Platové třídy státních zaměstnanců

Pokud se chystáte přijmout zaměstnání ve veřejném sektoru, pak už jste určitě přemýšleli nad tím, jak se vlastně určuje vaše mzda. Nebo jste možná jen zvědaví, kolik si vydělají takoví učitelé nebo lékaři. V dnešním článku se podíváme na to, co jsou to platové tabulky, koho se týkají, a jaké existují příplatky pro státní zaměstnance.

7 minut čtení

Kapitoly článku

Co jsou to platové tabulky a koho se týkají

Platové tabulky jsou systém, který určuje výši základních platů zaměstnanců ve veřejném sektoru na základě jejich pozice, kvalifikace a délky praxe. Tento systém je založen na legislativním rámci, který definuje, jak se mají platy vypočítávat a upravovat. Zákonnou úpravu platových tabulek naleznete v zákoně o státní službě a zákoníku práce.

Platové tabulky jsou rozděleny do různých platových tříd a stupňů. Každá platová třída odpovídá určité skupině zaměstnanců s podobnými kvalifikačními předpoklady nebo pracovními povinnostmi. Uvnitř každé třídy jsou pak definovány jednotlivé platové stupně, které reflektují délku praxe.

Platové tabulky mají zajistit spravedlivé a transparentní ohodnocení práce ve veřejném sektoru. Zároveň umožňují zaměstnancům vidět možnosti svého platového růstu v závislosti na získané praxi a kvalifikaci. Pravidelně se aktualizují, aby reflektovaly změny v ekonomice, inflaci a další faktory ovlivňující hodnotu práce.

Platové tabulky sice v mnoha oborech pomáhají zajistit spravedlnost. Na druhou stranu ale mohou vést k nedostatku odborníků. Například v IT sektoru totiž tabulkové platy nemají šanci konkurovat soukromé sféře.

Státní zaměstnanci a zařazení do platové třídy

Pokud bychom brali pojem státní zaměstnanec doslova, pak se jedná pouze o zaměstnance ve služebním poměru, pracující přímo pro stát. Za státní zaměstnance se ale často berou i osoby v běžném pracovním poměru, které nepracují přímo pro stát, ale jsou zaměstnáni ve veřejném sektoru (jedná se např. o lékaře ve státních nemocnicích nebo sociální pracovníky ve státních organizacích). Jejich platové tabulky a rozdělení do platových tříd a skupin se přitom značně liší. Pojďme se proto podívat na různé druhy státních zaměstnanců.

Máte právní otázku týkající se platových tabulek?

Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů.

Státní zaměstnanec ve služebním poměru

Zákon o státní službě definuje státního zaměstnance jako fyzickou osobu, která byla přijata do služebního poměru a zařazena na služební místo nebo jmenována na služební místo představeného k výkonu některé z těchto činností:

 • přípravu návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti,
 • přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace,
 • přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů,
 • řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady,
 • vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle jiného zákona, s výjimkou provozních informačních systémů,
 • státní statistickou službu,
 • správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám, s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána,
 • ochranu utajovaných informací,
 • zabezpečování obrany státu,

Tip: Nemáte dostatečnou kvalifikaci k získání vaší vysněné práce? Zvažte rekvalifikaci. Velkou pomocí vám může být úřad práce. Díky němu je totiž možné ušetřit desetitisíce za rekvalifikační kurzy. Jak to přesně funguje se dozvíte v našem článku na téma rekvalifikace od úřadu práce.

 • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti,
 • obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci,
 • přípravu nebo realizaci dotační politiky,
 • přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje,
 • přípravu a provádění správních úkonů včetně kontroly,
 • ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém,
 • zadávání veřejných zakázek,
 • audit,
 • zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců,
 • řízení činností uvedených v písmenech a) až r),
 • přípravu a vypracování odborných věcných podkladů k činnostem uvedeným v písmenech a) až d), g), k) až n) a p), s výjimkou podkladů spočívajících ve fyzikálních měřeních, chemických rozborech nebo porovnávání a určování technických parametrů,
 • přípravu k výkonu zahraniční služby.

Státním zaměstnancem je tedy osoba ve služebním poměru, která při nástupu do práce skládá služební slib. Jedná se zejména o státní úředníky ve služebním poměru, příslušníky ozbrojených sil (např. vojáky) a bezpečnostních sborů (např. hasiče, policii a celní správu). Výše platu se stanovuje na základě náročnosti svěřené práce, která určuje zařazení do platové třídy, a na základě délky praxe, která rozhoduje o zařazení do platového stupně.

Tip: Chcete ukončit služební poměr? Nespoléhejte na vzory žádosti o ukončení služebního poměru, které najdete volně na internetu. Mohou obsahovat chyby a zbytečně vás stát čas i peníze. Obraťte se raději na nás. S námi máte jistotu, že vaše výpověď bude platná a vy nepřijdete o nic, na co máte nárok.

