Výpis z katastru nemovitostí – vše co potřebujete vědět

Máte vyhlédnutou nemovitost a jste těsně před podpisem smlouvy? Vyvarujte se rozčarování, které potkává mnohé nové majitele v podobě zástavního práva nebo věcného břemena. Velmi jednoduchým řešením je nahlédnutí do katastru nemovitostí. Jak takový výpis získat a jak v něm číst?

Jak získat výpis z katastru?
8 minut čtení

Kapitoly článku

Kdy budete potřebovat výpis z katastru nemovitostí?

Výpis z katastru bude třeba v situaci, kdy budete potřebovat doložit vlastnictví nemovitosti. Jde o situace, kdy:

Částečný, nebo úplný výpis?

Od toho, proč výpis z katastru potřebujete, se odvíjí potřebná forma. Částečný výpis z katastru nemovitostí zahrnuje pouze jednu nebo několik nemovitostí z celkového nemovitého majetku vlastníka. Bude vám stačit při ohlášení stavby, doložení vlastníka stavební parcely nebo v případě, kdy při prodeji nemovitosti potřebujete dokázat, že jste jejím majitelem.

Úplný výpis pak zahrnuje veškeré nemovitosti, které spadají pod majetek vlastníka v daném katastrálním území (tzv. celé LV). Jde o soupis pozemků a budov. Takový výpis může mít i několik stran. V katastru nemovitostí však nelze podle vlastníka vyhledávat, pouze podle dané nemovitosti.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Dvakrát měř, jednou řež. To platí i u úředních podání. Vklad do katastru je formalitou, ale formalitou velmi důležitou, kterou se nevyplatí podcenit. Potřebujete zapsat věcné břemeno do katastru nemovitostí? Nebo zástavní právo, abyste nepřišli o zapůjčené peníze?

Jak můžete získat výpis z katastru nemovitostí?

Získání výpisu z katastru je poměrně snadnou záležitostí. Je to možné:

  1. Osobně na katastru nemovitostí – v takovém případě zaplatíte 100 Kč za 20 prvních měrných jednotek (= parcel, budov, bytů nebo nebytových jednotek evidovaných v katastru nemovitostí) + 100 Kč za dalších 20 započatých měrných jednotek.
  2. Na pobočkách CzechPoint – výpis vás vyjde na 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další stranu.
  3. U notáře – za prvních 20 měrných jednotek zaplatíte 100 Kč, každých 20 dalších je zpoplatněno částkou 150 Kč.
  4. On-line na webu katastru nemovitostí – viz níže.

Dostupný advokát radí: „Pokud žádáte o výpis podle listu vlastnictví,  musíte znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. U výpisu podle seznamu nemovitostí bude potřeba doložit katastrální území, parcelní číslo nemovitosti (pokud jde o pozemek), stavební parcelu (u stavby) nebo číslo popisné a přesné číslo bytu v domě.“

Dá se výpis z katastru nemovitostí získat online?

Zásadní informace ohledně vybrané nemovitosti si můžete během pár minut ověřit online. Online aplikace, kterou nabízí přímo katastrální úřad, je zdarma. Veškeré detaily pak nabízí úplný výpis. Po vyhledání vybrané stavby nebo pozemku na webových stránkách katastru nemovitostí si jednoduše v pravé části stránky vyberete, kterou formu výpisu potřebujete.

K dispozici je kopie katastrální mapy, informace o pozemku a pak výše zmíněný částečný a úplný výpis z katastru nemovitostí. Elektronická verze výpisu z katastru online je levnější než papírová. Cena se i v tomto případě odvíjí od počtu stran listu vlastnictví. Výpis vám následně dojde na určenou e-mailovou adresu a lze ho i stáhnout rovnou z prohlížeče. Takováto verze je pak rovnocenná jakékoliv jiné oficiální verzi a obsahuje i všechna věcná břemena a zástavní práva. V katastru nemovitostí jsou samozřejmě vedeny i exekuce.

Dostupný advokát radí: Díky nahlížení do katastru se dozvíte, že na nemovitosti vázne zástavní právo. Až ale s úplným výpisem zjistíte, o jaké konkrétní zástavní právo jde.

Jednoduché hledání nabízí i Katastr 2.0

V online aplikaci, která je postavená na mapách Google, stačí zadat přesnou adresu hledané nemovitosti. Katastr 2.0 pak zobrazí katastrální mapu, skrz kterou můžete nahlížet i do záznamů. Stačí kliknout na objekt a informace o jeho vlastníkovi se otevřou v novém okně.

Dálkový přístup pro ty, kteří hledají v katastru nemovitostí velmi často

Zejména institucím nebo osobám, které výpisy z katastru nemovitostí potřebují často, se vyplatí zřízení dálkového přístupu. Ten umožní jednoduché a rychlé nahlížení a stejně tak snadné získání výpisů. Pro využívání je nutná registrace a zaplacení správního poplatku. Je nutné brát v potaz, že informace získané touto cestou, jsou pouze informativní a nemohou být použity například jako podklad při jednání s úřady či bankou.

