avatar-01@2x
Řešení právního problému na míru
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Jak na náhradu škody při dopravní nehodě?

Dopravní nehody bývají jednou z nejčastějších situací, kdy řešíme náhradu škody, ať už v pozici poškozeného či v pozici osoby, která škodu způsobila. Jaké jsou vztahy mezi zúčastněnými osobami a jak do nich vstupuje pojišťovna? Čeho se můžete domáhat a jak postupovat v takových situacích?

zajištění důkazů pro uplatnění náhrady škody
7 minut čtení
20. 4. 2022

Kapitoly článku:

Obecné principy náhrady škody

Obecným principům náhrady škody jsme se detailně věnovali v našem článku. Shrňme alespoň čtyři nejdůležitější principy.
Předpokladem vzniku náhrady škody je

 • protiprávní jednání,
 • vznik újmy,
 • příčinná souvislost,
 • zavinění (úmyslné či nedbalostní).

V rámci náhrady škody se hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo, tedy ušlý zisk. Škoda se nahrazuje uvedením v předešlý stav a není-li to možné, hradí se škoda v penězích.

Tip: Detaily týkající se obecných principů náhrady škody, jsme popsali v našem článku.

Povinné ručení

U dopravních nehod v drtivé většině případů do hry vstupují pojišťovny. Je to dáno tím, že každý provozovatel vozidla je povinen uzavírat tzv. pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení), z něhož se následně hradí případná škoda. Tato povinnost je dána bez ohledu na fakt, zda auto aktivně využívá, či mu stojí za domem bez užitku. Pokud se majitel auta z nějakého důvodu s platbou povinného ručení opozdí, nemusí se obávat. V případě, že na úhradu splátky zapomene, přijde mu upomínka.

Samozřejmě, že i přesto se můžeme setkávat s lidmi, kteří navzdory zákonné povinnosti povinné ručení nemají. V případě nehody ovšem riskují jednak vysokou pokutu a rovněž platbu náhrady škody ze svého.

Výši povinného ručení ovlivňuje řada faktorů týkající se auta (typ, výkon, rok výroby, značka atd.) a rovněž i pojistníka (věk, místo bydliště, bonusy a malusy). Má na ni pochopitelně vliv také rozsah nabízených služeb, tedy různá doplňková pojištění a připojištění.

Sjednáním pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tj. sjednáním povinného ručení) tedy má pojištěný právo, aby za něj pojistitel uhradil škodu, za kterou odpovídá poškozenému. Výše uhrazené škody vychází z limitů zakotvených v pojistné smlouvě.

Přestože povinné ručení je primárně určeno pro krytí škod, způsobených na majetku jiné osoby, právě díky připojištění lze být chráněn i pro případ škod na vlastním automobilu.

Co dělat, když způsobíte autonehodu?

Pokud jste měli tu smůlu a podařilo se vám stát se účastníkem autonehody, váš další postup závisí na způsobené škodě. Nevznikla-li účastníkům škoda přesahující 100 000 korun a nebyla-li způsobena škoda na zdraví ani škoda na majetku třetí osoby, potom není nutné volat Policii ČR. V takovém případě bude rozhodující, co usoudí a uvedou o nehodě a její příčině samotní účastníci. Je třeba vyplnit příslušný protokol pojišťovny a uvést v něm, kdo nehodu zavinil. Doporučuje se vše zdokumentovat i nafocením například na mobilní telefon.
Je-li k nehodě povolána Policie České republiky, pak je právě její šetření a závěry podkladem pro postup další orgánů, jako jsou soudy či pojišťovny. Policie věc buď vyřídí na místě, např. uložením blokové pokuty, nebo věc předá správnímu orgánu k přestupkovému řízení. Jakmile ovšem zaplatíte blokovou pokutu, uznáte tím své zavinění a žádným opravným prostředkem to už nenapravíte.

Kdy volat policii?

