Vyklizení nemovitosti po ukončení nájmu

Končí vám nájemní smlouva s vaším nájemníkem? Do jaké doby po skončení nájmu musí nájemník byt vyklidit? Kdy můžete do bytu sami vstoupit a co lze dělat, pokud jej nájemník vyklidit odmítá?

vyklizeni bytu
6 minut čtení

Kapitoly článku

Dobrovolné vyklizení a odevzdání nemovitosti

Ideální a nutno říct, že i nejčastější scénář je ten, že nájemce vyklidí a předá nemovitost v termínu a dobrovolně. Podle zákona má povinnost odevzdat pronajímateli byt, dům či jinou pronajímanou nemovitost v den, kdy mu končí nájem. V případě, kdy nájem končí výpovědí (ať už u smlouvy na dobu určitou či neurčitou), tento den nastane po uplynutí výpovědní doby. Pokud by nájemce porušil své povinnosti zvlášť hrubým způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby, a v takovém případě musí nájemce byt odevzdat ve lhůtě jednoho měsíce od skončení nájmu. Pronajímatel si ale může s nájemcem ujednat i jiný den odevzdání bytu. To se děje typicky u skončení nájmu dohodou či uplynutím doby.

Ukončení a předání bytu může probíhat řadou různých způsobů, nicméně z pohledu občanského zákoníku zcela postačuje, pokud jako pronajímatel získáte zpět své klíče od bytu a nic vám nebrání v jeho užívání. Za předání se považuje i například vhození do schránky, či po dohodě zanechání klíčů přímo v bytě, od něhož máte náhradní klíče. Po odevzdání klíčů se tedy (jakožto pronajímatel) již nemusíte obávat vstoupit do bytu, a to i když je třeba nevyklizený. Nedochází tím k porušení domovní svobody. K předání totiž došlo a je to tedy opět vaše plné právo.

Protokol o předání bytu

Při ukončení nájmu je praktické vyhotovit předávací protokol (obdobný tomu, který se podepisuje při započetí nájmu). Pokud takový krok plánujete, je praktické jej mít zakotvený i v nájemní smlouvě. Protokol může sloužit jak jako důkaz o ukončení nájmu, tak také jako podklad pro případnou náhradu škody pronajímateli. Nájemce také díky protokolu získá doklad o stavech energií ke dni předání bytu, což jsou údaje důležité pro závěrečné vyúčtování, které pronajímatel provede někdy i měsíce po odevzdání bytu v závislosti na termínech vyúčtování od dodavatelů energií a vody.

Tip: Předávacímu protokolu, všem jeho náležitostem a jeho významné roli při prokazování náhrady škody jsme se věnovali v našem samostatném článku.

Chcete podat žalobu a nejste si jisti, zda vyhrajete?

Posoudíme vaše šance na úspěch u soudu a navrhneme takové řešení, které povede k požadovanému výsledku. U soudu uspějete jen tehdy, když podání žaloby bude neprůstřelné. Provedeme pečlivou analýzu případu a postaráme se o přípravu předžalobní výzvy, žaloby, případně i zastupování u soudu, kde budeme tvrdě vymáhat vaše práva.

Vyklizení opuštěného bytu

Všichni nájemci bohužel nejsou bezproblémoví a čas od času nás kontaktují bezradní majitelé bytů s tím, že nájemce zmizel neznámo kam, neplatí pár měsíců nájem a v bytě nepřebývá. Jak se v dané situaci lze zachovat? Řešení je dvojí:

  • Neplacení nájmu po dobu alespoň tří měsíců považovat za závažné porušení povinnosti nájemce, za něž lze vypovědět nájem bez výpovědní doby. V daném případě lze požadovat odevzdání bytu nejpozději do jednoho měsíce.
  • Podle občanského zákoníku je nájem ukončen, pokud nájemce byt opustí takovým způsobem, že lze nájem považovat bez jakýchkoliv pochybností za ukončený. I toto ustanovení by na uvedený příklad šlo vztáhnout.

