Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným

Jste vlastníkem podílu ve společnosti s ručením omezením? Co vše podíl představuje, jaká práva a povinnosti jsou s ním spjata a jak lze podíl převádět či s ním jinak nakládat? Na to jsme se podívali v našem článku.

továrna, společnost s ručením omezeným, podíl ve společnosti

Kapitoly článku

Obchodní podíl

Obchodní podíl reprezentuje účast jednotlivých společníků ve společnosti ve formě souboru vzájemných práv a povinností mezi nimi a společností. Dá se říct, že je v podstatě hlavním pojmovým znakem společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), díky kterému uplatňuje společník veškerá práva s ním spojená. Společník může vlastnit v obchodní korporaci i více podílů. Při navýšení vkladu se mu výše jeho podílu zvyšuje, stejně tak se může i snížit. Jeho hodnota je ovšem na výši vkladu v podstatě nezávislá.

Z hlediska kvantitativního charakterizuje podíl především jeho velikost, která vyjadřuje právní postavení vůči ostatním společníkům, a dále jeho hodnota, tedy ocenění v penězích, které má význam především při dispozicích s podílem, jako je prodej, darování apod.

Ocenění hodnoty podílu

Je třeba říci, že hodnota podílu není žádné stabilní číslo a může se z roku na rok či dokonce z minuty na minutu významně proměnit. Pro určení hodnoty není nijak zásadně důležitý základní vklad jednotlivého společníka. Co na ně naopak má vliv, je:

  • výše jmění společnosti,
  • ekonomická stabilita společnosti,
  • počet hlasů spojených s podílem pro hlasování na valné hromadě,
  • v určitém případě to, o jaký druh podílu se jedná, pokud společenská smlouva připouští různé druhy podílů.

Na výpočet hodnoty podílu mají vliv i negativní faktory, jako jsou dluhy společnosti, trestní řízení vůči společnosti či exekuce vedená na společnost.

Potřebujete právní pomoc v podnikání?

Nemáte čas pokaždé hledat právníka, dobývat se na něj a řešit fakturaci? Nebo dokonce potřebujete právníka neustále k dispozici? Jsme tu pro vás a nabízíme pro vaši společnost trvalé právní služby.

Převod obchodního podílu

Na kancelář Dostupného advokáta se obrátil pan David, který měl stavební firmu ve formě společnosti s ručením omezeným. Jeho záměr byl nějakým způsobem darovat společnost či svůj obchodní podíl svému synovi Prokopovi, ale nebyl si jistý, jakou má mít daný dar formu.

V uvedeném případě je postup jasný. Dojde k (bezúplatnému) převodu obchodního podílu, i když byl v danou chvíli pan David jediný společník. V prvé řadě musí být uzavřena smlouva (písemná, s úředně ověřenými podpisy) o převodu obchodního podílu. Kdyby zde byl ještě další společník, následoval by rovněž souhlas valné hromady s převodem obchodního podílu.

Zmiňovaný souhlas zpravidla není jediný, který je třeba opatřit. Často se zapomíná na to, že obchodní podíl nabytý za existence manželství se stává součástí společného jmění manželů (jakkoliv se manželka či manžel společníka se neúčastní valných hromad ani jinak neparticipuje na fungování společnosti). Z toho důvodu je také při převodu obchodního podílu (jakož i při jakékoliv jiné dispozici) vyžadován souhlas manžela.

Vzhledem k tomu, že chtěl pan David na syna převést i funkci jednatele, sepsali jsme pro syna čestné prohlášení, v něm odsouhlasil, že s výkonem funkce jednatele souhlasí a splňuje podmínky s ním splněné.

Panu Davidovi jsme pomohli i se zápisem do obchodního rejstříku, kam je třeba nahlásit veškeré změny ve vedení společnosti. Ke změně dojde do pěti pracovních dní a je s ní spjato placení poplatku ve výši 2000 Kč.

Zákon o obchodních korporacích výslovně neupravuje možnost smluvního sjednání předkupního práva k obchodnímu podílu, ale obecně se taková možnost připouští. Zpravidla jde o sjednání předkupního práva ostatních společníků k podílu. V případě, že by své právo uplatnilo více společníků, bylo by nutné podíl nejdříve rozdělit a pak převést jeho jednotlivé části (nově vzniklé podíly) na stávající společníky. V námi uvedeném případě byla tato možnost irelevantní.

Tip: K převodu podílu může dále docházet obecně v situacích, kdy jeden z více společníků odchází. Odstoupením a vyloučením společníka jsme se zabývali v našem samostatném článku.

Uvolněný podíl

Podíl se považuje za uvolněný, pokud k zániku účasti společníka ve společnosti došlo jinak než převodem jeho podílu.

Zákon o obchodních korporacích stanovuje, že by se měla společnost pokusit uvolněný podíl za přiměřenou cenu a bez zbytečného odkladu prodat (například v dražbě), přičemž je nutné mít na paměti, že k uvolněnému podílu mají ostatní společníci zákonné předkupní právo. Pokud se uvolněný podíl podaří takto prodat, je vypořádacím podílem výtěžek z prodeje po odečtení účelně vynaložených nákladů a započtení pohledávek za společníkem.

