Hledám zaměstnance aneb kolik stojí jeden zaměstnanec

S úspěšným podnikáním se časem obvykle začne pojit potřeba sehnat další pomocné ruce k práci. Přijmout zaměstnance ale není jen tak. Nese to s sebou řadu povinností, papírování i výdajů. Náklady za zaměstnance totiž nejsou jen jeho mzda, ale i pojištění, výbava a spousty dalších pravidelných i nepravidelných výdajů. Co všechno musíte za zaměstnance platit se dočtete v následujících řádcích.

7 minut čtení

Kapitoly článku

Odvody za zaměstnance

Jako zaměstnavatel máte povinnost za své zaměstnance každý měsíc platit sociální pojištění, zdravotní pojištění, daně z příjmů a případně také exekuční srážky.

Sociální pojištění

Sociální pojištění se vypočítává jako součin vyměřovacího základu a procentní sazby a na základě tohoto se pak každý měsíc platí určitá částka. Výpočet musíte provést vy sami – vyměřovací základ zaměstnance je úhrn jeho příjmů a vyměřovací základ zaměstnavatele je úhrn vyměřovacích příjmů všech zaměstnanců účastných nemocenského pojištění (neplatí proto např. u dohodových zaměstnanců do určitého výdělku). Procentní sazby jsou pro rok 2024 stanoveny na 24,8 % pro zaměstnavatele a 6,5 % pro zaměstnance. Pojištění je třeba odvést každý měsíc na příslušný účet Okresní správy sociálního zabezpečení. Kromě toho je třeba na OSSZ poslat také přehled o výši stanoveného vyměřovacího základu a o výši pojistného.

U některých svých zaměstnanců máte možnost uplatnit každý měsíc 5% slevu na pojistném. Jedná se např o zaměstnance starší 55 let, mladší 21 let nebo studující zaměstnance. Více o tom, koho se to týká, a jak sleva funguje se dozvíte na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Kromě toho je ale stanoven ještě maximální vyměřovací základ. Jedná se o 48násobek průměrné mzdy a v roce 2024 činí 2 110 416 korun. Počítá se jako součet všech vyměřovacích základů zaměstnance za jeden kalendářní rok. Pokud tento součet přesáhne maximální vyměřovací základ, pak se z přebytku neplatí sociální pojištění. To ale platí pouze v případě, že byl zaměstnanec zaměstnaný pouze u jednoho zaměstnavatele.

Tip: Přečtěte si náš článek o sociálním pojištění. Dozvíte se v něm kdo musí platit sociální pojištění, kam a kolik. Kromě toho vám také povíme, kam vlastně všechny ty peníze putují.

Zdravotní pojištění

Za zaměstnance musíte odvádět zdravotní pojištění, které se vypočítává jako 13,5 % z vyměřovacího základu. Třetinu této částky srážíte zaměstnanci z výplaty a zbylé dvě třetiny máte povinnost zaplatit vy. Platí se opět každý měsíc na účty zdravotních pojišťoven vašich zaměstnanců.

Tip: K čemu zdravotní pojištění slouží, co všechno se z něj hradí, jak a kolik musíte platit, a co se stane, když platit nebudete? To se dozvíte v našem dalším článku.

Daň z příjmu

Daň z příjmů je potřeba strhnout každý měsíc přímo ze mzdy vašich zaměstnanců. Je stanovena na 15 %. U zaměstnanců, jejichž příjmy přesahují čtyřnásobek průměrné mzdy národního hospodářství pak na 23 %. Ta pro rok 2024 činí 43 967 korun. U zaměstnanců je přitom třeba dbát na to, že mají často nároky na různé daňové úlevy, které by určitě rádi uplatnili. Kromě klasické slevy na poplatníka se může jednat například o slevu na manžela, slevu na studenta nebo školkovné.

Pracovní smlouva

Zaměstnat někoho není jen tak. Pracovněprávní předpisy bývají složité a někdy i malá odchylka od nich může později způsobit velké problémy. Pomůžeme vám se v nich zorientovat a nastavit pracovněprávní dokumenty v souladu se zákony.

Exekuce srážkami ze mzdy

U některých zaměstnanců se můžete setkat také s exekučními srážkami. V tomto případě vám bude doručen exekuční příkaz, který musíte dodržovat, jinak vám hrozí problémy. Více o tom, jak tyto exekuční srážky ze mzdy fungují se dozvíte v našem dalším článku.

