Sepsání závěti a vypořádání dědictví | Dostupný advokát

Sepsání závěti a vypořádání dědictví

Sepsání závěti a vypořádání dědictví

6. 6. 2018 / autor: Ondřej Preuss

Jak řekl Epikuros, jsme-li, není smrti, je-li smrt, nejsme. Co se stane s naším majetkem, právy a povinnostmi poté, co už nejsme, je jedna z právních otázek. Jak se na tento okamžik připravit již za života? Co může člověk rozhodnout? Dědictví nemovitého majetku často způsobí v rodině rozbroje, je tedy lepší s tím dopředu počítat.

Dědické právo je zaručeno výslovně již v samotné Ústavě. Častým “nástrojem”, jak aktivně vypořádat svůj majetek ještě za života, je klasická závěť. Jde vlastně o jednostrannou “poslední vůli”, tedy instrukci, jak má být s majetkem naloženo.

Je možné ji sepsat jednak vlastní rukou s podpisem, či se svědky. Nejjistější je však sepsat závěť u notáře, formou veřejné listiny. Taková závěť se totiž ani “neztratí”, neb ji notář vede ve speciálním rejstříku. V závěti dotyčný, v právní mluvě označovaný jako „zůstavitel“, označí dědice a určí jejich podíly.

Dovětkem je možné stanovit také podmínku, třeba že vnuk musí dostudovat, aby získal dědova veterána, kterého si vždy přál. Nelze však uložit podmínku, která by byla v rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem. Není tedy možné dědictví např. podmínit zákazem oženit se nebo vdát. Dědici je možné uložit i nějakou povinnost příkazem, například, že musí sekat louku, kterou zdědí.

Uzavřít lze také dědickou smlouvu. Ta je ale spíš kuriozitou. Jde o poměrně nový institut uplatňovaný teprve od roku 2014. V podstatě tak lze uzavřít s dědicem smlouvu a v ní přesně určit, co zdědí. Často za to dědic také něco zaplatí.

Tento nový způsob se však v praxi příliš nevyužívá. Už proto, že nejsme nijak omezeni v nakládání s majetkem za svého života. Můžeme tedy majetek úplatně či bezúplatně převést dle svého uvážení i na jinou osobu než smluvního dědice.

Když nedojde k dědění na základě dědické smlouvy nebo podle závěti, dědí se tzv. ze zákona. Občanský zákoník zde stanoví šest dědických tříd, které přicházejí postupně v úvahu. Podle první dědické třídy dědí manžel a děti. Pokud nejsou, pak majetek přejde na jejich potomky. Pokud nejsou žádní dědicové z první dědické třídy, nastupují dědicové z druhé dědické třídy a tak dále. Nově jsou do okruhu zákonných dědiců zařazeni „praprarodiče“ nebo sestřenice a bratranci.

Pokud zesnulý nemá žádné příbuzné, připadne dědictví státu jako tzv. „odúmrť“. V případě, kdy by měl zemřelý třeba jednu nemovitost a vedle toho nějaké finanční prostředky, bylo by určitě škoda dělit nemovitost mezi pozůstalé. Máme bohaté zkušenosti s tím, jak podobné situace končí. Pokud to jde, je vhodnější nemovitost zanechat jen jednomu a ostatní vyplatit. Dosáhnout dohody po smrti “patriarchy” rodiny totiž může být nemožné. Zejména v situacích, kdy část rodiny v domě, který je předmětem dědictví, bydlí a část ho vnímá jen jako zdroj příjmů a nechce do jeho zvelebení investovat.

U dědiců, kteří dědí ze zákona nebo ze závěti, nastává „univerzální sukcese“. To znamená, že dědí vše v určitém podílu, přičemž existují tzv. nepominutelní dědicové. Ti mají právo na určitý podíl z dědictví nehledě na závěť či odkaz. To činí problémy typicky právě v situaci, kdy dominantním majetkem zůstavitele je nemovitost a zbytek vlastně za moc nestojí. Nepominutelnými dědici jsou děti, a pokud nedědí, tak jejich potomci. Nezletilý nepominutelný dědic musí dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu. Zletilý má právo na jednu čtvrtinu. Pojďme si to vysvětlit na příkladu.

