Jak ochránit majetek před exekucí?

Do exekuce se přirozeně nechce dostat nikdo z nás. Těm nejopatrnějším z nás může připadat riskantní vzít si i běžný úvěr či koupi na splátky, jiní vytloukají půjčku jinou půjčkou a možnost předlužení si nepřipouštějí. Co je tedy rozumná míra a jak si počínat, aby se nám exekuce vyhnula obloukem? A jak se bránit, pokud k exekuci došlo?

mladý pár přemýšlí, jak předejít exekuci
7 minut čtení

Kapitoly článku

Exekuce je proces, díky němuž se věřitelé domohou svých nároků v případě, kdy dlužník své závazky dlouhodobě neplatí.

Kdo je typický dlužník v exekuci?

Oběti exekuce lze rozdělit do zhruba čtyř skupin:
Tou první jsou skutečně lehkovážní lidé, kteří nepřemýšlejí v déledobém finančním horizontu. Úspory nevytvářejí a jakýkoliv větší (byť předpokládaný) výdaj je pak překvapí – ať je to koupě nové ledničky, Vánoce či nedoplatek za energie. Tyto “nenadálé” potřeby pak řeší půjčkami, a to i na věci, které zmizí dřív, než zaplatí první splátku. Není divu, že s takovým přístupem se jednou pověstné ucho utrhne a všechny splátky naráz v jednu chvíli ukočírovat nelze.

Druhou skupinu tvoří osoby, které přistupují k životu podstatně zodpovědněji, ale nějaká tragédie či problémy v životě způsobí, že se finance nedostávají. Může jít o rodiče samoživitele, jimž druhý rodič neplatí alimenty a péče o děti neumožňuje práci na plný úvazek, ale také o podnikatele, jimž jejich podnikatelský plán nevyšel, ať už jejich špatným odhadem, či například vlivem covidu, přírodní katastrofy, války v zemi, v níž podnikají, či vlivem jiných externích okolností.

Třetí skupinou, která je naštěstí v menšině, pak mohou být osoby, které mají všechny své finanční záležitosti v pořádku…až na nějaký zapomenutý dluh z minulosti, který mohl narůst do obřích rozměrů. Pokud se k tomu přestěhovali, nenahlásili na patřičných místech změnu bydliště, může je najednou překvapit exekutor za dveřmi, aniž by doposud cokoliv tušili. Takto tedy popisují situaci někteří dlužníci. Podle vyjádření samotných exekutorů tato kategorie spadá spíše do kategorie městských legend, protože se zpravidla nestává, že někdo neměl nejmenší tušení, že někde dluží, či že vůči němu bylo zahájeno exekuční řízení.

Řešíte svůj problém týkající se exekuce?

Svůj problém nám popište a do 48 hodin vám náš advokát připraví odpověď.

Poslední skupinou jsou skuteční smolaři. Lidé, kteří nikde nic nedluží a nedlužili, ale třeba u nich bydlel člověk, který dluhy má a exekutor se domnívá, že v jejich domě se nachází dlužníkovy věci.

Každá z těchto skupin osob by se přitom měla při předcházení exekuce zaměřit na trochu jinou oblast.

Jak uvedl na svých stránkách Institut prevence a řešení předlužení, podle aktuálních čísel počet nově zahájených exekucí i v roce 2022 stoupá. Za první tři měsíce tohoto roku bylo zahájeno 116 115 exekucí oproti číslu 104 303 za první tři měsíce v roce 2021. 76 % dlužníků přitom čelí více exekucím. Nárůst jde zejména na vrub pandemie a nově také prudce rostoucí inflace. Představy o seniorech a matkách samoživitelkách coby typických dlužnících jsou ale spíše mýtus. Typickým dlužníkem je totiž muž v produktivním věku, mezi 41. a 50. rokem života. Ženy tvoří pouze 37% podíl mezi dlužníky v exekuci.

Tip: Jak se bránit exekučnímu příkazu k prodeji nemovitosti jsme popsali v našem článku.

Jak exekuci předcházet?

O prevenci exekuce byla napsána řada článků i knih a nejspíš nepřineseme na tomto poli nic převratného. V rámci rad, jak ochránit svůj majetek před exekucí, je ovšem prevence neopomenutelná. Proto jí nemůžeme nevěnovat pozornost.

1. Zaznamenávejte si své příjmy a výdaje a mějte finanční plán

Základem je mít přehled o svých financích, znát své příjmy a mít rozepsané, za co své peníze utrácíte. K tomu vám může pomoci řada aplikací či klidně jednoduchá excelová tabulka. Část svých příjmů odkládejte a vytvářejte úspory, případně investujte. Pravidlem je mít po ruce (na spořícím účtu) hotovost na 3-6 měsíců a pokud se vám podaří vytvořit větší finanční rezervu, pak investujte. Jestliže se to nedaří a žijete od výplaty k výplatě, pak si několik měsíců po sobě procházejte svůj přehled výdajů a hledejte, kde by se dalo ušetřit. Když oželíte svou oblíbenou kávičku za 70 korun cestou do práce, na konci měsíce máte hned 1 500 korun a na konci roku 18 000 korun. Najdete-li takových položek víc, jistě se několik desítek tisíc uspořit dá.

