avatar-01@2x
Žaloba a zastupování u soudu
Máme 1 variantu řešení vašeho problému
Zobrazit

Co má vliv na dokazování v civilním řízení?

Chcete-li dosáhnout vítězství u soudu například při náhradě škody či při vymáhání své pohledávky, váš úspěch se bude odvíjet především od brilantně sepsaného návrhu a vhodně navržených důkazů. Co vše může jako důkaz sloužit a jak dokazování u soudu probíhá?

provádění dokazování v civilním řízení
6 minut čtení

Kapitoly článku

Zásady uplatňované při dokazování

Během civilního řízení se uplatňuje celá řada zásad, podle kterých soud postupuje. Jsou jimi:

Dispoziční zásada

Občanskoprávní řízení se liší od většiny ostatních (např. správního či trestního řízení) v tom, že je především v dispozicích účastníků, kam se proces bude ubírat. Záleží tedy na jejich aktivitě, podáních a navržených důkazech. Soud se do značné míry (zejména ve sporných řízeních) nechává vést návrhy účastníků.
Opakem tohoto principu je pak takzvaná zásada oficiality, která je ovšem typická především pro řízení trestní (soudy zahajují a postupují v řízení z úřední povinnosti), v rámci civilního procesu se s ní setkáváme v tom smyslu, že po zahájení řízení v něm již soud musí pokračovat, a to i když jsou účastníci následně v podstatě nečinní.

Povinnost tvrzení

Směřuje zejména na žalobce a znamená pro něj, že má pravdivě uvést, čeho se domáhá a co jsou rozhodující skutečnosti.

Důkazní povinnost

Tato povinnost je zakotvena přímo v jednom ustanovení občanského soudního řádu, podle něhož „Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení, přičemž soud rozhoduje, které z navržených důkazů provede.“

Opět se tedy klade důraz na aktivitu účastníků, kteří musejí sami přicházet s návrhy důkazů, jež doloží jejich tvrzení. Soud (či jiný orgán) v tomto směru nebude sám nijak aktivní (to se týká především sporných řízení, jinou situací může být třeba řízení týkající se nezletilých dětí).

Důkazní břemeno

Účastníci řízení jsou zatíženi takzvaným důkazním břemenem. Nese ho především navrhovatel. Znamená to, že je na nich, aby označili a doložili všechny relevantní skutečnosti a důkazy. Pokud tomu tak nebude, bude zpravidla soud při rozhodování vycházet pouze z důkazů, které již byly provedeny. Jak ale bylo již výše uvedeno, soud není povinen provádět všechny navržené důkazy. Může naopak provést i jiné než účastníky navržené důkazy, a to zejména v případech, kdy je to potřebné ke zjištění skutkového stavu.

Například důkazní břemeno v případě vymáhání náhrady škody ukládá poškozenému povinnost existenci protiprávního jednání škůdce, vznik újmy a existenci příčinné souvislosti mezi daným jednáním a vznikem újmy.

Jiným příkladem může být žaloba na ochranu osobnosti. Zde je poměrně náročné důkazní břemeno unést, pohybujeme se zde v pojmech jako zásahy do cti, soukromí či důstojnosti, dle hodnocení a vyčíslení nemajetkové újmy a podobně. Taková žaloba zpravidla vyžaduje konzultaci se zkušeným advokátem.

Obrácení důkazního břemene

Zákon umožňuje zajímavou situaci, kdy dochází k obrácení důkazního břemene, a to v případě diskriminačních sporů. Pokud například tvrdíte, že se zaměstnavatel dopustil diskriminace na pracovišti z důvodu pohlaví, když všem mužům zamezil v přístup na školení, je na zaměstnavateli (či obecně odpůrci), aby prokázal, že jeho jednání nebylo diskriminační.