Vypořádací podíl a podíl na likvidačním zůstatku

Při zániku účasti (odchodu) společníka ve společnosti za jejího trvání bez právního nástupce vzniká právo na vypořádání (tj. vypořádací podíl). Vypořádací podíl tak představuje typicky výtěžek z prodeje uvolněného podílu.

V případě likvidace společnosti, má společník právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi společníky nejprve do výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost. Nestačí-li likvidační zůstatek na toto rozdělení, podílejí se společníci na likvidačním zůstatku v poměru k výši svých splacených či vnesených vkladů.

Dědění obchodního podílu

Další situaci, kdy dochází ke změně vlastníka obchodního podílu je situace, kdy původní vlastník zemře. Pak přechází jeho podíl na dědice nebo právního nástupce. Společenská smlouva rovněž může přechod podílu zakázat či omezit (nejde-li tedy o společnost o jediném vlastníku).

Není-li ale smlouvou nic zakázáno, pak se stává nositelem práv a povinností spjatých s obchodním podílem dědic zůstavitele. V případě většího počtu dědiců se musí navzájem dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva z obchodního podílu, nebo musí určit společného zmocněnce.

Zástava obchodního podílu

V nedávné době se podmínky pro zastavení obchodního podílu změnily tak, že se uplatní de facto stejný postup jak u převodu podílu. Každá společnost má ovšem navíc možnost upravit si zástavu podílu tak, že ji omezí ve větším rozsahu, než převod podílu, případně i úplně zakáže.

Exekuce na obchodní podíl

Je-li jeden ze společníků dlouhodobě zadlužen, pak se mohou věřitelé uspokojit z různých částí jeho majetku, mimo jiné i z obchodního podílu, je ji jeho vlastníkem. Exekutor musí vycházet výhradně ze společenské smlouvy, kde je popsáno, jakým způsobem lze s podílem nakládat a především, zda je převoditelný či nepřevoditelný.

Pokud je podíl neomezeně převoditelný, pak se jej nejprve musí pokusit vydražit. U nepřevoditelného podílu se postupuje přes tzv. vypořádací podíl, který bude následně opět zaslán na účet soudního exekutora.

Způsob výpočtu hodnoty vypořádacího podílu může obsahovat společenská smlouva už při založení společnosti. Není-li tomu tak, pak se vypořádací podíl stanoví poměrem společníka na vlastním kapitálu, případně na čistém obchodním majetku, k poměrům ostatních společníků. Výše vypořádacího podílu se vypočítá z vlastního kapitálu společnosti zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. Společenská smlouva však může stanovit, že se vypořádací podíl stanoví z čistého obchodního majetku zjištěného znaleckým posudkem.

Tip: Návod na to, jak si počínat, aby se nám exekuce vyhnula obloukem a jak se bránit, pokud k exekuci došlo, jsme popsali v našem článku.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Právník pro podnikání

Poskytneme vám zkušeného právníka pro vaše podnikání. Ať už budete jeho pomoc potřebovat nárazově, nebo třeba celý rok, bude vám vždy k dispozici. Při objednávce platíte pouze cenu za první měsíc služby, dále probíhá úhrada v měsíčních intervalech.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Ing. Peter Čunderlík

před 1 měsíc

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Daniel Nový

před 12 měsíců

Již podruhé jsem se obrátil na Dostupného advokáta a podruhé jsem byl s touto službou spokojený. Tentokrát se mi věnovala paní advokátka a pocitově je to hvězdiček šest. Při hodnocení jsou pro mě vždy tři důležité body – kvalita služby nebo produktu, prostředí a rychlost. Provozuji restauraci a tři Michelinské hvězdy znamenají hvězdičku za obsluhu, za prostředí a za kuchyni. A můj osobní (zobrazit více) názor je ten, že odchází pouze ten nespokojený zákazník, který nespokojeným chce být anebo spokojený být neumí. Tvoříme si svůj život a je jen na nás, zda jsme schopni a ochotni si svoji spokojenost vykomunikovat předtím, než napíšeme čtyř nebo méně hvězdičkové hodnocení. Kvalitu služby poznáte také tehdy, když se stane chyba, podle schopnosti jak se kdo s chybou vyrovná a jak se k ní postaví. Chyba je jen svobodná volba v minulosti, kterou v přítomnosti hodnotíme jako chybu na základě nových informací. V minulosti ta chyba neexistuje. Vždy děláme to nejlepší, co můžeme, podle svých možností a informací. Ještě jednou děkuji a rád se na vás opět obrátím.

Luboš Kulhánek, Praha

před 3 roky

Fantastická zkušenost. Chtěli jsme jen revidovat smlouvu, ale sami přišli s mnoha důležitými podněty. Nadmíru splnili očekávání. Vše online. Dobrá cena. Takto si představuji služby v 21. století!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023