Tip: Stojíte před koupí nemovitosti? Projděte si návod, jak podat návrh na vklad do katastru.

Tip: O výpis z katastru může požádat kdokoliv a na jakoukoliv nemovitost. Nelze však hledat dle osoby majitele.

Nemovitost, u které se řeší výpis z katastru nemovitostí
Nemovitost, u které se řeší výpis z katastru nemovitostí

Na webu www.CUZK.cz naleznete zkrácenou verzi listu vlastnictví, do které lze nahlížet zdarma a dále úplný výpis (LV list vlastnictví), který je zpoplatněn částkou 50 Kč za jednu stranu.

Zkrácený výpis z listu vlastnictví

Pro vyhledání konkrétní nemovitosti v katastru nemovitostí byste měli znát katastrální území, v němž se nemovitost nachází. Vyhledávat lze prostřednictvím parcelního čísla, čísla budovy, bytové jednotky, nebo přes číslo listu vlastnictví. Tyto informace by Vám měl poskytnout prodávající, případně je lze dohledat prostřednictvím konkrétní adresy nemovitosti, kterou vložíte do internetového vyhledávače. Výpis z katastru nemovitostí je třeba řádně zkontrolovat, a to zejména při koupi nemovitosti. Zaměřit se je nutné na specifikaci nemovitosti, osobu vlastníka, a rovněž omezení vlastnického práva. Kde tyto i další informace najdete si popíšeme níže.

Ve zkráceném výpisu z listu vlastnictví naleznete základní údaje o nemovitosti. Věnovat pozornost je třeba údajům o vlastníku nemovitosti a specifikaci nemovitosti. Také zde můžete najít omezení vlastnického práva, nedozvíte se však, o která konkrétní omezení se jedná. Specifikaci omezení vlastnického práva můžete najít v úplném výpisu z listu vlastnictví, o jehož struktuře se dozvíte v následujících odstavcích tohoto článku. Náhled do katastru vám řekne mnoho, ne však úplně vše.

Zkrácený výpisu z listu vlastnictví z CUZK.cz
Zkrácený výpisu z listu vlastnictví z CUZK.cz

Tip: Často se používá zkratka „lv výpis z katastru nemovitostí”. Písmenka „lv” přitom znamenají list vlastniství. List vlastnictví a výpis z katastru nemovitostí je vlastně úplně to samé. Tuto terminologii používá i web ČÚZK.

Úplný výpis z listu vlastnictví

V úplném výpisu z listu vlastnictví je pak třeba se zaměřit na následující podstatné části. Z úvodní části – hlavičky se dozvíte základní údaje o nemovitosti. Nejpodstatnějším údajem je údaj o katastrálním území a číslo listu vlastnictví. V oddíle A) pak naleznete informaci o vlastnictví nemovitosti, jméno, adresu a rodné číslo vlastníka nemovitosti, případně údaj o výši spoluvlastnického podílu, pokud má nemovitost více majitelů, nebo údaj o tom, že nemovitost je ve společném jmění manželů.

Oddíl A) úplného výpisu z listu vlastnictví
Oddíl A) úplného výpisu z listu vlastnictví

Při čtení výpisu z katastru nemovitostí (LV list vlastnictví) zaměřte dále svou pozornost na oddíl B, který obsahuje konkrétní údaje o nemovitosti, a to parcelní číslo, číslo budovy, číslo jednotky, včetně výměry, druhu pozemku a způsobu využití.

Oddíl B) úplného výpisu z listu vlastnictví
Oddíl B) úplného výpisu z listu vlastnictví

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Dvakrát měř, jednou řež. To platí i u úředních podání. Vklad do katastru je formalitou, ale formalitou velmi důležitou, kterou se nevyplatí podcenit. Potřebujete zapsat věcné břemeno do katastru nemovitostí? Nebo zástavní právo, abyste nepřišli o zapůjčené peníze?

Bezpochyby nejdůležitější částí pro kontrolu výpisu z katastru nemovitostí je oddíl C, do kterého se zapisují omezení vlastnického práva, která mají často vliv na cenu nemovitosti. Nejčastěji zapsanými omezeními jsou věcná břemena vztahující se k nemovitosti a zatížení zástavními právy, zpravidla se jedná o zástavní právo banky, v případě, že nemovitost byla financována prostřednictvím hypotečního úvěru, ale rovněž se může jednat o exekuční zástavní práva, pokud má vlastník nemovitosti dluh vůči třetímu subjektu.

Oddíl C) úplného výpisu z listu vlastnictví
Oddíl C) úplného výpisu z listu vlastnictví

Tip: Pokud kupujete nemovitost, nezapomeňte si vyžádat list vlastnictví nemovitosti a věnujte pozornost části C, ve které je uvedeno omezení vlastnických práv. Více jsme se o tom rozepsali v článku o katastru nemovitostí.

