Na co má vliv trestní bezúhonnost

Bezúhonnost znamená v různých situacích různé věci. Jinak bude vnímána v případě, že si plánujete vyřídit živnostenský list a jinak v případě, že se ucházíte o práci u Policie ČR. V tomto článku vám proto prozradíme, jak se na ní v jednotlivých případech nahlíží.

9 minut čtení

Kapitoly článku

Co je to bezúhonnost

Za bezúhonnou je obecně považována osoba, která nebyla v minulosti souzena za trestný čin. Tento fakt se zjišťuje v trestním rejstříku. Bezúhonnost ale nemá v české legislativě jednotnou definici. V jednom případě tak člověk může být považován za bezúhonného, zatímco v jiném případě za bezúhonného považován nebude. Zejména v citlivých sektorech (např. bezpečnost, vzdělávání, zdravotnictví), jsou požadavky na bezúhonnost přísnější.

Co je to trestní rejstřík

Jak už jsme avizovali, bezúhonnost se zjišťuje v rejstříku trestů. Trestní rejstřík je oficiální evidenční systém, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti. Obsahuje údaje o osobách, které byly pravomocně odsouzeny za trestné činy.

Byli jste obviněni a bylo proti vám zahájeno trestní stíhání?

V sázce je opravdu mnoho a nevyplatí se absolvovat trestní řízení bez porady s advokátem. Provedeme pečlivou analýzu případu a navrhneme postup obhajoby v rámci trestního řízení, v němž budeme tvrdě vymáhat vaše práva.

Výmaz z trestního rejstříku aneb zahlazení odsouzení

Pokud máte zápis v trestním rejstříku, nemusí to tak být už navždy. Výmaz trestního rejstříku se provádí po určité době a za splnění specifických podmínek, které se liší podle typu trestu. U některých trestů (např. u podmínky nebo obecně prospěšných prací) dochází k výmazu automaticky, zatímco u nepodmíněných a alternativních trestů (např. u domácího vězení nebo peněžní pokuty) si o výmaz musíte sami požádat. Nejdříve ale musí uplynout určitá doba, po kterou musíte vést řádný život (tedy jednat v souladu se zákony a společenskými normami). Výmaz je umožněn také na základě prezidentské milosti nebo vyhlášení amnestie, jedná se ale o velmi výjimečné situace.

Tip: Přečtěte si, jak vyváznout od soudu s podmínkou.

Na co má trestní bezúhonnost vliv

Bezúhonnost má vliv na řadu věcí, a to i zcela běžných. Jednou z hlavních je přitom situace, kdy hledáte zaměstnání. V některých případech po vás totiž zaměstnavatel může požadovat výpis z trestního rejstříku. Větší vliv pak bude mít v případě, že hledáte zaměstnání se zákonem stanovenými požadavky na bezúhonnost nebo v případě, že si plánujete založit živnost či vyřídit zbrojní průkaz. Pojďme se na jednotlivé situace podívat podrobněji:

Bezúhonnost při hledání běžného zaměstnání

Většina pracovních pozic nevyžaduje bezúhonnost. Přesto ale spousta zaměstnavatelů požaduje po uchazečích o zaměstnání výpis z rejstříku trestů. Zákon se k tomuto vyjadřuje tak, že po vás může výpis z rejstříku trestů požadovat pouze v případě, že tato informace bezprostředně souvisí s výkonem práce. Pokud se tedy jedná o řadové zaměstnání, měl by mít zaměstnavatel pro tento požadavek důvod.

Pokud se například hlásíte na pozici, kde budete pracovat s penězi nebo drahým zbožím, pak je jeho požadavek na místě. Pokud se ale hlásíte na místo, kde vám požadavek zaměstnavatele nedává smysl, možná na něj opravdu nárok nemá. V tomto případě, můžete po zaměstnavateli požadovat vysvětlení toho, proč váš výpis z trestního rejstříku potřebuje. Pokud nebude schopen poskytnout smysluplný důvod, pak nejedná v souladu se zákonem.

V tomto případě se totiž nejedná o informaci bezprostředně související s výkonem práce a zaměstnavatel ji po vás nesmí požadovat. Jak se tedy bránit? Nahlaste zaměstnavatele na inspekci práce za diskriminaci. Ta u zaměstnavatele provede kontrolu a pokud dojde k zjištění, že dochází k diskriminaci uchazečů o zaměstnání, může mu uložit pokutu. Zvážit můžete rovněž antidiskriminační žalobu. V tomto případě si ale nechte pomoci od advokáta.

Tip: Chcete podat žalobu a nejste si jisti, zda vyhrajete? Posoudíme vaše šance na úspěch u soudu a navrhneme takové řešení, které povede k požadovanému výsledku.

Bezúhonnost u bezpečnostních sborů

Mezi bezpečnostní sbory se řadí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR, Bezpečnostní informační služba (BIS), Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) a Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Pokud byste rádi stali příslušníkem některého z těchto bezpečnostních sborů, musíte splnit přísné požadavky na bezúhonnost. Ty upravuje zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a stanoví, že za bezúhonného se nepovažuje občan, který byl:

 • a) v posledních 10 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody nepřevyšující 2 roky,
 • b) v posledních 15 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody převyšující 2 roky, avšak nepřevyšující 5 let,
 • c) pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody vyšší než 5 let nebo k výjimečnému trestu, nebo
 • d) v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka.

Rovněž stanoví, že se za bezúhonného nepovažuje ani občan:

 • a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného rozhodnutí o schválení narovnání zastaveno, a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka,
 • b) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno, a od uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž má být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo ještě 10 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka,
 • c) který byl v posledních 5 letech pravomocně uznán vinným z přestupku, je-li jednání, kterým spáchal přestupek, v rozporu s požadavky kladenými na příslušníka, nebo
 • d) který vykazuje znaky závislosti na alkoholu či jiných psychotropních látkách nebo činnostech.

Při posuzování bezúhonnosti se pak nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí, jako by odsouzen nebyl.

Tip: Přečtěte si, jak funguje alternativní trestání formou peněžitého trestu.

Bezúhonnost u zdravotnických pracovníků

I pro výkon zdravotnického povolání musíte splnit podmínku bezúhonnosti. Ta je ale v tomto případě podstatně mírnější než u bezpečnostních sborů. Tato podmínka se vztahuje na lékaře, zubaře, farmaceuty a veškerá další nelékařská zdravotnická povolání, jako jsou ošetřovatelé, porodní asistenti, lékárníci atd.

Za bezúhonnou pro výkon těchto povolání se považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, nebo se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena.

Bezúhonnost u pedagogických pracovníků

Rovněž pedagogičtí pracovníci musí splňovat podmínku bezúhonnosti. Za bezúhonnou se v tomto případě nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestná čin nebo trestný čin z nedbalosti v souvislosti s výkonem činnosti pedagogického pracovníka, pokud se na ni podle zákona nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Specifické nároky na bezúhonnost pak nalezneme i u řady dalších profesí, jako jsou daňoví poradci, advokáti a advokátní koncipienti, vojáci z povolání, myslivci, sociální pracovníci, strážníci atd.

Živnost

Pokud si myslíte, že se celé problematice bezúhonnosti vyhnete tak, že začnete podnikat, máme pro vás špatnou zprávu. Při zakládání živnosti se totiž posuzuje i váš trestní rejstřík. Jedna z podmínek založení živnosti je totiž bezúhonnost. Za bezúhonnou osobu se dle živnostenského zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

To tedy znamená, že záznam v trestním rejstříku mít můžete, ne však v podnikatelské činnosti, pro kterou si chcete živnosťák vyřídit. Pokud jste tedy podnikali jako účetní a zpronevěřili jste peníze, máte s živností v této oblasti utrum. Naopak, pokud chcete v tomto případě změnit obor a stát se třeba fotografem, není problém.

Tip: Živnost nebo zaměstnání? Zkuste obojí! Jaké jsou výhody takové kombinace a co vám může stát při podnikání v cestě? To se dozvíte v dalším článku.