Mzda

Největší položkou, kterou budete muset za zaměstnance zaplatit, je jeho mzda. Její výši a podmínky upravuje zákoník práce. V první řadě je důležité, že svému zaměstnanci nesmíte platit mzdu, která by byla nižší než je minimální mzda. Ta je pro rok 2024 stanovena na 18 900 korun měsíčně, tedy 112,50 korun za hodinu. Kromě toho ale ze zákona náleží zaměstnancům také různé příplatky:

 • Práce přesčas: Přesčas můžete dát zaměstnancům pouze z vážných důvodů a přísluší jim za něj příplatek ve výši nejméně 25 % průměrného výdělku. Kromě toho je po domluvě možné zvolit také alternativu ve formě náhradního volna.
 • Práce ve svátky: Pokud svátek připadá na pracovní den, má váš zaměstnanec v tento den volno a přísluší mu klasická mzda, jako kdyby normálně pracoval. Pokud však zaměstnanec bude ve svátek pracovat, přísluší mu placené náhradní volno nebo příplatek nejméně ve výši průměrného výdělku.
 • Práce v noci: Za práci v noci mají zaměstnanci nárok na příplatek ve výši nejméně 10 % průměrného výdělku.
 • Práce ve ztíženém pracovní prostředí: Ztížené pracovní prostředí se definuje jako prostředí, ve kterém je výkon práce rizikový (např. práce v hluku, v prašném prostředí apod.). Zaměstnanci za takovou práci náleží příplatek minimálně ve výši 10 % ze základní sazby minimální mzdy.
 • Práce o víkendu: Za práci o víkendu náleží zaměstnanci příplatek nejméně 10 % průměrného výdělku.

Tip: Nedodržuje váš zaměstnanec pracovní postupy? Způsobil vám škodu a odmítá za ní nést odpovědnost? Nebo vás chce neoprávněně žalovat? Posoudíme vaše šance na úspěch a postaráme se o nejlepší postup.

Další výdaje

Kromě odvodů a mzdy musíte za zaměstnance platit i další výdaje:

 • Osobní ochranné pracovní prostředky: Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené Evropskou unií. Jedná se např. o ochranné brýle, helmy apod. Zajišťovat a platit je musíte vždy vy.
 • Pracovní oděv a obuv: Pracovní oděvy a obuv musíte svým zaměstnancům hradit pouze v případě, že plní ochrannou funkci nebo dochází k rychlému opotřebení nebo znečištění.
 • Školení: pokud plánujete poslat svého zaměstnance na školení, musíte mu ho také zaplatit a za dobu strávenou na školení mu náleží mzda. Stejně tak musíte v některých případech zaměstnanci proplatit také cestu a stravné.
 • Pracovní cesty: Pokud vyšlete svého zaměstnance na pracovní cestu, musíte mu uhradit náklady na dopravu, ubytování a stravné. Stravné hradíte ale pouze v případě, že délka pracovní cesty přesáhne 5 hodin.
 • Různé benefity: Náklady na zaměstnance mohou zahrnovat také různé benefity, jako jsou stravenky, benefit karty, sick days, 13. platy, různé příspěvky a podobně. V tomto případě se ale nejedná o povinné výdaje. To, zda budete benefity poskytovat, je tak pouze na vašem uvážení.

Výpověď a výdaje

S náklady na zaměstnance je třeba počítat také v případě, že se rozhodnete zaměstnance propustit. Samotný proces propuštěn může být značně komplikovaný. Zaměstnance je jednoduché propustit při uplynutí smlouvy na dobu určitou, ve zkušební době nebo pokud se na ukončení pracovního vztahu vzájemně dohodnete.

V ostatních případech už je situace složitější a vy musíte mít pro propuštění zákonný důvod (např. organizační důvody) a zaplatit zaměstnanci odstupné. Jedinou výjimkou je situace, kdy by zaměstnanec porušoval své pracovní povinnosti nebo by byl odsouzen za úmyslný trestný čin.

Odstupné

Výše odstupného se určuje na základě odpracované doby:

 • Méně než 1 rok – minimálně jeden průměrný měsíční výdělek;
 • 1-2 roky – minimálně dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku;
 • více než roky – minimálně trojnásobek průměrného měsíčního výdělku.

V případě, že dojde k ukončení pracovního poměru kvůli vzniku nemoci z povolání nebo pracovního úrazu, má zaměstnanec nárok na odstupné v minimální výši dvanáctinásobku průměrného výdělku.

Tip: Plánujete propustit zaměstnance? Není to jen tak a vyplatí se vám pomoc zkušeného advokáta. S námi máte jistotu, že výpověď, kterou se chystáte dát zaměstnanci, bude v souladu se zákoníkem práce. Předem vás seznámíme s důsledky tohoto kroku a ochráníme vaše práva jako zaměstnavatele. Zhodnotíme rizika a cíl propuštění. Poté výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru připravíme a dáme vám ji k připomínkám.

