Právní novinky v roce 2024 — čeká nás několik desítek změn

Jako každý rok přinášíme i letos přehled právních novinek. V roce 2024 se to týká zejména oblasti rodinného práva, daní, odvodů, stavebního řízení i práva pracovního. Leccos by vás mohlo překvapit i na silnicích, pokud si ovšem nepřečtete náš článek.

novinky v roce 2024
11 minut čtení

Kapitoly článku

První avizovaný okruh novinek se týká rodinného práva. Změny se týkají především těch, kteří se chystají brát, nebo se naopak rozvádějí a současně vychovávají děti.

Snadnější uzavírání sňatků a registrovaných partnerství

Doposud se mohly stejnopohlavní páry vzít jen na čtrnácti vybraných matrikách. To by se mělo ale v příštím roce změnit. Gayové a lesby už nebudou muset za sňatkem cestovat, ale budou se moci oddat na kterékoliv radnici.

Změny ale čekají všechny páry, které plánují v brzké době veselku. Nově bude zrušena podmínka u civilní svatby, aby alespoň jeden ze snoubenců měl v místě sňatku trvalé bydliště. Pokud ani jeden ze snoubenců v dané obci trvalý pobyt nemá, v současnosti je musí oddat starosta z takzvané matriční obce. To se ale změní. Navíc ti, kdo chystají v příštím roce svatbu, mají ještě další výhodu. Nebude je muset oddávat jen starosta, ale klidně také třeba poslanec nebo senátor.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

I po uzavření manželství bude možné společně s manželem či manželkou prohlásit, že příjmení jednoho z manželů bude příjmením společným, k němuž bude druhý připojovat své dosavadní příjmení. Doposud tak bylo možné pouze před uzavřením sňatku.

Tip: Manželství pro všechny je doposud pouze fráze, o jejímž naplnění se přou politické strany. Podle jeho odpůrců je registrované partnerství pro stejnopohlavní páry zcela dostačující. Jak tahle proklamace obstojí z hlediska práva? Tomu se věnujeme v samostatném článku.

Změny v rodinném právu ve vztahu k dětem

Změny se vztahují také na děti, i když je asi v plné šíři neocení. Například se snižuje věková hranice, od které si nezletilí mohou sami určit, jaké příjmení v případě rozvodu rodičů chtějí. Z patnácti let klesá tato hranice na dvanáct. Tato úprava vychází z myšlenky, podle níž osobní jméno a příjmení člověka tvoří svébytný prostředek a součást jeho identifikace. Osoba, která dosáhla určitého stupně rozumové a volní vyspělosti, by měla mít kontrolu nad případnými změnami jména, k nimž může dojít v důsledku různých právních skutečností. Jestli se bude jednat o skutečnou výhodu pro děti, nebo se tak spíše dostanou pod větší tlak rodičů, je otázka, kterou zodpoví až budoucnost.

Do matriční knihy by také mělo být možné nově zapsat domácí či zdrobnělá jména, čehož se podle dosud rodiče v mnoha případech domohli pouze soudně.

Od příštího roku by mělo být také jednodušší určení otcovství v případě, že je manželský pár v rozvodovém řízení a žena čeká dítě se svým novým partnerem. Pokud se manželé rozvádějí a podají žádost o rozvod, bude možné i před matričním úřadem prohlásit určením otcovství otce dítěte, což doposud také nebylo. Nově by stačilo souhlasné prohlášení matky, jejího manžela, který není otcem dítěte, a biologického tatínka a to i u ještě nenarozených dětí. Nyní je za otce dítěte automaticky považován dosavadní manžel a otcovství musí řešit soud.