Policii volejte:

 • dojde-li na některém z vozidel ke škodě vyšší než 100 000 korun (včetně přepravovaných věcí),
 • k dopravní nehodě, kde dojde ke zranění osob nebo k usmrcení,
 • pokud při nehodě dojde k jakékoliv škodě na majetku třetí osoby například k poškození zaparkovaného vozidla, oplocení rodinného domu, náraz do sloupu veřejného osvětlení apod.,
 • pokud někdo z účastníků odmítne sepsání záznamu nebo se účastníci na vině nedohodnou,
 • když při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (dopravní značka, svodidla apod.) nebo když dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (zařízení na železničních přejezdech apod.) nebo k poškození životního prostředí (únik provozních kapalin apod.),
 • když sami nebudete po nehodě schopni obnovit plynulost provozu.

Tip: Možnostem právní obrany proti pokutě za dopravní přestupek, jsme věnovali náš článek.

U závažnějších dopravních nehod však věc náleží do pravomoci soudu, který rozhodne o zavinění (např. za skutkovou podstatu trestného činu ublížení na zdraví, ohrožení pod vlivem návykové látky, apod.) a případném trestu.

Posouzení zavinění či spoluzavinění může mít významný rozsah na náhradu škody, která bude účastníkům uhrazena. Proto se vyplatí využít právních služeb a vše předem zkonzultovat.

Řešíte náhradu škody v souvislosti s autonehodou?

Popište nám svůj problém online.  Váš případ posoudíme a do 24 hodin vypracujeme návrh právních služeb vedoucích k jeho vyřešení. Pokud se pak rozhodnete svěřit jeho řešení do našich rukou, máte vypracování návrhu zdarma.

Chci se poradit

Nahrazovaná škoda

Poškozený je oprávněn požadovat úhradu škody v celém rozsahu. Netýká se to jen věcné škody na voze (oblečení, zavazadlech a dalších věcech), ale rovněž škod na zdraví, na životě a také případných nehmotných škod. Postup se řídí občanským zákoníkem.

Tip: Pokud došlo k dopravní nehodě při výkonu zaměstnání nebo v přímé souvislosti s ním, bude náhrada škody podléhat úpravě zákoníku práce, což jsme blíže rozebrali v našem článku.

Jak uplatnit náhradu škody?

Řešení náhrady škody u autonehod provázejí jistá specifika. Tím prvním je již zmíněná přítomnost pojišťoven, dalším pak často vysoká výše škody, jejíž oprava může převyšovat i aktuální cenu vozidla. Ne vždy je také možné auto opravit a respektovat tak jedno ze základních pravidel náhrady škody (snaha o uvedení v předešlý stav).
Je třeba vždy posoudit aktuální situaci, výši škody a možnou opravu vozu. Následně se volí jeden ze tří způsobů řešení náhrady škody, jimiž jsou:

 • náhrada nákladů opravy vozidla,
 • rozpočet nákladů na opravu vozidla a
 • totální škoda, resp. náhrada obvyklé ceny vozidla.

Nahrazují se přitom pouze účelně a nezbytně vynaložených náklady, což bylo opakovaně podpořeno i judikáty soudů.

Oprava vozidla je dle zákona nejvhodnějším způsobem řešení škody. Ne vždy je ale tento postup na místě. Pokud je auto příliš zničené a jeho oprava by již přesáhla obvyklou cenu vozidla, tento postup se neuplatní. Zvolí-li ale likvidátor pojišťovny tuto variantu, zpravidla může rovněž doporučit smluvní servis pojišťovny a po opravě a vystavení faktury uplatní poškozený vynaložené náklady u pojišťovny.

Rozpočet je druhým možným způsobem, pojišťovna poskytuje plnění ve výši předpokládaných nákladů. Na jejich určení mají pojišťovny počítačové systémy, v nichž jsou zadané ceny náhradních dílů i ceny prací autoservisů.

Pokud by se cena takto stanovená výrazně rozcházela s kalkulací samotného autoservisu, pak je na místě postup s pojišťovnou řešit, případně zajistit i další kalkulaci od jiného servisu či soudního znalce.

Pojišťovna by ovšem neměla snižovat rozpočet započítáním starších náhradní dílů namísto nových. Po poškozeném není správné požadovat, aby aby si hledal náhradní díly odpovídajícího stáří (jak bylo také judikováno v řadě rozsudků).

