Jak darovat nemovitost dětem

V rámci rodiny je běžné, že se rodiče rozhodnou potomkům darovat svou nemovitost. Někdy s tím ovšem nečekají až na stáří, ale obdarují své ještě nezletilé děti. Na co je v takovém případě třeba pamatovat?
Dítě držící klíče, v pozadí její rodiče
5 minut čtení
Berenika Kuchynková
13. 11. 2019

Darování musí posvětit soud

Bezúplatné darování je oblíbeným způsobem převodu vlastnického práva k nemovitostem v rámci rodiny, kdy darováním rodinného domu nebo bytu potomkovi lze předem vyřešit případné komplikace a náklady dědického řízení anebo vypořádat nemovitý majetek mezi bývalými partnery, kteří jako kompromisní řešení nemovitost převedou na společného potomka.

V případě, že však budete chtít darovat nemovitost nezletilému dítěti, budete muset počítat s tím, že kromě všech náležitostí právního jednání, které je třeba splnit pro úspěšný převod vlastnické právo k nemovitosti, do celého procesu vstupuje ještě soud, který takovou darovací smlouvu svým rozsudkem schvaluje. Někdy je dokonce třeba obrátit se na soud ještě před samotným podpisem darovací smlouvy, aby rozhodl, kdo za nezletilého bude oprávněn smlouvu podepsat.

Co když se rodiče neshodnou

Jak je všeobecně známo, zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku, do té doby, až na výjimky, není dítě plně svéprávné. Nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti je způsobilý jen k takovým právním jednáním, která jsou co do povahy přiměřená rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Darování nemovitosti je ze své povahy právním úkonem, který pro dítě znamená kromě rozmnožení jeho majetku i vznik významných povinností ve vztahu k darované nemovitosti a bude ho budoucnu zatěžovat (např. placení daně z nemovitostí, nákladů na údržbu nemovitosti apod.).

Nebude se tedy jednat o právní jednání, k němuž by byl nezletilý způsobilý sám a naopak bude muset být při podpisu darovací smlouvy zastoupen. Zákonnými zástupci dítěte při právních jednáních, k nimž není dítě samo způsobilé, jsou zpravidla jeho rodiče. Může se však stát, že rodiče budou při právním jednání za dítě tzv. v kolizi, tedy že by mohlo dojít mezi rodičem a dítětem ke střetu zájmu, a to například tehdy, pokud bude rodič na straně dárce a dítě na straně obdarovaného. Dle občanského zákoníku nemůže pak rodič dítě v takovém případě zastupovat a dítěti musí být soudem ustanoven opatrovník. Před uzavřením darovací smlouvy bude tedy v této situaci třeba nejprve požádat soud o ustanovení tzv. kolizního opatrovníka, který pak smlouvu za dítě jako jeho zástupce podepíše. Pro úplnost dodejme, že darovací smlouva, jíž je převáděno vlastnické právo k nemovitosti, musí být písemná a podpisy na ní musí být úředně ověřeny.

Darování nemovitosti

Poskytneme vám kompletní právní servis související s darováním nemovitosti včetně návrhu na vklad do katastru. Poradíme také, jak nejvýhodněji řešit daně. Vše zvládneme rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

Po podpisu je třeba návrh na soud

Po podpisu darovací smlouvy, kdy na straně obdarovaného je nezletilý, je následně třeba podat k příslušnému soudu návrh na schválení právního úkonu za nezletilého. K právnímu jednání, kterým dítě nabývá nemovitou věc nebo její část, což právě taková darovací smlouva je, je totiž dle občanského zákoníku ještě třeba souhlasu soudu. Úkolem soudu je v daném případě zhodnotit, zda nabytí nemovitosti v konkrétním případě je či není v zájmu nezletilého a podle toho rozhodnout, zda daný právní úkon schválí nebo nikoliv. Může se totiž stát, že nabytí nemovitosti by pro nezletilého znamenalo více škody než užitku a soud pak takovou darovací smlouvu neschválí.

Návrh se podává u okresního (obvodního) soudu, v jehož obvodu má nezletilý své bydliště a tento návrh je osvobozen od soudního poplatku. Dítě bude v řízení z důvodu případného střetu zájmů zastupovat tzv. kolizní opatrovník, kterým je orgán sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) v místě bydliště dítěte. Pokud soud návrhu vyhoví, vydá rozsudek, v němž za nezletilého schválí konkrétní darovací smlouvu. Tento rozsudek bude pak přílohou k návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu. Bez takového souhlasu soudu by nebyla darovací smlouva platná.

Rodiče mohou stále rozhodovat

Je třeba mít na paměti, že i poté, co se vlastníkem nemovité věci stane po zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí nezletilý, budou veškerá další významnější právní jednání týkající se dané nemovitosti podléhat opětovnému souhlasu soudu, a to např. zatížení nemovitosti věcnými právy, smlouva o dlouhodobém nájmu či případný prodej či darování nemovitosti. Soud tedy bude znovu hodnotit, zda je konkrétní právní jednání ve prospěch nezletilého či nikoliv. Naopak pokud se bude jednat o tzv. běžné záležitosti, souhlas soudu nutný nebude. Nemovitost bude muset za nezletilého taktéž někdo spravovat, zpravidla opět jeho rodiče, kteří jí pak dítěti, jakmile nabude svéprávnosti, odevzdají.

V případě darování nemovitosti nezletilému je tedy třeba připravit se na to, že celý proces převodu vlastnického práva bude prodloužen o soudní řízení, v němž bude soud rozhodovat o tom, zda konkrétní darovací smlouvu schválí či nikoliv. Bez rozsudku soudu, jímž darovací smlouvu schválí, by byla tato smlouva neplatná a katastr nemovitostí by pak převod vlastnického práva k nemovitosti na nezletilého nezapsal.

Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Darování nemovitosti

Poskytneme vám kompletní právní servis související s darováním nemovitosti včetně návrhu na vklad do katastru. Poradíme také, jak nejvýhodněji řešit daně. Vše zvládneme rychle a bezchybně, abyste se o nic nemuseli starat. Zaplatit můžete až po poskytnutí služby.

od 3900 Kč
Chci pomoct
Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Líbil se vám článek?
Sdílejte ho s přáteli

hodnocení 5/5, celkem 1 hodnocení

Jsme členy

ČAK logo

Znáte nás z médií

Dostupný advokát © 2013-2019