Jak vyváznout od soudu s podmínkou?

Mít podmínku od soudu asi není nic po čem bychom toužili…pokud jsme tedy zrovna nespáchali trestný čin. V takovém případě se vůbec nejedná o špatný výsledek rozhodnutí soudu. Kdy se podmíněný trest uděluje, v čem spočívá a co hrozí při jeho porušení?

muž propuštěný na podmínku se dívá z okna
6 minut čtení

Kapitoly článku

Podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody

Podmíněný odklad výkonu se týká výhradně trestu odnětí svobody. Pro jiné druhy trestů (například propadnutí věci či zákaz činnosti) se neuděluje. Spočívá v tom, že se sice stanoví délka trestu odnětí svobody, ale současně se určí i přiměřená zkušební doba v délce jednoho až pěti let, po kterou je trest odložen. V praxi je tedy odsouzený po vynesení rozsudku volný, chodí do zaměstnání a může pokračovat nadále v běžném životě, ale visí nad ním Damoklův meč v podobě možného vězení, pokud by nevedl řádný život a neplnil podmínky soudu.

Potřebujete pomoci se zastoupením u soudu?

Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozběhnuté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Při zvažování, zda bude uložen pouze podmíněný trest, vychází soudce z teorie trestu a jeho účelu.

Rozlišujeme několik funkcí trestu:

 • Výchovnou – má přispět k tomu, aby si odsouzený uvědomil, jaký skutek spáchal a v ideálním případě jej již znovu skutek neopakoval.
 • Preventivní – která ukazuje, že podobné jednání se ve společnosti nesmí tolerovat a mělo by odradit také další potenciální pachatele.
 • Ochrannou – trest má dopad i na společnost, především jí má chránit například před nebezpečnými pachateli, kteří jsou umístěni do vězení.
 • Restorativní – trestem by se měl také obnovit původní spravedlivý stav – odsouzený může uhradit určitou škodu, vrátit věc apod.

Tip: Blíže jsme se teorii, funkci i druhům trestů věnovali v našem článku.

Pakliže soudce nazná, že se účelu trestu dosáhne i bez jeho samotného výkonu, neboť například již samotné trestní řízení a jednání u soudu, spolu s hrozbou odnětí svobody bude splňovat dostatečně výchovnou, preventivní (a tím v podstatě i ochrannou) funkci trestu, může přistoupit k uložení pouze podmíněného trestu. Případné nápravy spravedlivého stavu lze docílit i současným uložením dalšího typu trestu.

Jaké jsou podmínky pro podmíněný trest?

Je nutné zdůraznit, že na podmíněný trest není žádný právní nárok. Nicméně zákon předpokládá určité okolnosti, za nichž je možné o podmíněném trestu vůbec uvažovat:

 • Trest odnětí svobody, který se odkládá, nepřevyšuje tři roky – je tím míněn konkrétní ukládaný trest, nikoli horní sazba, kterou by teoreticky bylo možné uložit.
 • Osoba a poměry pachatele – přihlíží se zejména k jeho dosavadnímu životu a prostředí, v němž žil. Zkoumá se, zda se nejedná o recidivistu a zda se dopustil spíše “náhodného” excesu v jinak spořádaném životě.
 • Nasvědčují tomu okolnosti případu – jedná se o okolnosti, které se netýkají pachatele, ale samotného činu, tedy jeho závažnosti, polehčujících okolností apod.

Co lze v rámci podmínky dále uložit?

K tomu, aby i trest mohl splnit svůj účel, mohou někdy dopomoci další opatření, která soudce uloží. Zejména v případě, kdy spáchání trestného činu mělo souvislost s užíváním návykových látek či jinými závislostmi, mohou pomoci opatření typu: podstoupit léčbu závislosti na návykových látkách či závislosti hráčské, zdržet se požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, absolvovat psychologické poradenství, zdržet se hraní na hracích přístrojích a hraní hazardních her, zdržet se návštěv nevhodného prostředí. Dalšími uloženými opatřeními k podmíněnému trestu může být zaplacení dlužné částky (např. u neplacení výživného), veřejná omluva poškozenému, povinnost nahradit případnou škodu, nebo vydat bezdůvodné obohacení.

Tip: Celému průběhu trestního řízení jsme se podrobně věnovali v samostatném článku.

Podmíněné odsouzení s dohledem

Vedle “prostého” podmíněného trestu je jeho další variantou podmíněné odsouzení s dohledem. Obecné podmínky pro jeho uložení zůstávají stejné s tím, že v tomto případě je na místě větší kontrola pachatele a je vhodné pravidelně sledovat jeho chování. Dohledem se myslí spolupráce s určeným úředníkem Probační a mediační služby, kterého odsouzený v pravidelných termínech navštěvuje. Variantou je i návštěva probačního úředníka v pachatelově domově, či jiný způsob naplňování probačního plánu dohledu.

Uplynutí zkušební doby

Pokud se podmíněně odsouzený ve zkušební době osvědčil a nedošlo tedy k přeměně podmíněného trestu na nepodmíněný, soud rozhodne, že se osvědčil. Poté se na odsouzeného hledí, jako by odsouzen vůbec nebyl a odsouzení nebude uváděno ve výpisu z rejstříku trestů. Může tak vyhovět podmínce bezúhonnosti například u nového zaměstnavatele.