Digitalizace matrik

Zásadní změny ovšem čekají matriční úřady v důsledku plánované digitalizace. Hlavní novinkou, kterou novela zákona přináší, je zavedení centrálního matričního informačního systému eMatrika. Matriční knihy v listinné podobě zůstanou zachovány, ale navíc budou i v centralizovaném informačním systému. Usnadní to přístup lidí k matrice například při pořizování kopie rodného listu, oddacího listu či úmrtního listu. Doposud tak lze učinit pouze na místně příslušném matričním úřadě. Díky digitalizaci by vám ovšem mohla kopii vydat jakákoliv matrika v České republice. Systém eMatrika, který bude propojen s dalšími informačními systémy veřejné správy, budou využívat všechny matriční úřady a určené zastupitelské úřady v zahraničí. Elektronicky bude možné si zařídit doslovný výpis z matriční knihy, užívání jména v jiném tvaru nebo vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku.

Tip: Detailně jsme se tématu změn v rodinném právu a digitalizaci matrik věnovali v našem samostatném článku.

Reforma rozvodů

Ministerstvo práce a sociálních věcí přichystalo řadu změn i pro oblast rozvodů. Do občanského zákoníku by se měly promítnout v příštím roce, nicméně je dost možné, že platit začnou až v roce 2025. A co se pro rozvádějící se manžele změní? Na základním principu sporného a nesporného rozvodu se nezmění nic . Nesporný rozvod by byl ale označován jako “smluvený”. V případě nesporného rozvodu by také nebyl povinný výslech manželů u soudu a stačila by přítomnost jejich právních zástupců. Ačkoliv na první pohled může někoho překvapit, že by byl člověk rozveden ve své nepřítomnosti, nejde o nic zvláštního. Podmínkou je, že pár veškerou svou vůli ohledně rozvodu a porozvodového uspořádání vyjevil v dohodě, kterou podepsal. Další přítomnost u soudu už je pak v takovém případě zpravidla jen formalitou. Narozdíl od nynějšího stavu by také nebyla vždy nezbytně nutná přítomnost kolizního opatrovníka (úředníka OSPOD), který by byl povoláván soudcem jen v případě, kdy by měl za to, že rodiče nejednají v zájmu svého dítěte.

Nově by také opatrovnické řízení nepředcházelo samotnému rozvodovému, ale sloučilo by se do jednoho, za něž by se také platil jen jeden soudní poplatek.

Součástí novely je i zrušení povinnosti soudu zjišťovat příčiny rozvratu manželů. Tím chce stát omezit svou ingerenci do soukromých životů občanů.

Zákon také požaduje navýšení úroků z prodlení při neplacení výživného, ovšem na druhou stranu omezuje trest odnětí svobody v témže případě. Trest by měl nadále dopadat pouze na nejzávažnější situace nehrazení alimentů.

Zákon chce také zdůraznit výchovu dětí jinými prostředky než jsou tělesné tresty. Žádné sankce pro rodiče ovšem v tomto ohledu nezavádí.

Změny, které pocítíme na silnicích

Zákonodárci přichystali rovněž novelu zákona o silničním provozu s cílem především zvýšit bezpečnost silničního provozu.

Upraven bude bodový systém. Pro nejzávažnější přestupky ohodnocené 6 body (např. řízení pod vlivem, jízda v protisměru na dálnici apod.) bude platit nyní dvakrát a dost, pro přestupky středně závažné za 4 body (např. překročení rychlosti o 30 km/hod mimo obec) pak bude uplatňováno třikrát a dost. Bodové hodnocení se přitom u některých přestupků zpřísňuje, u jiných naopak bude hodnocení mírnější.

Řidičský průkaz skupiny B bude možné od příštího roku získat již od 17 let. Takový řidič (mladší 18 let) smí ovšem řídit pouze pod dohledem zkušeného řidiče (mentora). Mentor musí splňovat kvalifikační předpoklady, sedět na místě spolujezdce a nesmí být pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.

Tip: Jezdíte někdy rychleji, než povolují předpisy? Zastaví vás čas od času policie a řeší s vámi přestupek? Samozřejmě, že naše základní rada zní: dodržujte dopravní předpisy a při jejich případném porušení sneste i přiměřený trest. Ale co když s nařčením z dopravního přestupku nesouhlasíte nebo je sankce zjevně nepřiměřená? V našem dalším článku vám poradíme, jak se bránit.

Co nás čeká v roce 2024 v oblasti daní a odvodů?