Dotace a příspěvky na zaměstnance a podmínky čerpání

Abyste si náklady na zaměstnance snížili, můžete využít různých dotací a příspěvků. Mezi ty patří například:

 • Dotace od úřadu práce: Tyto dotace vám náleží v případě, že budete nabízet volná místa uchazečům o zaměstnání na základě dohody s pracovním úřadem. Výše příspěvku přitom závisí na tom, kde práci nabízíte a jaká je v místě míra nezaměstnanosti.
 • POVEZ II: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců vám přispěje na různá školení a vzdělávací kurzy pro vaše zaměstnance.
 • Příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním: Pokud zaměstnáte invalidní osobu, můžete využít slevy na dani a finančních příspěvků od úřadu práce.
 • Příspěvek na veřejně prospěšné práce: Příspěvek dostanete také v případě, že přijmete zaměstnance na veřejně prospěšné práce. Můžete tak získat příspěvek na úhradu mzdy a pojistného. Musí se ale jednat o práci, která slouží veřejnému zájmu (např. údržba veřejných prostor)

Neodpověděl vám článek na váš problém? Zeptejte se umělé inteligence


Řešíte obdobný problém?

Tým online právníků Dostupný advokát vám jej vyřeší.

Pracovní smlouva

Zaměstnat někoho není jen tak. Pracovněprávní předpisy bývají složité a někdy i malá odchylka od nich může později způsobit velké problémy. Pomůžeme vám se v nich zorientovat a nastavit pracovněprávní dokumenty v souladu se zákony.

Předem dané ceny
Od začátku víte, kolik a za co platíte.
Vše zvládneme online
Takže ušetříte čas i peníze za dopravu.
Pracujeme rychle
90 % požadavků vyřešíme do druhého dne.
Zkušený tým
Pro každý právní obor máme specialistu.

Pomohl vám tento obsah? Přidejte mu hodnocení

Zatím nehodnoceno

…nebo jej sdílejte

Autor článku

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

Ondřej je ten člověk, v jehož hlavě uzrál nápad poskytovat advokátní služby online. Právním službám se věnuje již déle než 10 let a rád klientům pomáhá, když si nevědí rady s právními problémy.

Vzdělání
 • Právo, doktorské studium (Ph.D), Pf UK v Praze
 • Právo, L’université Nancy-II, Nancy
 • Právo, magisterské studium (Mgr.), Pf UK v Praze
 • Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), FSV UK v Praze

Reference služby Dostupný advokát

Recenze služby

Adéla Bobková Humlová

před 2 roky

S Dostupným advokátem jsem řešila několik otázek. Zařídili mé firmě ochrannou známku, poradili mi v oblasti pracovního práva a v neposlední řadě jsem s nimi konzultovala otázky zakládání nové společnosti. Jsem maximálně spokojená, protože vždy jsem dostala rychlou a komplexní službu se skvělým poměrem cena/výkon.

Recenze služby

Daniel Nový

před 2 roky

Již podruhé jsem se obrátil na Dostupného advokáta a podruhé jsem byl s touto službou spokojený. Tentokrát se mi věnovala paní advokátka a pocitově je to hvězdiček šest. Při hodnocení jsou pro mě vždy tři důležité body – kvalita služby nebo produktu, prostředí a rychlost. Provozuji restauraci a tři Michelinské hvězdy znamenají hvězdičku za obsluhu, (zobrazit více) za prostředí a za kuchyni. A můj osobní názor je ten, že odchází pouze ten nespokojený zákazník, který nespokojeným chce být anebo spokojený být neumí. Tvoříme si svůj život a je jen na nás, zda jsme schopni a ochotni si svoji spokojenost vykomunikovat předtím, než napíšeme čtyř nebo méně hvězdičkové hodnocení. Kvalitu služby poznáte také tehdy, když se stane chyba, podle schopnosti jak se kdo s chybou vyrovná a jak se k ní postaví. Chyba je jen svobodná volba v minulosti, kterou v přítomnosti hodnotíme jako chybu na základě nových informací. V minulosti ta chyba neexistuje. Vždy děláme to nejlepší, co můžeme, podle svých možností a informací. Ještě jednou děkuji a rád se na vás opět obrátím.

Recenze služby

Tomáš Klein

před 1 rokem

Využil jsem služby Dostupného advokáta pro revizi a úpravu obch. smluv pro svou společnost a celý proces byl velmi rychlý a výstup byl dle mých představ.

Zobrazit všechny reference

Mohlo by vás také zajímat

Znáte nás z médií
Logo Česká advokátní komora Apek Logo Advokátní kancelář roku 2023
Sledujte novinky
Facebook Dostupný advokát Twitter / X Dostupný advokát
Dostupný advokát © 2013-2024