Náhrada obvyklé ceny vozidla (tzv. totální škoda) je situace, k níž dochází například u velmi starých vozidel. Oprava vozidla v takovém případě může dalece přesahovat aktuální (obvyklou) cenu vozidla, které se tak již nevyplatí opravovat. Pojišťovna v takovém případě stanoví náklady na pořízení daného typu vozu v obdobném technickém stavu a roku výroby, výbavě apod. Od této ceny se zpravidla odečítají použitelné zbytky vozu.

Náklady na pronájem náhradního vozidla

Dalšími hrazenými náklady jsou náklady na pronájem náhradního vozidla, pokud poškozený nemůže využívat svůj vůz po dobu jeho opravy. Pojišťovny ovšem zpravidla i dobu opravy pečlivě sledují a nechtějí hradit náklady po dobu delší než je obvykle nutná k dané opravě.

Regresní nárok pojišťovny

Za určitých okolností může pojišťovna vymáhat po pojištěné osobě to, co zaplatila poškozenému, a to díky využití institutu takzvaného regresního nároku. Podmínkou jeho uplatnění je porušení zákonné povinnosti pojištěným. Jednotlivé důvody vyjmenovává zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Může tak nastat například v situaci, kdy pojištěný způsobil újmu úmyslně, bezdůvodně opustil místo nehody, řídil pod vlivem alkoholu, řídil vůz, který použil neoprávněně, případně řídil vozidlo, které mělo zjevné technické nedostatky.

Škoda na zdraví

Autonehody nebývají spojovány pouze s věcnými škodami, ale bohužel rovněž škodami na zdraví a na životech. Ošetření lékaře, chirurgický zákrok či pobyt v nemocnici za poškozeného pochopitelně uhradí jeho zdravotní pojišťovna, u níž je pojištěn. Ta se ale následně může s regresním nárokem obrátit buď na komerční pojišťovnu viníka nehody, případně přímo na samotného viníka.

img-hero-hp

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Řešení právního problému na míru

Vyřešte libovolný právní problém s týmem Dostupného advokáta! Do 24 hodin vám navrhneme řešení vaší situace a spočítáme, kolik vás to bude stát. Cena za vypracování návrhu je 390 Kč. Když si u nás navržené služby objednáte, máte vypracování návrhu zdarma.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

Zatím nehodnoceno

Témata článku:

Autor článku

221103_dostupny-advokat_087

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání

 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Cyd onie

před 2 roky

Při koupi bytu jsme chtěli mít jistotu, že po právní stránce vše proběhne hladce, proto jsme využili služeb této firmy. Rozhodně je mohu doporučit, rychlé zpracování požadavku, vstřícné jednání a cena rozumná.

Filip Zufan, Praha

před 3 roky

Rychlé a smysluplné jednání! Dokumenty byly připraveny v profesionální kvalitě a během krátké doby, služby Dostupného advokáta mohu jen doporučit, cena adekvátní.

Ing. Lucie Proroková, Ostrava

před 2 roky

S jednorázovou konzultací jsem byla velice spokojena. Získala jsem zpětnou vazbu ke smlouvě, kterou jsem potřebovala, a navíc jsem z celé konzultace získala zápis. A to vše v poměrně krátkém termínu – do druhého dne od objednání.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Nehoda lyžaře, materiální škoda, náhrada škody

Jaké jsou principy náhrady škody?

Najel do vás na sjezdovce lyžař a zranil vás? Sousedčin pes se na vás vrhl a zakousl se do přímo vaší nové kožené aktovky? Nebo vám při parkování v supermarketu…

15. 3. 2022
Dva muži zkoumají svá nabouraná auta

Odpovědnost za škodu a jak na ni vyzrát

Každý z nás asi někdy něco rozbil, byť neúmyslně. Jak se taková situace řeší a za co všechno vlastně nesete odpovědnost?

14. 3. 2019
vrak.jpg

Nepodceňujte kupní smlouvu na auto

Chcete koupit auto nebo motorku? Bojíte se, že má protistrana postranní úmysly? V naší praxi jsme se bohužel setkali s mnoha případy nezdařených převodů, praskajících nervů a očí pro pláč.

30. 3. 2016

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2023