Vláda přichystala pro příští rok takzvaný konsolidační balíček, který v listopadu podepsal prezident. Od ledna nás tak čeká řada významných změn i v oblasti daní.

Daně z příjmu fyzických osob

Pro daně z příjmu fyzických osob zůstávají sazby ve stejné výši, tedy 15 % a 23 %, nicméně se posouvá práh pro progresivní 23% sazbu daně z nynějšího 48násobku průměrné mzdy na 36násobek průměrné mzdy.

Od příštího roku se také omezuje daňová sleva na manžela či manželku, a to pouze pro případy péče o dítě do tří let.

Rovněž dojde k úplnému zrušení slevy na studenta a ke zrušení tzv. školkovného.

Změny u osob samostatně výdělečně činných

Pro OSVČ dochází k navýšení sazby nemocenského pojištění z 2,1 % na 2,7 %. Pro sociální pojistné se pak navýší vyměřovací základ z 50 % na 55 %. V následujících letech má pak dojít k postupnému navyšování minimálního vyměřovacího základu o 5 % ročně.

Zaměstnanecké benefity

Podpora zaměstnaneckých nepeněžních benefitů (typicky příspěvky na sportovní a kulturní akce, multisport kartu apod.) bude omezena na polovinu průměrné mzdy za rok – v roce 2024 tedy budou osvobozeny až do výše 21 983 Kč. Jakmile by zaměstnanci výši benefitů překročili, vše, co bude nad uvedenou částku bude třeba dodanit a odvést z dané částky zdravotní a sociální pojištění.

Tip: Jak se správně stanoví mzda, jaké jsou zákonné povinnosti ohledně odměňování, které benefity jsou výhodné pro zaměstnance a zaměstnavatele a co může zaměstnavatel ze mzdy strhnout? Na to jsme se zaměřili v samostatném článku.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Pojistné související s dohodou o provedení práce

V budoucnu se bude na příjem z dohod o o provedení práce u jednoho zaměstnance pohlížet jako na jeden celek, a to i v případě, že pochází z dohod od více zaměstnavatelů.

Od roku 2024 budou stanoveny dvě hranice pro nutnost odvodů:

  • První hranice bude stanovena pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 procent průměrné mzdy.
  • Druhá hranice se stanovuje pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 procent průměrné mzdy.

Pokud zaměstnanec překročí jednu nebo druhou hranici, bude muset platit pojistné.

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob se navyšuje ze současných 19 % na 21 %.

Daň z přidané hodnoty

Mění se také sazby pro daně z přidané hodnoty. Dojde ke zrušení dosavadních snížených 10% a 15% sazeb a nově bude snížená sazba jediná, a to ve výši 12 % (potraviny, časopisy, ubytování a stravování). Základní pak zůstává ve stejné výši 21 %. Na knihy bude nově nulová daň. Za knihy se však považují třeba i audioknihy.

Daň z nemovitých věcí

Připlatí si také majitelé nemovitostí, jejichž daň se od roku 2024 navyšuje až na 1,8násobek.

Změny v oblasti pracovního práva

Většina významných změn v oblasti pracovního práva nabyla účinnosti již v říjnu 2023. S některými se ale čeká až na příští rok. Například až od ledna 2024 budou mít takzvaní dohodáři (pracovníci pracují na DPČ či DPP) nárok na dovolenou.

Pro účely výpočtu dovolené zákon pracuje s fiktivní délkou týdenní pracovní doby 20 hodin týdně.

Tip: Poslanecká sněmovna schválila zásadní a rozsáhlou novelu zákoníku práce s účinností od října 2023. Novela zákoníku práce poměrně významně zvyšuje práva zaměstnanců a snaží se také o vstřícné kroky směrem ke slaďování pracovního a soukromého života zaměstnanců. Co vše upravuje? Na to se zaměřujeme v samostatném článku.