V oddíle D jsou pak uváděny tzv. jiné zápisy, například poznámky, či plomby. Plomba znamená, že u katastrálního úřadu se vede řízení o zápisu, které zatím není ukončeno. Poznámka pak může indikovat zahájení soudního řízení o určení vlastnictví ve vztahu k nemovitosti. Tento oddíl je tak třeba rovněž řádně zkontrolovat.

Z posledního oddílu E pak vyčtete nabývací titul k nemovitosti, tedy způsob jak byla nemovitost získána. Oddíl obsahuje seznam smluv, na základě kterých majitelé zapsaní na LV nabyli předmětné nemovitosti. Mohou to být kupní smlouvy, darovací smlouvy, rozhodnutí o dědictví, usnesení soudů, usnesení o příklepu v případě dražeb atd.

V listu vlastnictví tak naleznete i historii vlastnictví a předchozí vlastníky. Pokud byste pátrali po skutečně prastarých informacích u staré nemovitosti, museli byste hledat v pozemkových knihách nebo gruntovních knihách.

Oddíly E) a D) úplného výpisu z listu vlastnictví
Oddíly E) a D) úplného výpisu z listu vlastnictví

Kompletní podobu výpisu z listu vlastnictví si můžete prohlédnout na následující konkrétní ukázce. LV výpis z katastru nemovitostí je velmi užitečný dokument.

Novinka v nahlížení do katastru od června 2021, která nakonec nebyla

Z důvodu přetěžování systému se Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) rozhodl omezit přístup anonymním uživatelům. Ve zprávě bylo uvedeno, že „tímto opatřením je zároveň sledováno zvýšení ochrany soukromí a osobních údajů vedených v katastru nemovitostí“.

Mělo platit, že pokud si někdo budete chtít prohlédnout kompletní údaje včetně vlastníků nemovitostí, bude muset využít Dálkový přístup do katastru nemovitostí nebo Portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci (tzv. eIdentitu). Tento plán však pod silnou negativní reakcí veřejnosti i mnohých odborníků zatím padl.

 

Věříme, že nyní už pro vás není výpis z katastru nemovitostí španělská vesnice.

Pokud si s některou položkou nevíte rady nebo se vám zapsaný údaj zdá chybný, obraťte se na příslušný Katastrální úřad, kde vám zodpoví případné otázky. Pokud budete řešit nějaké vklady či změny v zápise a nebudete si vědět rady s formální stránkou dokumentů, rádi vám s tím pomůžeme.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Dvakrát měř, jednou řež. To platí i u úředních podání. Vklad do katastru je formalitou, ale formalitou velmi důležitou, kterou se nevyplatí podcenit. Potřebujete zapsat věcné břemeno do katastru nemovitostí? Nebo zástavní právo, abyste nepřišli o zapůjčené peníze?

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 5 krát

…nebo jej sdílejte

Témata článku:

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ing. Jan Sekanina, Praha

před 4 roky

Když mi prarodiče chtěli darovat byt, nechtěl jsem se z důvodu vysokého pracovního vytížení zabývat tím, co všechno musím zařídit a jak docílit přepisu vlastnictví v katastru nemovitostí. Dostupný advokát vše zařídil za mě, žádný problém na katastru nebyl a vše bylo celkem rychle zapsáno a vyřízeno. Díky a palec nahoru!

Recenze služby

Michaela P.

před 3 roky

Vzhledem k tomu, že pro nás bylo rozhodnutí koupit nemovitost krokem do neznáma, obrátili jsme se na Dostupného advokáta. Byla to ta naprosto nejlepší volba. Provedl nás celým procesem, od rezervace nemovitosti až po poskytnutí úschovy finančních prostředků. Všechny dokumenty ke koupi byly překontrolány, přepracovány a doplněny tak, že jsme je mohli bez obav podepsat. (zobrazit více) Právník Mgr. Svobodný, který se nás ujal, byl vždy připraven obratem zodpovědět všechny naše dotazy, poskytnout rady jak dále postupovat a hlavně vnesl do celé záležitosti pocit jistoty, že bojuje za nás. Až se opět dostaneme do situace, ve které budeme potřebovat právní radu, tak pro nás není jiná volba než Dostupný advokát. Děkujeme.

Recenze služby

Lucia Tóthová, Praha

před 3 roky

V životě každého z nás nastane chvíle, kdy potřebujeme využít služeb právníků nebo advokátů. Pro všechny, kteří hledají právní radu (je jedno, jestli kupují nemovitost, soudí se se zaměstnavatelem anebo potřebují jakoukoli jinou pomoc od profesionála na legislativu) a zároveň chtějí řešit věci digitálně, vzdáleně, bez nutnosti osobních návštěv, je Dostupný advokát jednoznačně zajímavou alternativou.

Zobrazit všechny reference

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024