Zůstavitel má manželku, jednoho syna ve věku 22 let a druhého ve věku 17 let. Hodnota pozůstalosti, kterou tvoří jeden dům ve výlučném vlastnictví zůstavitele, činí 3.600.000 Kč. Podle závěti má vše připadnout manželce. Díky povinným dílům ale nebude možné podle závěti postupovat důsledně. Manželka a děti se nacházejí v první dědické třídě a dědí rovným dílem. V našem případě by tak každý ze zákona obdržel 1/3 pozůstalosti, což činí 1 200.000,- Kč. Povinný díl nezletilého syna činí 3/4 zákonného podílu, tedy podílu na pozůstalosti. To dělá 900.000 Kč. U zletilého, jak jsme již řekli, jde o ¼ zákonného podílu, v tomto případě tedy 300.000 Kč. Matka by obdržela zbývajících 2 400.000.

Vydědění

Pokud zůstavitel chce, aby dědicové nezískali ani povinný díl, musí je vydědit. Vydědění je však možné pouze ze zákonem stanovených důvodů. Pro neposkytnutí pomoci, pokud potomek neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem, pokud byl odsouzen za trestný čin spáchaný za okolností, které svědčí o jeho zvrhlé povaze, nebo pokud vede trvale nezřízený život. Zvláštním důvodem je pak vydědění potomka pro velké zadlužení, ale také marnotratnost. Tady je ale zapotřebí, aby zůstavitel zároveň odkázal to, co by náleželo jeho marnotratnému synovi či dceři, přímo jejich potomkům, tedy svým vnoučatům. V praxi jde však o skutečně extrémní chování, typicky propadnutí drogám.

Nejen zůstavitel by však při řešení dědictví měl být opatrný. Pozůstalost, i když na první pohled může obsahovat třeba i více hodnotných nemovitostí, může být ve skutečnosti předlužena. To znamená, že souhrn dluhů převyšuje hodnotu majetku.

Dědictví lze pochopitelně odmítnout. Což se děje zpravidla právě z důvodu jeho předlužení. Dědictví pak připadne ostatním dědicům v poměru, v jakém dědí oni. Pozor ale na to, že odmítnutí již nelze vzít zpět.

Dědictví se lze také vzdát nebo se zřeknout dědického práva. Vzdání se dědictví lze provést jen ve prospěch někoho jiného. Zřeknutí se dědického práva je možné učinit smlouvou za života zůstavitele.

Tento článek jsme připravili pro Seriál Lidových novin „Právo & bydlení“. Podívejte se i na další články ze seriálu:

1. Na co si dát pozor při koupi nemovitosti

2. Jak na hypotéku

3. Co si zkontrolovat před koupí nemovitosti

4. Kdo a jak platí daň z převodu nemovitosti?

5. Co by měla obsahovat kupní smlouva na nemovitost

6. Nejčastější chyby při sepisování návrhu na katastr nemovitostí

7. Koupě nemovitosti od developera

8. Úschova kupní ceny při koupi nemovitosti

9. Rozdíl mezi bytem družstevním a v osobním vlastnictví

10. Co je to anuita?

11. Jak správně darovat nemovitost

12. K čemu slouží věcné břemeno nebo služebnost?

13. Sepsání závěti a vypořádání dědictví

14. Co je to kolace

15. Co by nemělo chybět v nájemní smlouvě

16. Kdy se může zvyšovat nájemné

17. Ukončení nájmu

18. Dohoda o ukončení nájmu

19. Jak sepsat smlouvu o dílo s řemeslníkem

20. Skryté vady a odstoupení od smlouvy o dílo

21. Kdy potřebujete stavební povolení k rekonstrukci nemovitosti?

22. Domovní řád

23. Co obnáší funkce ve výboru bytového domu?

24. Povinnosti člena výboru bytového domu

25. Proč nepodceňovat stanovy v bytovém domě

26. Společné prostory v bytovém domě

27. Co obnáší rekonstrukce bytového domu

28. Může se SVJ nebo bytové družstvo zadlužit?

29. Jak na rekonstrukci domu nebo chaty

30. Na co si dát pozor při jednání se stavební “firmou”?

31. Stavba domu na „zelené louce“

32. Jak na vyjmutí půdy ze zemědělského fondu


Poradíme, jak váš problém nejvhodněji vyřešit

Pokud vaši právní záležitosti neřeší žádná služba z naší nabídky, pak vaši právní záležitost individuálně posoudíme a navrhneme nejvhodnější řešení. Tuto službu vám poskytneme zdarma, pokud si nás najmete na vyřešení vašeho problému, které vám v rámci této službu navrhneme.

V rámci této služby zjistíme, v čem je váš právní problém, jaká z něj pro vás vyplývají právní rizika a navrhneme konkrétní možná řešení. Žádný právní problém pro nás není dost velký. Zároveň se ale rádi zabýváme i standardizovanými případy za předem danou a pro vás výhodnou cenu, jejichž nabídku naleznete na hlavní stránce.

Jak vám službu poskytneme

  • Po krátké registraci uhradíte naše služby platební kartou nebo převodem na účet, je to jednoduché jako v jakémkoli jiném eshopu,
  • Do jednoho pracovního dne po úhradě služby vás kontaktuje náš advokát s posouzením vašeho problému a návrhem právního řešení,
  • v některých případech se s vámi náš advokát ještě telefonicky spojí, aby si ujasnil rozsah problému (počítejte cca 5-15 min),
  • poté, co budete znát rozsah vašeho právního problému, můžete investovat do jeho vyřešení.
Co pro vás uděláme Řešení na míru
Zjistíme v čem vězí váš právní problém a rizika
Navrhneme další postup za účelem vyřešení problému a pevnou cenu za toto řešení
Do kdy tak učiníme?do 24 hodin
Cena služby při následném objednání navrhovaného řešenízdarma
Konečná cena včetně DPH490404,94 Kč bez DPH

Co obvykle řešíme

Každý den řeší naši právníci (přesněji advokáti) ty nejkomplikovanější právní potíže našich klientů, například:

  • komplexní majetková vypořádání,
  • žaloby na jednotlivce i stát,
  • problémy v podnikání nebo v práci,
  • odpovědnost za škodu či ublížení na zdraví,
  • všechny způsoby zastupování u soudu včetně rozvodů a sporu o výživné a mnohé další.

Kdo vám službu poskytne

Služby poskytují advokáti zapsáni na seznamu advokátů České advokátní komory (ČAK) nebo pod jejich zkušeným vedením advokátní koncipienti. Všichni naši právníci jsou pojištěni proti škodě, kterou by mohli klientovi způsobit nesprávnou právní radou. Podívejte se na medailonky našich advokátů.

Všichni naši advokáti a koncipienti jsou navíc specializovaní na určitou právní oblast, před vaší věcí již řešili řadu obdobných problémů. Proto jsou naše služby vysoce efektivní, odborné a v konečném důsledku i levnější než u právníků bez specializace.

Služby poskytujeme v celé ČR, zpravidla online! Nejsme jen advokáti z Prahy, ale naše služby vám poskytneme i v té poslední vísce. Online, efektivně, rychle, finančně výhodně.

Garance vrácení peněz!

Pokud se službou našeho advokáta nebude z jakéhokoliv důvodu spokojeni, vrátíme vám u nás utracené peníze bez diskuzí! Této garance se nebojíme, protože 99% našich klientů říká, že by naše služby doporučili svým rodinám a přátelům. Také se tak i děje.

