lucka
Rozvod manželství
Máme 3 varianty řešení vašeho problému
Zobrazit

Jaké dokumenty budete potřebovat k rozvodu?

Rozvod představuje náročnou situaci, kterou mnohdy komplikuje i zmatek v tom, co všechno potřebujete pro co nejsnadnější a nejrychlejší ukončení manželství. Jaké jsou potřebné dokumenty pro rozvod a který návrh musíte podat soudu jako první v případě sporného či nesporného rozvodu? To vše se dozvíte v tomto článku.

Signing the documents needed for divorce
8 minut čtení
15. 10. 2020

Kapitoly článku:

Rozvod představuje náročnou situaci, kterou mnohdy komplikuje i zmatek v tom, co všechno potřebujete pro co nejsnadnější a nejrychlejší ukončení manželství. Jaké jsou potřebné dokumenty pro rozvod a který návrh musíte podat soudu jako první v případě sporného či nesporného rozvodu? To vše se dozvíte v tomto článku.

Jaké dokumenty musíte soudu podat pro rozvod manželství?

 1. Návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí
 2. Návrh na rozvod manželství

Pokud žádáte o rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství (též nesporný rozvod), budete potřebovat i dohodu o vypořádání společného jmění manželů, bydlení a výživného.

Návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí

Pakliže máte s manželem nezletilé děti, soud manželství nerozvede do doby, dokud nerozhodne o výchově a výživě k nezletilému dítěti dobu po rozvodu. Úprava poměrů k nezletilým dětem je tak tím prvním, co budete muset vyřešit. Nejefektivnějším a nejlepším způsobem je v tomto případě dohoda rodičů.

Pokud je dítě dostatečně vyspělé, nezapomeňte se zeptat na jeho názor a na to, co si přeje. Když budete respektovat jeho přání, dítě bude vědět, že vám na něm stále záleží, a jednou ocení, že jako rodiče jste byli schopni se dohodnout. Dohodou ulehčíte start do života jak svým dětem, tak i sobě. Ušetříte si též dlouhé roky soudních sporů, stresů, plateb znaleckých posudků apod. Soud vždy posuzuje, zda je dohoda v zájmu dětí. Pokud ano, ve většině případů soud dohodu schválí a celý proces se značně urychlí – za jedno soudní stání, pokud se dostaví obě strany, je věc vyřešena.

Zásadní otázky, na kterých byste se měli shodnout, budou:

 • v péči kterého z rodičů dítě bude,
 • v jaké frekvenci a jak dlouho se s dítětem bude stýkat druhý rodič,
 • v jaké výši bude hrazeno výživné na dítě.

Tip: Výživnému jsme se věnovali v jednom z našich předchozích článků. Pokud máte nějaké nejasnosti, přečtěte si důkladný článek o alimentech.

V případech, kdy jste schopni se dohodnout na styku druhého rodiče s dítětem, nemusíte v jaké frekvenci a jak dlouho se s dítětem bude stýkat druhý rodič, upravovat v rozsudku.

Veškeré rozhodování soudu se vždy řídí zájmy dítěte. Pokud by vaše dohodnuté podmínky tomu neodpovídaly, může soud rozhodnout odlišně od vaší dohody/návrhu. Řízení před soudem se zahajuje podáním návrhu k soudu. V případě, že se dohodnete, podáte k soudu „Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy nezletilých dětí“. K tomu, abyste se rozvedli, je potřeba upravit vždy poměry k nezletilým dětem po dobu rozvodu manželství. V praxi upravujeme poměry k nezletilým dětem i před rozvodem manželství.

V případě nedohody podá jeden z rodičů „Návrh na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem“. Vzor návrhu najdete přímo na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Nutno ale dodat, že jde o obecný vzor a v případě, že byste na něco zapomněli nebo nedodali všechny podstatné informace a dokumenty, celý proces se protáhne. Proto je vždy lepší nechat si návrh zkontrolovat rozvodovým právníkem.

Rozvádíte se?

Aby se celý proces zbytečně neprotáhl a při nenadálých komplikacích jste nezačali panikařit, je nejlepší vše probrat s rozvodovým právníkem. Sepíše a zkontroluje potřebné dokumenty k rozvodu a probere je s vámi. Vše se dá zvládnout online, ale v případě potřeby vás zastoupí i u soudního stání za předem dané ceny.

Potřebuji pomoci s rozvodem

Důležité informace ohledně návrhu na úpravu poměru dětí:

 • Dokument potřebný k rozvodu podejte k obecnímu soudu, v jehož obvodu má dítě bydliště. Pokud si nejste jisti příslušností soudu (tedy kam návrh podat), je vhodné informovat se na OSPODu, případně využít rady rozvodového advokáta.
 • U dokumentu stačí vlastnoruční podpis. Nemusí být úředně ověřen.
 • Soudu dodejte vše ve třech vyhotoveních.
 • V praxi můžete podat návrh na rozvod a na úpravu poměrů dítěte současně. Soud ovšem vždy musí rozhodnout nejprve o nezletilých dětech.
 • Návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí je od soudního poplatku osvobozen.

Advokát radí: Pokud nejste schopni se jakkoliv dohodnout a je zde nutnost prozatímně upravit poměry k nezletilým dětem, můžete podat návrh na vydání předběžného opatření. Jedná se spíše o mimořádné opatření (i když jej rodiče někdy nadužívají a tím komplikují a prodlužují možnost konečného rozhodnutí ve věci). Předběžné opatření lze podat například, když druhý rodič nepřispívá na výživu nezletilého dítěte a vleklost soudního řízení by vás mohla dostat do finančních potíží, nebo pokud je potřeba prozatímně upravit péči o nezletilé dítě. Předběžné opatření má jistá specifika, ve věci nezletilých dětí musí soud rozhodnout nejdéle do 7 dnů. Proto se zpravidla neprovádí výslechy, neboť je krátká lhůta k rozhodnutí. Je potřeba soudu vše potřebné vysvětlit a doložit. Základem úspěšného předběžného opatření je zhodnocení, zda jsou splněny podmínky pro podání předběžného opatření a dobře sepsané předběžné opatření. S tím vám vždy nejlépe poradí zkušený rozvodový advokát.

Návrh na rozvod manželství

Samotný návrh může podat jeden z manželů, nebo pokud jsou oba manželé dohodnuti, mohou podat návrh společný.

V případě dohody a tím pádem nesporného rozvodu (rozvod bez zjišťování příčin rozvratu) je nutné splnit několik zákonem stanovených podmínek:

 • ke dni zahájení řízení trvalo manželství nejméně jeden rok,
 • manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí,
 • pokud mají společně nezletilé dítě, dohodli se na úpravě poměrů po dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil,
 • stejně tak došlo k dohodě, co se vypořádání majetkových poměrů týče.

Pokud dojde k situaci, že jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí nebo nejsou manželé schopni domluvit se na péči o nezletilé dítě či vypořádání společného majetku, podá návrh na rozvod jeden z manželů. V tom případě půjde o rozvod sporný (rozvod se zjišťováním příčin rozvratu).

Pro usnadnění jsme vám sepsali přímo vzor žádosti o rozvod. I přesto, že na něm pracovali rozvodoví právníci, platí, že jde o obecný vzor, který nijak nereflektuje váš konkrétní příklad. Pokud tedy chcete mít jistotu, že je vše v pořádku a zbytečná chyba neprodlouží nebo nezkomplikuje celý proces a případné další vypořádání, je vhodné konzultovat vzor s právníkem, nebo ho nechat alespoň zkontrolovat.

K návrhu na rozvod manželství přidejte kopii oddacího listu, případně rodného listu společného nezletilého dítěte a připojte nebo doložte podání pravomocného rozsudku o úpravě poměrů porozvodové péče o dítě a návrh na vypořádání majetkových poměrů, bydlení a výživného.

Nezletilé dítě trpící neshodami při rozvodu

Důležité informace ohledně návrhu na rozvod manželství:

 • Návrh podejte k okresnímu soudu (v Praze obvodnímu), v jehož obvodu máte nebo jste měli poslední společné bydliště, pokud v tomto obvodu alespoň jeden z vás stále bydlí. Pokud jste se z něj oba přestěhovali, zašlete návrh soudu, v jehož okresu má aktuálně bydliště vaše manželka či manžel.
 • Za podání návrhu zaplatíte soudní poplatek 2000 Kč.
 • Soudní poplatek můžete zaplatit buď na účet soudu, nebo pomocí kolkových známek, které zakoupíte na všech pobočkách České pošty.

Tip: Vzhledem k finanční náročnosti celého procesu se bude jistě hodit vědět, kdo hradí náklady při rozvodu.

Návrh na vypořádání společného jmění manželů

Společné jmění manželů zaniká rozvodem manželství a je třeba ho vypořádat. Nejvýhodnějším řešením majetkového vypořádání je dohoda. Ta je účinná ke dni, kdy společné jmění zaniká. Nezáleží tak na tom, zda ji uzavřete před nebo po zániku manželství (pro nesporný rozvod je nutné mít ji uzavřenou).

V případě, že se nedomluvíte, jsou 3 možnosti:

 1. Dohodu můžete uzavřít později.
 2. Pokud se nedohodnete, tak do 3 let od rozvodu je možné podat návrh k soudu, aby společné jmění vypořádal. Soud v takovém případě rozhodne, komu připadne konkrétní majetek i dluhy vzniklé za dobu manželství. Společné věci přikáže jednomu z exmanželů s tím, že druhého vyplatí, věci rozdělí, nebo rozhodne o tom, že se prodají a peníze rozdělí.
 3. Pokud se do 3 let od rozvodu na vypořádání SJM nedohodnete a ani nepodáte návrh k soudu, pak nastupuje tzv. nevyvratitelná právní domněnka a dojde k automatickému vypořádání. Movitý i nemovitý majetek zůstane ve vlastnictví toho z exmanželů, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá. Ostatní hmotné movité/nemovité věci včetně dluhů s pohledávkami zůstanou v podílovém vlastnictví.

Více informací se dozvíte v článku o vypořádání společného jmění.

Důležité informace ohledně návrhu na vypořádání společného jmění:

 • Návrh podejte k soudu, který rozhodl o rozvodu manželství.
 • Soudu dodejte vše ve dvou vyhotoveních.
 • Poplatky při vypořádání movitého i nemovitého majetku se pohybují v řádu tisíců a řešení společných firem přesahuje desetitisíce. Jejich výše se dost často mění. Jde ale o poměrně finančně nákladnou záležitost, která trvá dlouho.

Berte v potaz, že i nejméně komplikovaný nesporný rozvod (bez nutnosti vypořádat péči o nezletilé dítě nebo majetek) trvá v řádu několika měsíců. V případech, kdy se rozvádějící manželé nedokáží téměř na ničem dohodnout, může celý proces trvat i několik let.

Pokud tak chcete zkrátit celý proces na nejmenší možné minimum a dosáhnout maximálního výsledku, pomůžeme vám. V týmu Dostupného advokáta máme zkušené právníky, kteří s vámi vše rychle vyřeší online, ale zároveň vám mohou být oporou u soudního stání.

blogRightBoxTop

Nechte si poradit od právníků online

 • Vše zvládneme on-line
 • Požadavky řešíme do druhého dne
 • Předem víte, kolik zaplatíte
 • Zkušený tým 6 specialistů

Váš případ posoudíme a navrhneme, jak ho vyřešit za 390 Kč.

Zbývá 500 znaků

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Rozvod manželství

Provedeme vás celým rozvodovým procesem od podání žádosti o rozvod po jeho schválení soudem. Zajistíme nejlepší možný výsledek pro vás, dítě i vaše majetkové poměry. Postupujeme rychle, zkušeně a diskrétně. Zaplatit přitom můžete až po poskytnutí služby.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah?
Sdílejte ho s přáteli…

…nebo mu přidejte hodnocení

průměrné hodnocení: 5
hodnoceno: 1 krát

Autor článku

Lucie Petránková

Mgr. Lucie Petránková

Lucie rozumí advokátnímu řemeslu jako málokdo. Umí prosadit zájmy svých klientů v soudní síni i mimo ni. Má za sebou již stovky vyhraných sporů. V našem týmu je specialistkou na rodinné a občanské právo. Klienti oceňují její lidský, profesionální a při tom velmi rozhodný přístup.

Vzdělání

 • Postgraduální studium Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor: medicínské právo,
 • Universita Pantheon d ´Assas Paris II,
 • Právo na Univerzitě Karlově v Praze, Právnická fakulta

Recenze služby Dostupný advokát

Jana Vičanová

před 2 roky

Advokátní služby online – nejprve jsem si myslela, že servis využiju ke zodpovězení jednouchého právního dotazu. Záhy jsem však zjistila, že můžeme cestou telefonu, Skypu a internetu vyřešit naprosto vše. DA mi vytrhl trn z paty – coby matka dvou dětí s prací na plný úvazek jen stěží hledám čas, ušetřila jsem však čas i (zobrazit více) finance za cesty, a to za naprosto profi přístup. Vřele doporučuji!

Pavel Kasal

před 2 roky

Při předčasném odstoupení od operativního leasingu mi byla vyúčtována nesmyslně vysoká částka za to, že se vůz údajně prodal za podstatně nižší cenu, než byla jeho tržní hodnota. To se mi samozřejmě nezdálo, a tak jsem se obrátil na Dostupného advokáta, který se velice rychle seznámil s celým případem a následně mi doporučil možné varianty, (zobrazit více) jak se bránit. Samozřejmě mi pomohli připravit potřebné podklady. Díky nim jsem musel uhradit pouze zlomek původní částky a tím ušetřil desetitisíce korun.

Stanislava Losartová

před 3 měsíce

Služby dostupného advokáta jsem využila již 2x. Jednou cca před pěti lety a jednou letos. Pokaždé mě nachystali smlouvy do pár hodin, byli pro mě vždy po ruce na telefonu, nemusela jsem nikam jezdit, za mě doopravdy profesionálové ve svém oboru. Velké díky zejména panu Mgr. Marku Svobodnému který mi během pár hodin nově připravil (zobrazit více) správně důležitou smlouvu, která okamžitě prošla a kterou mi právníci z jiné společnosti připravili 3x chybně. I v budoucnu bych se vždy obrátila již jenom na ně v záležitostech ohledně nemovitostí.


Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

E-book: Jak na rozvod

Kdo hradí náklady při rozvodu, jak je to s vypořádáním společného jmění manželů? Co obnáší sporný rozvod a jak se na něj připravit? Jak by měla vypadat žádost o rozvod?…

23. 2. 2022
Manželský pár sundávající si snubní prsten, který se připravuje na to, co obnáší rozvod

Co obnáší rozvod – sporný, nebo nesporný?

Ačkoliv si všichni manželé na počátku slíbí věčnou lásku, může se stát, že se jejich cesty rozdělí a přijde na téma dne rozvod – ten může být tzv. nesporný (=…

29. 12. 2020
Matka kontroluje účty a v pozadí si hraje dítě

Výživné na manželku — proč a kolik?

Vyživovací povinnost mezi manžely není v podvědomí tak rozšířená jako vyživovací povinnost k dětem. Někdy se výživné laicky označuje slovy alimenty. Byť se slova oddávajícího zdají jako pouhá formalita, nesou…

2. 4. 2020

Jsme členy

Logo Česká advokátní komora logo-apek-male

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2022