2. Neuvazujte se unáhleně k déledobým závazkům

Velké finanční závazky jako hypotéka či vyšší úvěr pečlivě plánujte jak s ohledem na své příjmy v budoucnu, tak také na jejich účel. Odborníci radí nezadlužovat se na nic, co jednak spotřebujete dříve, než splátky doplatíte (Vánoce, dovolená) a obecně také raději na nic, co nepředstavuje investici do budoucna. Vzít si úvěr na auto, které mi umožní jezdit za lépe placenou prací nebo začít podnikat, je jiná věc, než půjčit si na novou sedačku či bazén.

Tip: Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů je jednou z prvních možností, na níž se exekutoři zaměřují. Kterých příjmů kromě mzdy či platu se může týkat? Jaká je minimální částka, která zůstane dlužníkovi a jeho rodině, a jak se postupuje v případě více exekucí? To se dozvíte v našem článku.

3. Plňte své finanční závazky zavčas a komunikujte s věřiteli i se soudy

S předchozími dvěma body úzce souvisí i tento třetí. V prvé řadě své závazky plaťte zavčas a schovávejte si veškeré záznamy o provedených platbách, ideálně až pět let nazpět. Na pravidelné výdaje mějte odloženou dostatečnou rezervu. Pokud se výjimečně stane, že se dostanete do problému se zaplacením, rozhodně není řešením “dělat mrtvého brouka“. Naopak se věřiteli co nejdříve ozvěte a vysvětlete mu svou situaci. Můžete se zkusit domluvit na odložení splátky, případně budete minimálně vědět, na čem jste. Ušetříte si tak možná další závazky spočívající v nákladech soudních a exekučních řízení.

Pokud už celá věc postoupila do další fáze a obdrželi jste výzvu od soudu, exekutora, případně předžalobní výzvu od věřitele, je na místě navštívit advokáta, který vám doporučí nejvhodnější postup a bude před soudem hájit vaše práva.

4. V případě změny bydliště tuto skutečnost oznamujte

Pokud se stěhujete, v prvé řadě o změně adresy informujte všechny současné i potenciální věřitele i státní orgány – svou banku, pojišťovny, Českou správu sociálního zabezpečení atd. Informaci o změně adresy je dobré zaslat prokazatelným způsobem. Nestane se vám tak, že se o případných upomínkách či výzvách nedozvíte.

Tip: Co naopak nedělat? Rozhodně nedoporučujeme z obav před rozprodáním vybavení bytu exekutorem nahlásit adresu trvalého pobytu například na městský úřad. Exekutor nakonec vaši reálnou adresu získá a vy tím pouze zvýšíte riziko, že se nedozvíte o podstatných krocích, které se vás týkají.

Jak se bránit nařízené exekuci?

Pokud se nám nepodařilo exekuci předejít, máme několik možností obrany podle toho, v jaké fázi se řízení nachází.

Odvolání

Proti usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora, stejně jako proti jednotlivým úkonům exekutora, lze podat odvolání. Dále je pak možné se odvolávat proti jednotlivým úkonům (s výjimkou těch, u kterých to zákon nepřipouští), které exekutor činí Odvolání lze podat do patnácti dnů od doručení písemného rozhodnutí, proti němuž se odvoláváme.

Odložení exekuce

Zákon připouští situace, kdy lze žádat na určitou dobu odklad exekuce. Lze tak učinit za podmínky, kdy se bez vlastní viny ocitneme přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít na nás nebo na naše rodinné příslušníky zvláště nepříznivé následky, a zároveň tím nedojde k vážnému poškození postavení našeho věřitele. Může k tomu dojít například za situace, kdy náhle vážně onemocníme a pečujeme o nezletilé děti.

Zastavení exekuce

Exekuci lze zastavit buď úplně, anebo zčásti. Důvody zastavení situace mohou být různé, například mohlo dojít k nějakému nedopatření, promlčení, procesní chybě či změně situace.

Exekuce může být také zastavena pro nemajetnost dlužníka pokud je po provedení všech úkonů směřujících ke zjištění majetku dlužníka s určitostí stanoveno, že u dlužníka nebyl zjištěn žádný postižitelný majetek nebo hodnota majetku dlužníka nestačí ani ke krytí nákladů exekuce.

Návrh na zastavení exekuce můžeme exekutorovi podat do 15 dnů ode dne, kdy jsme se o důvodu k zastavení dozvěděli. Exekutor musí ve lhůtě 15 dnů vyzvat všechny účastníky, aby se vyjádřili, zda se zastavením souhlasí ve lhůtě 30 dnů. Pokud všichni účastníci exekuce se zastavením souhlasí nebo pokud marně uplynula 30denní lhůta k vyjádření se, exekutor exekuci zastaví. Pokud tomu tak není, postoupí exekutor návrh k rozhodnutí soudu.

Vyloučení ze soupisu majetku

Pokud by v rámci soupisu majetku byly zahrnuty i věci, které nám například nepatří (náleží přátelům či příbuzným), můžeme se bránit u exekutora návrhem na vyloučení věci ze soupisu majetku. Lhůta pro podání návrhu je 30 dní od chvíle, kdy se o zahrnutí věci do soupisu dozvíte. V případě odmítnutí vyloučení věci exekutorem je možné o totéž zažádat u okresního soudu v místě vašeho trvalého bydliště.

Tip: Někdy bývá zaměňován pojem exekuce a insolvence. Rozdíl mezi nimi je ovšem značný. Cílem exekuce je vymožení pohledávky věřitele, zatímco účelem insolvenčního řízení je zjištění úpadku dlužníka a jeho řešení. Insolvenčním řízením jsme se detailně zabývali v našem článku.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 3
hodnoceno: 1 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 7 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 8 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 10 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024