Na druhou stranu pochopitelně nelze považovat byt za opuštěný, když nájemník odjede na několikaměsíční stáž či dovolenou.

V případě, kdy nastaly okolnosti, které lze považovat za opuštění bytu, můžete přistoupit k jeho vyklizení. Bezpochyby je vhodné pokusit se předtím nájemníka kontaktovat, na takový krok jej upozornit, případně jej s ním přímo koordinovat. Není-li to z nějakého důvodu možné, můžete do bytu zcela legálně vstoupit. Není od věci si celou záležitost zdokumentovat kamerou či fotoaparátem pro případ, že by v budoucnu nastal nějaký spor s (bývalým) nájemcem. Nacházejí-li se v bytě věci které mu náleží, opět byste jej měli vyzvat, aby je odstěhoval. Nestane-li se tak, můžete je na jeho účet prodat.

Tip: Nevíte, co jako pronajímatel dělat, když nájemník neplatí a nechce se vystěhovat? Jak na dohodu o skončení nájmu nebytových prostor? Na tyto a další otázky jsme odpověděli v našem článku o ukončení nájmu.

Žaloba na vyklizení nemovitosti

Výše jsme popsali situaci, kdy je byt předán dobrovolně, případně jej lze pokládat za opuštěný. Reálně ale může nastat situace, kdy nájemce sice měl byt opustit a předat jej, ale neučinil tak. Současně ovšem ani nenastala situace, kdy by byt opustil a pronajímatel se tam tak mohl legálně vydat.

V této patové situaci jde podle zákona o neoprávněné užívání nemovitosti nezbývá než podat žalobu na vyklizení bytu (domu či pozemku). Pak je nutné u soudu prokázat, že došlo k platnému ukončení nájmu a nájemce porušil svou povinnost byt vyklidit. Rozhodne-li soud v tomto duchu, pak uloží nájemci, aby byt vyklidil, a to ve lhůtě 15 dní od rozhodnutí o vyklizení, případně dle okolností v delší lhůtě. Do doby než soud rozhodne, je ovšem nájemce povinen platit nájemné. Pronajímatel pak musí skutečně vyčkávat s dalším pronajímáním i vyklizením.

K podobné situaci může dojít také v případě, kdy nemovitost vydražíte v nedobrovolné exekuční dražbě a původní vlastník se odmítá vystěhovat.

Exekuce vyklizením

Bezesporu nejextrémnějším způsobem, jak se rozloučit s nájemníkem, je exekuce vyklizením nemovitosti. Jde o formu exekuce na nepeněžité plnění, k níž můžete přistoupit pokud máte rozhodnutí soudu, které nájemníkovi ukládá povinnost vyklidit byt, dům či jinou nemovitost. Jde tedy o takzvaný exekuční titul.

Podle stanoviska Nejvyššího správního soudu jde o formu výkonu rozhodnutí, která velmi citelně zasahuje do soukromí a vlastnictví povinných. Tato práva mohou být omezena jen v případech a způsobem stanoveným zákonem. I zde je tvrdost takového postupu zákonem zmírněna.

Exekutor nejprve zašle povinnému (tedy nájemníkovi, který byt neoprávněně obývá) výzvu k dobrovolnému splnění povinnosti, ve které stanoví lhůtu 30 dnů k vyklizení nemovité věci a jejímu a k úhradě zálohy na náklady exekuce.

Poté stanoví termín vyklizení, o němž vyrozumí povinného, oprávněného (tedy majitele nemovitosti) a příslušný orgán obce, v jejímž obvodu se vyklízená nemovitá věc nachází. Termín musí být stanoven nejméně 15 dní před samotným vyklízením. V této době by měl exekutor provést místní šetření pro další hladký průběh exekuce. Především by měl zjistit:

zda se povinný v nemovité věci zdržuje a je tedy pravděpodobné, že bude vyklizení přítomen (např. dotazem u sousedů, při doručování písemností),

  • rozsah majetku povinných osob (pro účely zajištění stěhovací služby a skladovacích prostor),
  • zda se v nemovitosti vyskytují další osoby a o koho se případně jedná (např. dotazem u sousedů, dotazem na oprávněného). Velmi často se exekuce vyklizením provádí i za přítomnosti Policie ČR, a to zejména, pokud lze předpokládat, že povinné osoby nebudou chtít dobrovolně povinnost splnit, budou vyvolávat konflikty či činit jiné potíže,
  • zda se v nemovité věci nacházejí zvířata (např. dotazem u sousedů). Pokud ano, měla by být zajištěna odchytová služba,
  • zda bude zajištěn přístup do nemovité věci, případně zajistí předem zámečnické služby.

Průběh exekuce by měl být zdokumentován natočením videa a v závěru pořízen rovněž protokol o vyklizení.

Pokud si povinný na místě věci nepřevezme, jsou následně uloženy do úschovy a exekutor jejich vlastníka vyrozumí o tom, kde se nacházejí. Pokud si uschované věci povinný nevyzvedne do šesti měsíců ode dne, kdy byly uschovány, budou prodány. Výtěžek prodeje vyplatí exekutor povinnému po srážce nákladů úschovy a nákladů prodeje.

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Žaloba a zastupování u soudu

Potřebujete pomoci s podáním žaloby nebo zastoupením u soudu? Ať spor teprve začíná, nebo už je řízení dávno rozjeté, rádi vám se vším pomůžeme. Provedeme důkladnou analýzu, posoudíme vaše reálné šance a navrhneme další postup. To vše do 48 hodin od objednávky služeb.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

průměrné hodnocení: 3.3
hodnoceno: 6 krát

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
  • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
  • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
  • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
  • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Jan Kresteš

před 3 roky

Dostupného advokáta mohu jedině doporučit! Nabízel jsem místnost k podnájmu a potřeboval jsem dobře vypracovanou podnájemní smlouvu. Nejdříve jsem si stáhl z nejmenovaných webových stránek vzor podnájemní smlouvy. Vzor podnájemní smlouvy vypadal dobře, mně tam nic nechybělo. Ovšem nejsem právník a vždy se může objevit nějaký důležitý detail, který by tam mohl chybět. Obrátil jsem (zobrazit více) se tedy na Dostupného advokáta, aby mi poradil a pomohl v této věci. Stačil jeden telefonát a reakce byla rychlá. Vše za rozumnou cenu vyřízeno do tří dnů. Neměl jsem s tím tedy práci a podnájemní smlouva od dostupného advokáta byla více detailnější. Pokud tedy potřebujete právní pomoc, právní služby a nemáte tolik peněz, abyste si mohli dovolit platit drahého advokáta, Dostupný advokát je nejlepší volbou pro vás. Vřele doporučuji!

Recenze služby

Stanislav Graf

před 2 roky

Služeb Dostupného advokáta jsme využili již dvakrát, pokaždé pro koupi nemovitosti. Jejich balíček premium se nám osvědčil, a příště si zase vybereme tuto společnost.

Recenze služby

Jiří Vlach

před 1 rokem

Potřebovali jsme poradit a sepsat smlouvu na výměnu bytů. Smlouva, po dodání potřebných podkladů byla to třech dnů napsána, a pak kancelář zařídila i podání dokumentů na katastrálním úřadu. Všech proběhlo rychle a bez problémů. Vynikající přístup a mohu jen chválit. Děkujeme.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Krabice v bytě po ukončení nájmu bytu
7 minut čtení

Jak ukončit nájemní smlouvu na byt

Ondřej Preuss
20. 3. 2023

Chystáte se odejít z bytu, který jste si pronajali, a potřebujete nájemní smlouvu co nejdříve vypovědět? Nebo chcete ze svého bytu vyhodit problémového nájemníka? Je potřeba si dát pozor, protože ukončení nájmu často provázejí spory.

Číst dále
Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024