Jaká je role obhájce a státního zástupce v trestním řízení?

Obhájce a státní zástupce mají v trestním řízení klíčové postavení. Jaké jsou jejich pravomoci a v čem spočívá právo na obhajobu? Může se obviněný obhajovat i sám a co lze dělat, pokud nesouhlasím s postupem státního zástupce? Časté otázky týkající se obžaloby i obhajoby jsme zodpověděli v našem článku.

Avokát hovoří s klientem v rámci obhajoby v trestním řízení
7 minut čtení

Kapitoly článku

Obhajoba obviněného

Právo na obhajobu je jedním ze základních práv a ačkoliv se obhájci mohou někdy setkávat s negativními reakcemi za to, že “pomáhají zločincům”, realita je trochu jiná. Jednak zdaleka ne všichni obvinění jsou následně shledáni vinnými a hlavně: úkolem obhájce je především dbát na to, aby mohl obviněný využít všechny prostředky obhajoby.

Kdo se může stát obhájcem v trestním řízení?

Vzhledem k tomu, že trestní právo je složitý systém a jeho neznalost může způsobit obviněnému vážné problémy, je právo na obhajobu svěřeno pouze advokátům. Soused, který má za sebou čtyři semestry právnické fakulty a dosud vám ve všem týkajícím se práva radil, by tedy takovou roli zastávat nemohl. Při jednotlivých úkonech však advokáta může zastoupit koncipient (s výjimkou jednání před Nejvyšším soudem, vrchním soudem a také krajským soudem, pokud rozhoduje v prvním stupni, tedy o závažných skutcích).

Obhájce se při obhajobě řídí především:

  • zákony a jinými právními normami,
  • pokyny klienta – zde ovšem může být výjimkou pokyn, který je v rozporu se zákonem. V případě nesvéprávných klientů lze jednat i proti jejich vůli, usoudí-li advokát, že je to v jejich zájmu,
  • etickými pravidly a pravidly České advokátní komory www.cak.cz.

Potřebujete obhájce v trestním řízení?

Pokud jste účastníkem probíhajícího soudního řízení a sháníte spolehlivou obhajobu, obraťte se na nás. Naši specialisté na trestní právo se v řízení postaví za vaše práva. Napište nám a do 48 hodin vám připravíme nabídku.

 

Jak si vybrat obhájce?

Pokud obviněný dosud nemá svého obhájce, může dát samozřejmě na doporučení známých, případně si jej vybrat třeba online ve vyhledavači České advokátní komory. Zde je možné zvolit město působení a zaměření advokáta a někoho z vybraného seznamu obhájců oslovit s prosbou o obhajobu.
Dalším profesním sdružením obhájců je Unie obhájců České republiky, která sdružuje především advokáty se zaměřením na trestní právo.

Obviněný si může zvolit také několik obhájců, což se může vyplatit například při velmi složitých ekonomických či jiných kauzách, kdy je každý z advokátů odborníkem na jinou oblast.

Pokud nemá obviněný na služby obhájce dostatek financí, může zažádat o obhajobu bezplatnou, či za sníženou odměnu. Je třeba jen podat žádost prostřednictvím státního zástupce, v níž doloží nedostatek finančních prostředků. Pokud soud žádosti vyhoví, může si obviněný vybrat obhájce sám.

Od této situace je třeba odlišit takzvanou obhajobu ex offo či nutnou obhajobu.

Zákon stanoví situace, kdy je obhajoba nezbytná. Pokud je obviněný ve vazbě, je mladistvý, zbavený či omezený v právní způsobilosti nebo jde o trestný čin s horní hranicí sazby nad pět let. V takovém případě si může obviněný buď zajistit obhájce sám, jinak mu je přidělený soudem (ex offo) na náklady státu. Pokud je ovšem obviněný v řízení neúspěšný, musí dodatečně náklady na obhajobu zaplatit (nebylo-li rozhodnuto o bezplatné obhajobě).

V určitých případech se ale lze i nutné obhajoby vzdát a hájit se sám. Zákon tak umožňuje v případě, kdy je dán důvod nutné obhajoby kvůli řízení o trestném činu, na který zákon stanoví horní hranici trestní sazby převyšující pět let, případně v tomtéž řízení, kdy jde o dovolání, návrh na povolení obnovy či stížnost pro porušení zákona. Obviněný se smí vzdát obhájce, pokud nejde o trestný čin, za něž jde uložit i výjimečný trest.

Tip: Opravnými prostředky v rámci trestního řízení jsme se blíže zabývali v našem článku.

Jaká jsou práva a povinnosti obhájce?