Změny se týkají rovněž doby odpočinku. Novela stanovuje povinnost poskytnout zaměstnanci nepřetržitý denní odpočinek v trvání alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích a mladistvému zaměstnanci v trvání alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Zároveň od 1.1. 2024 musí mít zaměstnanci v rámci týdne nepřetržitý odpočinek alespoň 24 hodin, mladiství pak 48 hodin.

Chystáte se stavět? Pak zpozorněte!

Stavební právo prošlo v poslední době sérií velmi podstatných změn, které se projeví především v příštím roce. Od ledna vznikne nový Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ), který bude povolovat klíčové stavby dopravní a energetické infrastruktury (silnice, dráhy, letecké stavby, stavby jaderného zařízení).

Změna přímo revoluční nás ale čeká v červenci, kdy začne platit podstatná část nového stavebního zákona, včetně avizované digitalizace stavebního řízení. Co se pro běžné stavebníky změní?

Počet stavebních úřadů by se měl snížit. Ministerstvo pro místní rozvoj ovšem avizovalo, že změna bude spíše kosmetická a není tedy se třeba bát, že byste dojížděli za stavebním úřadem mnoho desítek kilometrů.

Tip: Vyřizování všech povolení a souhlasů potřebných pro stavbu může být noční můrou. Co je třeba vyřídit a kde? A co mi hrozí, pokud patřičné povolení nezískám a stavím na černo? Na to jsme se zaměřili v samostatném článku.

Zjednodušení řízení

Namísto současného územního a stavebního řízení nás do budoucna čeká jedno základní řízení o povolení stavby. Má i variantu v podobě zrychleného řízení, určeného pro jednodušší případy. Pokud se spolu se žádostí dodá vše potřebné (především souhlas sousedů a dalších účastníků), pak lze očekávat rozhodnutí obratem. Padne-li v rámci řízení odvolání, pak musí odvolací úřad rovnou rozhodnout. Zabrání se tak vracení záležitosti na úřad první instance a neúměrné protahování řízení.

Nový stavební zákon zavádí jednotné enviromentální stanovisko (JES). To by v sobě mělo integrovat dosavadní závazná stanoviska vydávaná např. dle vodního zákona, lesního zákona, zákona o ochraně ovzduší apod.). Může rovněž zahrnovat posouzení vlivu na životní prostředí (tzv. EIA) v případě, kdy to záměr vyžaduje a stavebník o to požádá.

Další integrace vydávání stanovisek se týká situací, kdy záměr vyžaduje vydání více závazných stanovisek od totožného úřadu. Nově tedy musí být vydáno jediné koordinované závazné stanovisko, které může zahrnovat i zmíněné JES.

Další změnou, která by dle důvodové zprávy zákona měla přispět k zefektivnění řízení, je institut společného jednání mezi stavebním orgánem a ostatními dotčenými orgány. Může se jej zúčastnit i stavebník a další účastníci řízení. Na tomto jednání by mělo docházet ke koordinaci jednotlivých stanovisek úřadů, což by mohlo urychlit celé řízení. Jak se to projeví v praxi je ale zatím spíše otázkou.

Nově se upouští od mnohdy přehnaného požadavku na přímé denní osvětlení obytné místnosti. V budoucnu budou detaily této problematiky zohledněny v prováděcích předpisech.

Přísnost v povolování černých staveb

Černou stavbu bude možné dodatečně povolit za přísnějších podmínek než doposud. Stavebník musí splnit požadavky na stavby, uhradí pokutu za přestupek a stavba nebude vyžadovat rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu podle jiného předpisu. V takovém případě může stavební úřad povolit stavbu novým rozhodnutím

Účast ekologických spolků a veřejnosti

Velkou otázkou při přijímání nového stavebního zákona i jeho první velké novely, byla aktivní účast a možnost zásahu do stavebních řízení ze strany ekologických spolků. Stavební zákon jim nakonec jisté možnosti participace přiznává, ale pouze ve velmi specifických případech, kterými jsou:

  • případy kácení stromů,
  • výjimky ze zákazů u památných stromů,
  • výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 3 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Michal D.

před 7 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 7 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Tomáš Václavík

před 10 měsíců

Všem vřele doporučuji. Profesionalita, ochota.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024