Ačkoliv naše právní poradenství poskytujeme zpravidla online, budete v porovnání s klasickou advokátní kanceláří příjemně překvapeni. Požadujte pro sebe garanci kvality a nespoléhejte na bezplatnou právní poradnu ani bezplatné právníky.

Co říkají lidé, kteří využili našich služeb?

Ing. Lucie Proroková, Ostrava (překladatelka): „S jednorázovou konzultací jsem byla velice spokojena. Získala jsem zpětnou vazbu ke smlouvě a navíc jsem z celé konzultace získala zápis. A to vše v krátkém termínu - do druhého dne od objednání.“
Michal Vrátný, Praha (podnikatel): „Děkuji za rychlou a precizní radu. Musím se přiznat, že jsem byl původně k přínosu advokáta skeptický. Nakonec jsem však rád, že jsem do toho šel. Navíc mám jasno v tom, kam se příště ohledně právního poradenství pohodlně obrátit.“
MDDr. Pavla Kramolišová, Nový Jičín (zubařka): „Oceňuji, jak rychle a pro mě jako laika srozumitelně pracujete. Ušetřilo mi to čas, nervy a obavy s neznámého. Už nikdy do bezplatné právní poradny.“
Lukáš Řezníček, Praha (řízení letového provozu): „Web i odvedenou službu hodnotím rozhodně pozitivně. Advokátní kancelář Dostupný advokát odhalila v mé smlouvě o převodu bytu „nenápadné“ riziko, které by mě stálo hodně peněz.“
Štěpán Mičunek, Rožnov p. R. (podnikatel): „Na Dostupného advokáta jsem se obrátil s prosbou o pomoc s neplatičem. Advokáti mi poradili, jak dále postupovat. Náš spor se dostal až před soudy, kde byl Dostupný advokát můj právní zástupce. Soudy jsem vyhrál, služby tohoto webu mohu vřele doporučit.“
Tomáš Hrdlička, Nové Strašecí (servisní technik): „Jít osobně za právníkem mně přišlo dost nepříjemné. Zde jsem ale všechno vyřídil bez toho, abych se s ním musel setkat a hledat ho v seznamu advokátů. Koupil jsem u něj právní konzultaci, protože mě zaměstnavatel vyslal na dlouhodobou pracovní cestu a já jsem ani nevěděl, na co mám nárok. S právníkem jsem mluvil online přes skype, byl příjemný, služba rychlá, můžu jen doporučit.“
Pavel Kasal, Praha (provozovatel webu): „Při předčasném odstoupení od operativního leasingu mi byla vyúčtována nesmyslně vysoká částka za to, že se vůz údajně prodal za nižší cenu, než byla jeho tržní hodnota. To se mi nezdálo, a tak jsem se obrátil na online právní poradnu Dostupného advokáta, který se velice rychle seznámil s celým případem a následně mi doporučil možné varianty, jak se bránit. Samozřejmě mi pomohli připravit potřebné podklady. Díky nim jsem musel uhradit pouze zlomek původní částky a tím ušetřil desetitisíce korun.“
Mgr. Vojtěška Kupcová, Otrokovice: „Chci poděkovat za výborné služby, které jste mi poskytli. Jsem důchodkyně a nesplacená směnka ve výši 100.000 Kč pro mne představovala ztrátu finanční rezervy, kterou v mém věku považuji za důležitou. Ztrácela jsem naději. "Dostupný advokát" kvalifikovaně záležitost vyřešil bez toho, abych někam musela chodit či se dokonce účastnit soudních jednání! Mnohokrát děkuji, vaší práce si velice vážím a přeji hodně úspěšných řízení.“
Další reference našich zákazníků naleznete v záložce Reference.

Napsali o naší službě:


Ohodnoťte tento článek:

Mohlo by vás také zajímat: