Není rozsudek jako rozsudek

Pro účastníky soudního řízení je zpravidla rozsudek jako rozsudek. A je to tak zcela v pořádku. Není třeba se zabývat tím, zda je rozsudek mezitimní či ne a zda má deklaratorní či konstitutivní povahu. Pro správné zastoupení advokátem se ovšem často jedná o klíčové pojmy. Vysvětlíme si proč.

soudní řízení
6 minut čtení

Kapitoly článku

Jak jsme zmínili, pro právního laika mají pojmy jako kontumační rozsudek, či účinnost rozsudku ex nunc prakticky nulový význam. Soud prostě nějaký způsobem rozhodnul a nás zajímá výsledek a důsledek takového rozhodnutí. Je ale minimálně dobré vědět, že právní teorie rozeznává různé druhy, podoby i účinky rozsudků. Na soudní řízení se pak můžete připravit se svým advokátem, který veškeré nuance rozhodování zná a dovede je využít ve váš prospěch.

Čeká vás soudní řízení?

U soudu uspějete jen tehdy, když podání žaloby bude neprůstřelné. Provedeme pečlivou analýzu případu a postaráme se o přípravu předžalobní výzvy, žaloby, odvolání nebo rovnou o zastupování u soudu, kde budeme tvrdě vymáhat vaše práva.

Pojďme si ale alespoň v krátkosti přiblížit, jaké typy soudních rozhodnutí známe.

Typy rozhodnutí podle formy

Na základě formy rozhodnutí rozlišujeme:

 • a) Rozsudek – je druh soudního rozhodnutí, kterým se rozhoduje ve věci samé. Známe rozsudky o rozvodu manželství, o náhradě škody a desítky dalších. Stejně tak se setkáváme s rozsudkem i ve správním a trestním soudnictví.
 • b) Usnesení – tím rozhoduje soud zjednodušeně tam, kde nerozhoduje rozsudkem. zpravidla jde o různé procesní záležitosti – zahájení řízení, jeho podmínky, náhrada nákladů řízení apod.
 • c) Platební rozkaz – je speciální typ rozhodnutí, vydávaný ve zkráceném soudním řízení, kde se jedná výhradně o vydání určité peněžité částky.
 • d) Směnečný(šekový) platební rozkaz
 • e) Elektronický platební rozkaz
 • f) Evropský platební rozkaz

Tip: Blíže jsme se platebním rozkazům, podmínkami jejich vydání a jejich variantám ve formě směnečného či elektronického platebního rozkazu věnovali v našem článku.

Účinky, které může rozhodnutí vyvolat

Podle účinků, které může rozhodnutí vyvolat, rozlišujeme rozhodnutí (rozsudky) deklaratorní a konstitutivní.

 1. Deklaratorním rozhodnutím se autoritativně vyhlásí, že určité právo zde existuje, či nikoliv. Právo tedy nově nevzniká, pouze nebyla z nějakých důvodů jeho existence dosud zcela zřejmá. Může se jednat například o rozsudek o určení otcovství. Je zjevné, že samotné otcovství vzniká narozením, respektive početím dítěte. Pokud ale například otec svůj vztah k dítěti zpochybňuje, pak pro provedených důkazech soud rozhodne, že zde takový vztah je.
 2. Konstitutivním rozhodnutím se oproti tomu nově zakládají, ruší či mění práva. S ohledem na výše zmíněný příklad může jít následně třeba o stanovení výživného nebo stanovení režimu péče o dítě.

Obsah výroku soudu

Podle obsahu výroku, (respektive také dle typu podané žaloby) členíme rozhodnutí na statusové, určovací, na plnění a nahrazující projev vůle.

Statusové – dochází k nim u řízení započatých na návrh a nikoliv žalobou. Rozhodnutí o nich mají konstitutivní účinky a působí ex nunc (tedy od nynějška dál), nikoliv zpětně. Může jít například o určení neplatnosti manželství, prohlášení za mrtvého či rozhodnutí o omezení svéprávnosti.

Určovací – na základě žaloby na určení se účastník sporu domáhá určení toho, zda zde určité právo je, či není. Například není zjevné, kdo je vlastník věci. Podle občanského soudního řádu je třeba formulovat danou žalobu skutečně na určení práva či právního vztahu, nikoliv například na určení právní skutečnosti. Jedná se rozdíl, který je zcela pod rozlišovací úroveň běžného občana. Nesprávná formulace v tomto případě ale může způsobit zbytečné zamítnutí žaloby, neboť jí soud nemůže vyhovět. Opět se vyplatí precizní formulace advokátem.

