyžaduje si pečlivou přípravu i právní poradenství.

Tip: Do katastru nemovitostí je možné zapsat různé druhy staveb. Každý návrh na vklad má přitom svá specifika. My se v našem článku zaměříme na čtyři typy, u kterých se vynořuje nejvíce otázek – na novostavby, rozdělení pozemků, rozestavěné stavby a studny. Kromě toho vám přinášíme také další důležité informace o zápisu do katastru jako takovém.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Luboš Zeman

před 4 měsíce

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 6 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Michaela P.

před 3 roky

Vzhledem k tomu, že pro nás bylo rozhodnutí koupit nemovitost krokem do neznáma, obrátili jsme se na Dostupného advokáta. Byla to ta naprosto nejlepší volba. Provedl nás celým procesem, od rezervace nemovitosti až po poskytnutí úschovy finančních prostředků. Všechny dokumenty ke koupi byly překontrolány, přepracovány a doplněny tak, že jsme je mohli bez obav podepsat. (zobrazit více) Právník Mgr. Svobodný, který se nás ujal, byl vždy připraven obratem zodpovědět všechny naše dotazy, poskytnout rady jak dále postupovat a hlavně vnesl do celé záležitosti pocit jistoty, že bojuje za nás. Až se opět dostaneme do situace, ve které budeme potřebovat právní radu, tak pro nás není jiná volba než Dostupný advokát. Děkujeme.

Zobrazit všechny reference

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024