Státní zaměstnanec v pracovním poměru

Jedná se o zaměstnance pracující ve veřejném sektoru na základě pracovní smlouvy. Patří sem například:

 • Učitelé ve veřejných školách a jiných vzdělávacích institucích.
 • Zdravotníci pracujících ve veřejných nemocnicích a klinikách.
 • Úředníci mimo služební poměr pracující na ministerstvech a v jiných státních úřadech, kteří se podílejí na přípravě a implementaci veřejných politik, správě veřejných služeb a dalších administrativních úkolech.
 • Soudci a státní zástupci, kteří pracují v justičním systému.

Zařazení do platové třídy

Základní zařazení do platové třídy se určuje na základě nejvyššího dosaženého vzdělání následovně:

Platová třída Dosažené vzdělání
1. - 2. platová třída základní vzdělání nebo základy vzdělání
3. platová třída střední vzdělání
4. platová třída střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem
5. platová třída střední vzdělání s výučním listem
6. platová třída střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzděláním s výučním listem
7. - 8. platová třída střední vzdělání s maturitní zkouškou
9. platová třída vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
10. platová třída vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
11. - 12. platová třída vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
13. - 16. platová třída vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Roli ale hraje i složitost svěřené práce. Ta se určuje zvlášť pro jednotlivé obory práce (např. pro výchovu a vzdělání kam spadají platy učitelů nebo zdravotnictví kam spadají platy lékařů a zdravotních sester). To, jak se platová třída ve vašem oboru určuje, naleznete v Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Kromě platových tříd existují ještě platové stupně. Ty se určující podle délky praxe. S rostoucí praxí narůstá i plat.

Příplatky státních zaměstnanců

Kromě stanovených platů mají někteří státní zaměstnanci nárok také na různé druhy příplatků:

 • Příplatek za vedení: Jedná se o příplatek pro zaměstnance ve vedoucích pozicích. Jeho výše se stanovuje na základě náročnosti práce a stupně řízení a pohybuje se na škále od 5 do 60 % z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které zaměstnanec spadá. Příplatek náleží také zástupcům vedoucího zaměstnance.
 • Příplatek za práci v noci: Za práci v noci dostává státní zaměstnance příplatek ve výši 20 % z průměrného hodinového výdělku.
 • Příplatek za práci o víkendu: I za práci o víkendu náleží státnímu zaměstnanci příplatek, a to ve výši 25% z průměrného hodinové výdělku.
 • Příplatek za práci ve svátek: Za práci ve svátek náleží státnímu zaměstnanci den náhradního volna nebo příplatek ve výši jeho průměrného hodinového výdělku.
 • Příplatek za přesčas: Výše příplatku za práci přesčas záleží na typu práce, o jaký den se jedná a na tom, zda zaměstnanec dostane také den náhradního volna. Příplatek tak může být buď 25 nebo 50 %. K tomu se ale navíc mohou přidat i další související příplatky.
 • Příplatek za práci ve ztíženém prostředí: V tomto případě činí příplatek minimálně 5 % z minimální měsíční mzdy. Ta je v roce 2024 stanovena na 18 900 korun.
 • Zvláštní příplatek: Jedná se o příplatek poskytovaný zaměstnancům vykonávající práci spojenou s mimořádnou psychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy. Tento typ prací se následně dělí dle náročnosti do pěti skupin, kdy každá z nich má stanovené určité rozpětí pro výši zvláštního příplatku. Příplatek se tak pohybuje mezi 500 až 10 000 korun za měsíc.
 • Příplatek za rozdělenou směnu: Pokud má státní zaměstnanec rozdělenou směnu na dvě nebo více částí, náleží mu příplatek ve výši 30 % z průměrného hodinového výdělku. Za rozdělenou se bere směna, která má mezi jednotlivými částmi nebo souhrnně minimálně 2 hodiny prostoj.
 • Osobní příplatek: Osobní příplatek neboli osobní ohodnocení náleží těm zaměstnancům, kteří dosahují velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci. Příplatek může činit až 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. V některých případech může dostat příplatek až do výše 100 % platového tarifu. To se však týká pouze zaměstnance, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy.
 • Příplatek pro pedagogy: Pedagogům náleží příplatek v případě, že vykonávají pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, a to ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku. Příplatek jim náleží také v případě, že vykonávají další specializované činnosti, k jejichž výkonu potřebují další kvalifikaci. Příplatek v tomto případě činí 1000 až 2000 korun měsíčně.
 • Odměny: Státní zaměstnanci mohou od svého zaměstnavatele dostávat také odměny. Ty se obvykle dávají za splnění úkolů navíc nebo splnění významného či náročného pracovního úkolu. Jejich výše přitom závisí na zaměstnavateli.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Konzultace s advokátem

Hledáte odpověď na konkrétní právní otázku? Napište nám ji a do 48 hodin budete mít k dispozici odpověď od některého z našich advokátů. Máme specialisty na všechny oblasti práva a garantujeme tak vysokou odbornost našich advokátů.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 8 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Recenze služby

Michal D.

před 5 měsíců

Rychla odpoved (telefonicky kontakt s pravnikem). Navrhli nekolik variant reseni, serazeno dle pomeru vykon / cena. Rozumne vysvetleno, nic netlacili.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024