Co se stane, když podmínku pachatel poruší?

Soud by měl sám, případně ve spolupráci s probačním úředníkem nejméně jednou za půl roku chování odsouzeného zkontrolovat. Pokud se odsouzený neosvědčil (například porušením uložených povinností či spácháním jiného trestného činu), je pravděpodobné, že rozhodne o výkonu trestu. Není to ovšem automatický postup a i v takovém případě není vyloučeno znovu uložit či prodloužit zkušební dobu, případně stanovit dohled.

Podmíněné propuštění z výkonu trestu

Druhou variantou, jak se lze “ocitnout v podmínce” je situace, kdy si odsouzený vykonával svůj trest, část jej vykonal a prokázal svým chováním ve vězení polepšení. V takovém případě jej může soud podmíněně propustit na svobodu.

Žádost o podmíněné (někdy nesprávně označované jako “podmínečné”) propuštění je třeba adresovat okresnímu soudu, v jehož obvodu leží věznice s odsouzeným. Okresnímu soudu se žádost doručuje i v případě, kdy o trestu rozhodoval soud krajský či vrchní. Její podání je bezplatné.

Žádost nemá stanoveny žádné náležitosti, nicméně je vhodné v ní, proč by měl soud k podmíněnému propuštění přistoupit, jaké bylo chování odsouzeného během výkonu trestu, zda trest vedl k jeho nápravě a jaké jsou jeho plány a možnosti po propuštění.

Kdy lze podat žádost o podmíněné propuštění?

 • Po uplynutí jedné třetiny trestu, pokud se jedná o první výkon nepodmíněného trestu pachatele a zároveň nejde o odsouzení za zvlášť závažný zločin.
 • Po uplynutí dvou třetin trestu v případech, kdy trest byl uložen za některý ze zákonem vyjmenovaných zvlášť závažných zločinů, a v případech, kdy byl uložen výjimečný trest na dobu od 20 do 30 let.
 • Nejdříve po dvaceti letech, pokud byl uložen trest odnětí svobody na doživotí.
 • Po uplynutí poloviny trestu ve všech ostatních případech.

Soud při svém rozhodování zkoumá pouze chování odsouzeného ve výkonu trestu, nikoliv již to, které uložení trestu předcházelo (to mělo být podrobeno zkoumání již při ukládání trestu). Přihlédne rovněž k tomu, jestli odsouzený nastoupil do výkonu trestu včas a zda byla například nějakým způsobem odčiněna škoda, kterou způsobil, případně vydáno bezdůvodné obohacení.

Podmíněné upuštění od výkonu trestu se nemusí týkat pouze trestu odnětí svobody. Zákon jej připouští také v případě výkonu trestu zákazu činnosti, zákazu držení a chovu zvířat, zákazu pobytu, případně zákazu vstupu na sportovní kulturní a jiné společenské akce. Žádost lze v těchto případech podat po výkonu poloviny trestu, soud může stanovit zkušební dobu až na pět let.

V případě podmíněného propuštění nastává situace velmi obdobná výše popsané situace u podmíněnému odsouzení. Odsouzenému se stanovuje zkušební doba v délce jednoho roku až sedmi let a může mít stanovena další omezení (například zdržovat se ve svém obydlí). Také v této situaci se připouští a zpravidla je vhodné ustanovení dohledu probačního úředníka.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Žaloba a zastupování u soudu

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 4.5
hodnoceno: 2 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ing. Peter Čunderlík

před 12 měsíců

Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady (zobrazit více) Není to poprvé, co spolupracuji s touto právní kanceláří. Má zadání jsou od jednoduchých výpovědí ke složitějším uzavíráním smluv, zejména ve skutečnostech, na které zákon nepamatuje. Ani toto není problémem pro tuto právní kancelář. Pokud klient akceptuje to, že i záporná odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – je vlastně řešením. A tady jako klient pociťuji sílu právní kanceláře, že je věc konzultována z různých úhlů a pozor, peníze zde nejsou na prvním místě. Zastupitelnost kvality kvalitou doplněním z jiné oblasti- já říkám za rohem, co se přirozeně hned nevidí – může být rada od právníka pro klienta nesrozumitelnou, ale pokud klient věnuje maximální péči konzultaci a skutečně odevzdává pravdivé a snaží se i úplné informace, nemůže být negativní odpověď – ve smyslu dál do toho nepůjdeme – negativní, ale konstruktivní. A proto souhlasím s názorem že pravdivé informování kanceláře již od počátku (člověk sám bez vzdělání a právnické praxe není neomylný) zjednodušuje další postup a řešení vznikají takříkajíc současně, ve spolupráci. Zastupitelnost, ochota pomoci, rychlost, dozeptání se bez obavy z navýšení ceny vytváří prostor 50% na 50%. Obě strany jsou stejně zainteresované na výsledku. Proto si i příště vyberu toto právní kancelář.

Recenze služby

Tomáš Dastych

před 10 měsíců

Službu jsem opakovaně využil s maximální spokojeností. Mohu doporučit.

Recenze služby

Jarka BL

před 3 roky

Potřebovala jsem podat co nejrychleji trestní oznámení a společnost „Dostupný advokát“ jsem našla náhodou na webových stránkách. Komunikace proběhla v pořádku. Trvalo asi týden a oznámení jsme odeslali. Mohu doporučit, byla jsem spokojená.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024