Na plnění – takové rozhodnutí je vydáno na základě žaloby, která požaduje například zaplacení určité částky (dluhu) či vydání nějaké věci (neprávem zadržovaný majetek po rozvodu).

Výrok nahrazující projev vůle – týká se to například situací, kdy zákon předpokládá určitou shodu, případně o ni usilují i samotní účastníci, ale nejsou ji sami schopni. Typicky může jít o spoluvlastnictví. Další situací může být, kdy se rodiče nejsou schopni dohodnout na jménu dítěte, případně jeden z rodičů vyžaduje souhlas soudu pro určitý lékařský zákrok na dítěti, který druhý z rodičů nechce dát. V případě, kdy má dojít k takovému typu rozsudku, je třeba být obzvláště opatrný při formulaci takzvaného žalobního petitu, tedy požadavku, který prostřednictvím žaloby uplatňujeme. Vždy se vyplatí jej sepsat společně s advokátem. 

Rozsudek či rozhodnutí prochází od svého vzniku postupně několika fázemi. Po svém vyhlášení je písemně vyhotoveno a doručeno účastníkům. Důležitým momentem, který klienty zajímá především, je, kdy je rozsudek pravomocný. Stane se tak ve chvíli, kdy již proti němu nelze podat odvolání, neboť marně uplyne lhůta pro jeho podání, případně se účastníci vzdali práva ho podat. Rozhodnutí je tak konečné, závazné a nezměnitelné (řádnými opravnými prostředky). I pravomocné rozhodnutí lze za určitých okolností změnit, ale jsou to okolnosti mimořádné, tedy s použitím mimořádných opravných prostředků.

Tip: Ve výjimečných situacích lze i pravomocné rozsudky změnit. Jedná se ovšem o  zásadním narušení práv účastníků řízení. Mělo by k němu dojít pouze za mimořádných okolností, jakými jsou například zásadní procesní vady řízení, případně zcela nové důkazy či skutečnosti, které se objeví až po vydání rozsudku. Blíže jsme se takovou situací zabývali v našem článku.

Zvláštní typy rozsudků

Kontumační rozsudek – podle občanského soudního řádu jde o speciální druh rozsudku a rovněž se mu říká rozsudek pro zmeškání (lidově se takovému jednání říká “zmeškačka”). Soud je oprávněn jej vydat v případě, kdy se žalovaný bez řádné omluvy nedostaví k prvnímu ústnímu jednání ve věci před soudem, ačkoli byl řádně předvolán a poučen o následcích nedostavení se, byla dodržena předvolací lhůta a předvolání mu bylo doručeno. Musí ovšem nastat i druhá podmínka, a to výslovný návrh žalobce na vydání tohoto typu rozsudku. Odvolání proti takovému rozsudku jsu omezená.

Rozsudek pro uznání – je do určité míry podobná. Žalovaný zde před soudem plně uzná nárok vznesený žalobcem. Druhou variantou je v podstatě fiktivní uznání nároku. Žalovanému jr doručena takzvaná kvalifikovaná výzva, v níž je vyzván, aby sepsal k případu vše podstatné a připojil důkazy. Pokud tak neučiní, vzniká fikce uznání nároku žalobce a soud může vydat rozsudek pro uznání.

Mezitimní rozsudek – je typický například v řízení o náhradě škody. Rozhoduje se jím o základu věci. V tomto případě tedy soud rozhodne o podstatě věci, zda je splněn předpoklad odpovědnosti za škodu, nárok není promlčen atd., ale nerozhodne dosud o výši samotné náhrady škody. Tento typ rozsudku nám může umožnit vést řízení efektivněji a hospodárněji.

Částečný rozsudek oproti tomu rozhoduje jen o nějaké části nároku, například o nároku jen jednoho z žalobců.

Další dělení rozsudků

Právní teorie zná ještě další dělení rozhodnutí, která ale již z praktického pohledu účastníků nejsou příliš podstatná. Tak například členění dle subjektu rozhodnutí (soud I. či II. stupně, event. např. Ústavní soud či jiné specializované instituce), dle složení subjektu (tedy zda rozhoduje jeden soudce – “samosoudce”, případně zda se rozhoduje ve větším počtu – senátu).

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Žaloba a zastupování u soudu

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 10 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 8 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Recenze služby

Из KZ в CZ ЧЕХИЯ.МИГРАЦИЯ.

před 11 měsíců

Díky za pomoc v řešení problému. Skupina profesionálních advokátů.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024