Zásada vyšetřovací

Uplatňuje se především v tzv. nesporném řízení, kde jde zpravidla o veřejný zájem. Proto zde soud je povinen provést případně i jiné důkazy, než byly navrhovány účastníky. To neznamená, že by se neuplatňovala povinnost tvrzení. Nicméně pokud není naplněna či účastník neunese důkazní břemeno, nemělo by být jen kvůli tomu rozhodnuto v jeho neprospěch.

Zásada volného hodnocení důkazů

Zásada volného hodnocení důkazů znamená, že nejsou stanovena žádné přesná pravidla, jak který důkaz hodnotit a jak k němu přihlížet (hypoteticky si představme třeba pravidlo, které říká, že svědectví dvou svědků je třeba brát jako nezvratný důkaz, či svědectví dvou žen je ekvivalentní svědectví jednoho muže).

Naopak ale tato zásada neříká, že by soud ve svém rozhodování (v úvahách nad ním) měl na výběr, které z provedených důkazů vyhodnotí a které nikoli, nebo o které z provedených důkazů své skutkové závěry (zjištění) opře a které opomene. Pokud některý z navržených důkazů provést nechce, musí ve svém rozhodnutí svůj názor řádně odůvodnit.

Tip: Zásadami, které provázejí trestní řízení, jsme se zabývali v jiném článku.

Čeká vás soudní řízení?

Váš úspěch závisí především na brilantně sepsaném návrhu a vhodně navržených důkazech.  S obojím vám můžeme pomoci. Provedeme pečlivou analýzu případu a postaráme se o přípravu předžalobní výzvy, žaloby, odvolání nebo rovnou o zastupování u soudu, kde budeme tvrdě vymáhat vaše práva.

Chci využít právní pomoc

Důkazní prostředky

Jako důkazní prostředek může sloužit takřka cokoliv, čímž lze zjistit stav věci. Nejčastěji se využívají:

Listinné důkazy

Jsou jimi například smlouvy, faktury, notářské zápisy. Rozlišujeme přitom listiny veřejné (jako např. notářské zápisy), jejichž pravost se automaticky předpokládá a pokud ji někdo napadá, musí to prokázat. Naopak u soukromých listin (jako jsou smlouvy) stačí pravost zpochybnit a následně ji musí prokazovat ten, kdo listinu předložil.

Výslechy svědků

Svědky nemohou být sami účastníci. Jinak ale není jejich okruh v zásadě nijak omezen, může jím být blízký příbuzný účastníka i nezletilý (pokud jeho rozumové schopnosti umožní určitou situaci zachytit a zprostředkovat soudu). Každý, kdo je soudem vyzván, aby se dostavil vypovídat, má povinnost svědčit. Právo odepřít v takovém případě výpověď lze tehdy, pokud by měl pro svědka za následek hrozbu trestního stíhání nebo stíhání osob jemu blízkých. V takovém případě by ovšem soud posuzoval, zda je odepření vypovídat důvodné.

Jinou situací je pak předepsaná mlčenlivost, již nesmí svědek prolomit. Týká se to například lékařů, advokátů či knězů. Mlčenlivost týkající se vlastní osoby, ovšem může prolomit i sám účastník, například když předloží jako důkaz svou zdravotní dokumentaci.

Svědek má nárok na tzv. svědečné, tedy náklady na dopravu, ubytování a ušlý výdělek v zaměstnání.

Znalecké posudky

Využívají se například pro ověření pravosti listin či psychologické posudky. Znalec je zpravidla vybrán ze seznamu soudních znalců. Pakliže se pro určitou oblast žádná osoba v seznamu nenachází, lze výjimečně jmenovat i někoho jiného.

Tip: využitím a rolí znalce u soudu jsme se zabývali v samostatném článku

Výslech samotných účastníků

Soud se k němu uchyluje spíše v případě důkazní nouze, neboť u účastníků lze předpokládat zájem na výsledku sporu, který jejich výpověď ovlivní. V některých typech řízení (např. rodinné spory) je ale výslech účastníků naopak spíše pravidlem.

Ohledání

Jeho předmětem může být jakákoliv věc, či lidské tělo. Lze je provést přímo na jednání soudu, pokud to povaha a rozměr dané věci umožňuje. V opačném případě je třeba provést ohledání na místě a pozvat k němu všechny účastníky řízení, případně další osoby jako znalce apod.

Civilní právo příliš nepracuje s pojmy jako přímé či nepřímé důkazy, které známe typicky z práva trestního. Z přímých důkazů přímo vyplývá skutečnost, která se má dokazovat (příkladem je předložena smlouva, která dokazuje, že se uskutečnila koupě). Nepřímý důkaz je zpravidla jen jedním z několika důkazů, jež mají něco osvědčit (příkladem v tomtéž sporu může být výpověď svědka, který slyšel někoho povídat, že byla uzavřena kupní smlouva).

Provádění a hodnocení důkazů

Jak bylo výše uvedeno, je na účastnících, aby dokládali svá tvrzení a navrhovali a předkládali důkazy. Naopak na soudu je, aby určil, které důkazy se provádějí.
Důkazy se provádějí během samotného jednání, na němž jsou účastníci přítomni.
Každý důkaz hodnotí soud jednotlivě a všechny důkazy také ve vzájemných souvislostech.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Žaloba a zastupování u soudu

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Recenze služby Dostupný advokát

Michal Vrátný, Praha

před 2 roky

Děkuji za rychlou a precizní radu. Musím se přiznat, že jsem byl původně k přínosu advokáta skeptický. Nakonec jsem však rád, že jsem do toho šel. Navíc mám jasno v tom, kam se příště ohledně právního poradenství pohodlně obrátit.

Paní Kouzelná

před 2 roky

Rychlá a profesionální právní řešení za předem jasné ceny. Může být snad něco lepšího? I když to možná bude znít „až příliš dobře, aby to byla pravda,“ ráda se s vámi podělím o moji zkušenost. Zaměstnanci společnosti DostupyAdvokat.cz jsou naprostí profesionálové. Upřímně a s velkým nasazením se věnují svému poslání, kterým je zpřístupnění kvalitních právních služeb pro běžného člověka. Jejich (zobrazit více) Rychlá a profesionální právní řešení za předem jasné ceny. Může být snad něco lepšího? I když to možná bude znít „až příliš dobře, aby to byla pravda,“ ráda se s vámi podělím o moji zkušenost. Zaměstnanci společnosti DostupyAdvokat.cz jsou naprostí profesionálové. Upřímně a s velkým nasazením se věnují svému poslání, kterým je zpřístupnění kvalitních právních služeb pro běžného člověka. Jejich ceny považuji za velmi spravedlivé ve srovnání s tím, co jsem obvykle platila za podobné služby. Díky tomu jsem já, moje rodina i přátelé získali potřebnou právní pomoc, aniž bych se obávala nekonečných poplatků. Podle mých zkušeností s DostupyAdvokat.cz byly veškeré moje e-maily a hovory zodpovězeny včas a k mojí spokojenosti. Jejich zkušení právníci mi dali jistotu, že veškeré právní potřeby, které mám, mohou být řešeny rychle a profesionálně. Vždy byl k dispozici někdo, kdo měl zkušenosti právě s mým problémem. Jejich hlavní právník také píše pravidelně blog a drží krok se všemi nejnovějšími právními trendy, což znamená, že je velmi dobře informovaný. Během let jsem utratila jmění za právní pomoc, nebo ztrácela nervy při pokusech „řešit problémy sama“, když jsem si právní pomoc nemohla dovolit. Přála bych si službu DostupyAdvokat.cz poznat už dříve. Velmi je doporučuji každému, kdo potřebuje právní pomoc, VYZKOUŠEJTE JE HNED!

Jiří Kopic, Praha

před 3 roky

Nas advokat byl velice ochotny a vstricny, urcite doporucuji!

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
ct-inverse
hn-inverse
idnes-inverse
prima-inverse
ihned-inverse
cro-inverse
Logo Česká advokátní komora logo-apek-male
Sledujte novinky
Dostupný advokát © 2013-2023