Zbrojní průkaz

Také pořízení zbrojního průkazu s sebou nese podmínku bezúhonnosti. Tu upravuje zákon o zbraních a střelivu, který stanovuje, že za bezúhonnou se nepovažuje osoba, která byla pravomocně uznána vinnou trestným činem:

 • a) vlastizrady, rozvracení republiky, teroru, teroristického útoku, účasti na teroristické skupině, financování terorismu, podpory a propagace terorismu, vyhrožování teroristickým trestným činem, sabotáže, vyzvědačství, válečné zrady, účasti na organizované zločinecké skupině, obecného ohrožení, získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny, vraždy nebo genocidia, za který byl uložen výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let nebo mladistvému trestní opatření odnětí svobody nepodmíněně na 5 až 10 let,
 • b) uvedeným v písmenu a), za který byl uložen trest odnětí svobody na 5 až 12 let, nebo úmyslným trestným činem proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo jiným úmyslným trestným činem spáchaným se zbraní, za který byl uložen trest odnětí svobody převyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody neuplynulo alespoň 20 let,
 • c) uvedeným v písmenu a) nebo b) nebo jiným úmyslným trestným činem, jestliže od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento trest byl uložen,
  • I) neuplynulo alespoň 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky,
  • II) neuplynulo alespoň 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky nebo jiný trest než trest odnětí svobody, nebo
  • III) neuplynuly alespoň 3 roky, jestliže bylo upuštěno od potrestání, podmíněně upuštěno od potrestání s dohledem, upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému anebo podmíněně upuštěno od uložení trestního opatření mladistvému nebo byla sice vyslovena vina, ale nebyl uložen trest v trestním řízení, v němž došlo k pokračování trestního stíhání na žádost obviněného anebo obžalovaného, nebo nebylo uloženo trestní opatření poté, co bylo odstoupeno od trestního stíhání mladistvého podle zvláštního právního předpisu, nebo
 • d) spáchaným z nedbalosti za porušení povinností v souvislosti s držením, nošením nebo používáním zbraně nebo střeliva, pokud od právní moci rozsudku neuplynuly alespoň 3 roky.

Za bezúhonného podle tohoto zákona se také nepovažuje ten, kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z trestných činů uvedených v odstavci 1. Doba, po kterou není osoba považována za bezúhonnou, je obdobná jako v odstavci 1.

Shrnutí

Bezúhonnost ovlivňuje širokou škálu oblastí života, od zaměstnání přes podnikání až po držení zbraní. Požadavky na bezúhonnost se liší podle povahy činnosti nebo profese, přičemž citlivé sektory jako bezpečnost, zdravotnictví a vzdělávání mají přísnější kritéria. Klíčovým nástrojem pro ověřování bezúhonnosti je trestní rejstřík.

 

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Zastupování obviněného v trestním řízení

Byl jste obviněn a bylo proti vám zahájeno trestní stíhání? V sázce je opravdu mnoho a nevyplatí se absolvovat trestní řízení bez porady s advokátem.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Ronald Vališ

před 10 měsíců

Využil jsem služeb právnické kanceláře Dostupný advokát při řešení správní žaloby. JUDr. Chlebík žalobu vypracoval rychle a dobře, byl se mnou jako můj právní zástupce u krajského soudu a ve sporu s ČSSZ jsme byli úspěšní. Tímto ještě jednou děkuji za seriózní a kvalitní služby, rád se opět na tuto advokátní kancelář znovu obrátím, bude-li (zobrazit více) třeba. Mohu s důvěrou doporučit.

Recenze služby

Luboš Zeman

před 8 měsíců

Obrátil jsem se o právní poradu – moje žádost byla vyřízena velmi rychle, kvalitně a hlavně kvalifikovaně. Všichni byli milí a ochotní. Mohu jen doporučit!

Recenze služby

Jakub Jedlinský

před 7 měsíců

Spokojenost s přístupem advokátů, s jejich trpělivostí i naceněním.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023 a 2024
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024