Obhájce by měl svou činností především přispívat ke správnému objasnění a rozhodnutí věci. Povinnost ale platí jen do té míry, aby nezhoršil postavení obžalovaného. Měla by tedy směřovat především k poskytnutí právních rad, rad v oblasti obhajoby, poukazování na vše, co obviněného zbavuje viny nebo ji alespoň zmírňuje. Ve vztahu k soudu pak obhájce činí různé návrhy či žádosti, podává opravné prostředky a smí nahlížet do spisu. Do jisté míry má v tomto ohledu oprávnění obdobná jako obviněný (což pochopitelně neplatí vždy, např. v případě výslechu obviněného či posledního slova).

Obhájce má právo navštěvovat obviněného ve vazbě či ve výkonu trestu odnětí svobody a jednat s ním o samotě. Během soudního jednání má právo klást otázky svědkům, případně vést výslech svědka nebo soudního znalce. V rámci hlavního líčení pak přednáší závěrečnou řeč.

Další osoby s obhajovacími právy

Některá práva na obhajobu mohou vykonávat i jiné než dosud uvedené osoby.Pokud je obviněný zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je jeho způsobilost omezena, je jím jeho zákonný zástupce. V případě trestního stíhání mladistvých musí být informován orgán sociálně-právní ochrany dětí, který má rovněž právo činit návrhy, klást dotazy či podávat opravné prostředky. Určitou omezenou míru práv mají také příbuzní obžalovaného, kteří mohou v jeho prospěch například podávat odvolání či mu zvolit obhájce.

Státní zástupce

Specifickou úlohu v trestním řízení zaujímá státní zástupce. Není klasickou protistranou, jakou můžeme vídat v občanskoprávním řízení. Státní zástupce je orgánem činným v trestním řízení, má zastupovat veřejný zájem, tedy zájem společnosti na tom, aby se trestné činy řádně prošetřily a případně potrestaly.

Státní zástupci působí při jednotlivých zastupitelstvích, která se podobně jako soudy děli na okresní, krajská a vrchní státní zastupitelství. Kontrolu a řízení nad nimi pak vykonává Nejvyšší státní zastupitelství.

Tip: Rozdělení a příslušnost soudů jsme rozebrali v samostatném článku.

Dvě nejdůležitější oblasti, v nichž je státní zástupce činný, jsou:

  • trestní řízení do podání žaloby – kde vykonává dozor nad dodržováním zákonů a může rozhodovat o vazbě. Vyšetřuje také trestné činy spáchané příslušníky Generální inspekce bezpečnostních sborů, BIS, Vojenského zpravodajství nebo Vojenské policie, Úřadu pro zahraniční styky a informace.
  • řízení před soudem – kde vykonává funkci žalobce. Podává obžalobu, případně návrh na potrestání, či návrh na dohodu o vině a trestu. V rámci řízení před soudem má státní zástupce v podstatě postavení jedné ze stran. Zde má být jeho role velmi aktivní. Přednáší obžalobu i závěrečnou řeč, navrhuje důkazy a zasahuje i do jejich provádění. Může jako jediný podávat opravný prostředek v neprospěch (ale případně také ve prospěch) obžalovaného, zúčastněné osoby i poškozeného.

Tip: jednotlivé fáze a průběh trestního řízení jsme popsali v samostatném článku.

Dohoda o vině a trestu

Roli státního zástupce posílila od roku 2012 novela trestního řádu, která mu umožňuje navrhovat dohodu o vině a trestu. Předpokládá slib obviněného, že se přizná k trestnému činu a na oplátku navržení mírnějšího trestu ze strany státního zástupce. Dohodu připravuje státní zástupce a musí jí schválit soud. Dochází díky ní k urychlení a zefektivnění trestního řízení a rovněž k úspoře nákladů.

Stížnost a přezkoumání postupu státního zástupce

Pokud má někdo z obviněný či poškozený podezření na průtahy při činnosti státního zástupce, může podat podle trestního řádu žádost o přezkoumání postupu státního zástupce. Příslušný pro její vyřízení je státní zástupce bezprostředně vyššího státního zastupitelství.

Zákon o státním zastupitelství pak umožňuje každému podat stížnost na průtahy při plnění úkolů státního zastupitelství, případně na nevhodné chování státních zástupců a ostatních zaměstnanců státního zastupitelství. K jejímu vyřízení je příslušný vedoucí státní zástupce, který je nadřízen státnímu zástupci, proti němuž stížnost směřuje.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Žaloba a zastupování u soudu

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Michal D.

před 8 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 9 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Ronald Vališ

před 11 měsíců

Využil jsem služeb právnické kanceláře Dostupný advokát při řešení správní žaloby. JUDr. Chlebík žalobu vypracoval rychle a dobře, byl se mnou jako můj právní zástupce u krajského soudu a ve sporu s ČSSZ jsme byli úspěšní. Tímto ještě jednou děkuji za seriózní a kvalitní služby, rád se opět na tuto advokátní kancelář znovu obrátím, bude-li (zobrazit více) třeba. Mohu s důvěrou doporučit.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024